دیوان شمس/یارکان رقصی کنید اندر غمم خوشتر از این

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(یارکان رقصی کنید اندر غمم خوشتر از این)
'


 یارکان رقصی کنید اندر غمم خوشتر از اینکره عشقم رمید و نی لگامستم نی زین 
 پیش روی ماه ما مستانه یک رقصی کنیدمطربا بهر خدا بر دف بزن ضرب حزین 
 رقص کن در عشق جانم ای حریف مهربانمطربا دف را بکوب و نیست بختت غیر از این 
 آن دف خوب تو این جا هست مقبول و صوابمطربا دف را بزن بس مر تو را طاعت همین 
 مطربا این دف برای عشق شاه دلبر استمفخر تبریز جان جان جان‌ها شمس دین 
 مطربا گفتی تو نام شمس دین و شمس دیندرربودی از سرم یک بارگی تو عقل و دین 
 چونک گفتی شمس دین زنهار تو فارغ مشوکفر باشد در طلب گر زانک گویی غیر این 
 مطربا گشتی ملول از گفت من از گفت منهمچنان خواهی مکن تو همچنین و همچنین