سیر حکمت در اروپا/دیباچه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سیر حکمت در اروپا از محمدعلی فروغی
دیباچه

دیباچهٔ چاپ دوم

بنام خدای بخشندهٔ مهربان

چند سال پیش برای اشتغال بامری علمی که ضمناً سود ابناء نوع در آن متصور باشد بترجمهٔ رسالهٔ کوچکی که معروف ترین اثر دکارت فیلسوف نامی فرانسوی میباشد دست بردم و پس از انجام برخوردم باینکه این رساله بکسانیکه از معارف اروپا آگاهی نداشته باشند چندان بهره‌ای نمیدهد پس برای مزید فایده مقدمه‌ای بر آن افزودم و سیر حکمت را در اروپا از عهد باستان تا زمان دکارت باختصار در آن باز نمودم و بچاپ رسانیدم اینک نسخهٔ آن کتاب نایاب شده و چنین مینماید که تجدید چاپش روا باشد پس چون دیدم مقدمه‌ای که در سیر حکمت نگاشته‌ام پسند خاطر دانش طلبان گردیده تا آنجا که آرزومند شده‌اند که دنبالهٔ آن نیز برای نمودار ساختن سیر حکمت از زمان دکارت تا کنون نگاشته شود باین نظر تصرفات و اضافاتی در آن مقدمه بعمل آورده آنرا جلد نخستین از سیر حکمت در اروپا قرار دادم و ترجمهٔ رسالهٔ دکارت را هم چنانکه بود ضمیمهٔ آن ساختم و امیدوارم بزودی جلد دوم کتاب را نیز مشتمل بر سیر حکمت در اروپا پس از دکارت بنظر ارباب ذوق برسانم چنانکه بتوانند از سراسر تاریخ فلسفهٔ اروپا اجمالا آگاه شوند و از خداوند در این امر توفیق میخواهم.

محمد علی فروغی
تیرماه ۱۳۱۷