شیخ بهائی (نان و پنیر)/چیست دانی عقل در نزد حکیم؟

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و پنیر) توسط شیخ بهایی
(چیست دانی عقل در نزد حکیم؟)

 چیست دانی عقل در نزد حکیم؟مقتبس، نوری ز مشکوة قدیم   از برای نفس تا سازد عیاناز معانی، آنچه می‌تابد بر آن   چون جمال عقل، عین ذات اوستنیستش محتاج عینی کو نکوست   بلکه ذاتش هم لطیف و هم نکوستدیگران را نیز نیکویی به اوست   پس اگر گویی، چرا نیکوست عقلخواهمت گفتن: نکو زان روست عقل   جان و عقل آمد، بعینه، جان نورکه بود از عین ذات او ظهور   او بذاته، ظاهر آمد، نی به ذاتفهم کن، تا وارهی از مشکلات   نیر اعظم دو باشد: شمس و عقلجسم و جان باشند عقل و شرع و نقل   نور عقلانی، فزون از شمس دانزانکه این تابد به جسم و آن به جان   نور عقلانی کند تنویر دلنور شمسانی کند تنویر گل   شمس بر ظاهر، همین تابان بودلیک باطن، از خرد ریان بود   گر تو وصف عقل از من نشنویگوش کن ابیات چند از مثنوی