شیخ بهائی (نان و حلوا)/نان و حلوا چیست؟ اسباب جهان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شیخ بهایی (نان و حلوا) توسط شیخ بهایی
(نان و حلوا چیست؟ اسباب جهان)

 نان و حلوا چیست؟ اسباب جهانکافت جان کهانست و مهان   آنکه از خوف خدا دورت کندآنکه از راه هدی دورت کند   آنکه او را بر سر او باختیوز ره تحقیق، دور انداختی   تلخ کرد این نان و حلوا کام توبرد آخر، رونق اسلام تو   برکن این اسباب را از بیخ و بندل دل، این نارهوس را سرد کن   آتش اندر زن در این حلوا و نانوارهان خود را از این باد گران   از پی آن می‌دوی از جان و دلوز پی این مانده‌ای چون خر به گل   الله الله، این چه اسلام است و دینترک شد آئین رب العالمین   جمله سعیت، بهر دنیای دنی استبهر عقبی، می‌ندانی، سعی چیست   در ره آن موشکافی، ای شقیدر ره این، کند فهم و احمقی