قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کتاب دوم - در امور کیفری

کلیات
باب اول - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول - ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول - شروع به رسیدگی قرار بازداشت
مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
مبحث چهارم - احاله
مبحث پنجم - شروع و کیفیت تحقیقات
مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی
فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم
فصل چهارم - بازجویی و اخذ تامین
مبحث اول - احضار و بازجویی متهم
مبحث دوم - قرار تامین
فصل پنجم - شاهد ، شهادت ، جرح و تعدیل شهود
مبحث اول - احضار شهود تحقیق و مطلعین
مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود
فصل ششم - مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده
باب دوم - کیفیت محاکمه
فصل اول - اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
فصل دوم - وکالت در دادگاه‌ها
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رای
فصل چهارم - رای غیابی
فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
باب سوم - تجدیدنظر احکام
فصل اول - کلیات
فصل دوم - کیفیت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان
فصل سوم - دیوان عالی کشور و هیات عمومی
باب چهارم - اعاده دادرسی
باب پنجم - اجرای احکام
فصل اول - احکام لازم‌الاجراء
فصل دوم - ترتیب اجرای احکام
باب ششم - هزینه دادرسی