قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۳۰

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۳۰ - مصوب ۵ آذر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایای قانونی کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر و غیر مستمروزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در آبان ماه ۱۳۳۰ در حدود قانون یک دوازدهم فروردین ماه ۱۳۳۰ مصوب پنجم‌اردیبهشت ماه سال جاری و با رعایت مقررات مالی از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع[edit]

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۳۰