قانون مدنی ۱۳۷۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مقدمه قانون مدنی - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم - قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ – مصوب ۱۳۸۴

  • جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
فصل اول - در اموال غیرمنقول
فصل دوم - در اموال منقوله
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است
فصل اول - در مالکیت
فصل دوم - در حق انتفاع
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم - در وقف
مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم - در حریم املاک
کتاب دوم - در اسباب تملک
قسمت اول - در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه
باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه
باب دوم - در حیازت مباحات
باب سوم - در معادن
باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله
فصل اول - در اشیا پیداشده
فصل دوم - در حیوانات ضاله
باب پنجم - در دفینه
باب ششم - در شکار
قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها
مبحث دوم - در اهلیت طرفین
مبحث سوم - در مورد معامله
مبحث چهارم - در جهت معامله
فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومی
مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول - در اقسام شرط
مبحث دوم - در احکام شرط
فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم - در سقوط تعهدات
مبحث اول - در وفای به عهد
مبحث دوم - در اقاله
مبحث سوم - در ابرا
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد
مبحث پنجم - در تهاتر
مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه‌
باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
فصل اول - در کلیات
فصل دوم - در ضمان قهری
مبحث اول - در غصب
مبحث دوم - در اتلاف
مبحث سوم - در تسبیب
مبحث چهارم - در استیفا
باب سوم - در عقود معینه مختلفه
فصل اول - در بیع
مبحث اول - در احکام بیع
مبحث دوم - در طرفین معامله
مبحث سوم - در مبیع
مبحث چهارم - در آثار بیع
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم - در تسلیم
فقره سوم - در ضمان درک
فقره چهارم - در ثمن
مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول - در خیارات
اول - در خیار مجلس
دوم - در خیار حیوان
سوم - در خیار شرط
چهارم - در خیار تأخیر ثمن
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف
ششم - در خیار غبن
هفتم - در خیار عیب
هشتم - در خیار تدلیس
نهم - در خیار تبعض صفقه
دهم - در خیار تخلف شرط
فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم - در بیع شرط
فصل سوم - در معاوضه
فصل چهارم - در اجاره
مبحث اول - در اجاره‌ی اشیا
مبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات
مبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص
فقره اول - در اجاره‌ی خدمه و کارگر
فقره دوم - در اجاره‌ی متصدی حمل و نقل
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
مبحث اول - در مزارعه
مبحث دوم - در مساقات
فصل ششم - در مضاربه
فصل هفتم - در جعاله
فصل هشتم - در شرکت
مبحث اول - در احکام شرکت
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم - در ودیعه
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در تعهدات امین
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
فصل دهم - در عاریه
فصل یازدهم - در قرض
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم - در وکالت
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
مبحث سوم - در تعهدات موکل
مبحث چهارم - در طرق مختلفه‌ی انقضای وکالت
فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم - در حواله
فصل شانزدهم - در کفالت
فصل هفدهم - در صلح
فصل هجدهم - در رهن
فصل نوزدهم - در هبه
قسمت سوم - در اخذ به شفعه
قسمت چهارم - در وصایا و ارث
باب اول - در وصایا
فصل اول - در کلیات
فصل دوم - در موصی
فصل سوم - در موصی‌به
فصل چهارم - در موصی‌له
فصل پنجم - در وصی
باب دوم - در ارث
فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم - در تحقق ارث
فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
فصل چهارم - در حجب
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی
مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم
مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم - در مقررات مختلفه
  • جلد دوم - در اشخاص
کتاب اول - در کلیات
کتاب دوم - در تابعیت
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم - در اقامتگاه
کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم - در قرابت
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
باب اول - در نکاح
فصل اول - در خواستگاری
فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
فصل سوم - در موانع نکاح
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
فصل پنجم - وکالت در نکاح
فصل ششم - در نکاح منقطع
فصل هفتم - در مهر
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
باب دوم - در انحلال عقد نکاح
فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم - در طلاق
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم - در اقسام طلاق
مبحث سوم - در عده
کتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم - در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
کتاب دهم - در حجر و قیمومت
فصل اول - در کلیات
فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
فصل چهارم - در موارد عزل قیم
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت


کتاب اول - در اقرار
باب اول - در شرایط اقرار
باب دوم - در آثار اقرار
کتاب دوم - در اسناد
کتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
باب دوم - در شرایط شهادت
کتاب چهارم - در امارات
کتاب پنجم - در قسم

توضیحات[ویرایش]

  • ماده‌واحده مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مربوط به اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ و حذف ماده ۹۴۷ بر متن این قانون اعمال شد.
  • ماده‌واحده مصوب ۱۳۸۲/۹/۸ مربوط به اصلاح ماده ۱۱۶۹، بر متن این قانون اعمال شد.
  • قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۹ مربوط به اصلاح مواد ۱۱۰۷، ۱۱۱۰ و ۱۱۳۳ بر متن این قانون اعمال شد.
  • قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۳۰) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱/۴/۲۹ بر متن این قانون اعمال شد.
  • ‌قانون اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی (موضوع ماده (۲۴) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰) مصوب ۱۳۸۱/۴/۱ بر متن این قانون اعمال شد.
  • ‌قانون اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹/۳/۱ بر متن این قانون اعمال شد.
  • ‌قانون اصلاح ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱ بر متن این قانون اعمال شد.
  • قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹ بر متن این قانون اعمال شد.