دیوان شمس/منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم)
'


 منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادمدل و جان را ز تو دیدم دل و جان را به تو دادم 
 کتب العشق بانی بهوی العاشق اعلمفالیه نتراجع و الیه نتحاکم 
 چو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشمچو قبای تو بپوشم ملکم شاه قبادم 
 قمر الحسن اتانی و الی الوصل دعانیو رعانی و سقانی هو فی الفضل مقدم 
 ز میانم چو گزیدی کمر مهر تو بستمچو بدیدم کرم تو به کرم دست گشادم 
 نصر العشق اجیبوا و الی الوصل انیبواطلع البدر فطیبوا قدم الحب و انعم 
 چه کنم نام و نشان را چو ز تو گم نشود کسچه کنم سیم و درم را چو در این گنج فتادم 
 لمع العشق توالی و علی الصبر تعالیطمس البدر هلالا خضع القلب و اسلم 
 چو تویی شادی و عیدم چه نکوبخت و سعیدمدل خود بر تو نهادم به خدا نیک نهادم 
 خدعونی نهبونی اخذونی غلبونیوعدونی کذبونی فالی من اتظلم 
 نه بدرم نه بدوزم نه بسازم نه بسوزمنه اسیر شب و روزم نه گرفتار کسادم 
 ملک الشرق تشرق و علی الروح تعلقغسق النفس تفرق ربض الکفر تهدم 
 چه کساد آید آن را که خریدار تو باشیچو فزودی تو بهایم که کند طمع مزادم 
 نفس العشق عتادی و عمیدی و عمادیفمن العشق تدثر و من العشق تختم 
 روش زاهد و عابد همگی ترک مراد استبنما ترک چه گویم چو تویی جمله مرادم 
 لک یا عشق وجودی و رکوعی و سجودیلک بخلی لک جودی و لک الدهر منظم 
 چو مرا دیو ربودی طربم یاد تو بودیتو چنانم بربودی که بشد یاد ز یادم 
 الف الدهر بعادی جرح البعد فادیفقد النوم وسادی و سعاداتی نوم 
 به صفت کشتی نوحم که به باد تو روانمچو مرا باد تو دادی مده ای دوست به بادم 
 فاری الشمل تفرق و اری الستر تمزقو اری السقف تخرق و اری الموج تلاطم 
 من اگر کشتی نوحم چه عجب چون همه روحممن اگر فتح و فتوحم چه عجب شاه نژادم 
 و اری البدر تکور و اری النجم تکدرو اری البحر تسجر و اری الهلک تفاقم 
 چو به بحر تو درآیم به مزاج آب حیاتمچو فتم جانب ساحل حجرم سنگ و جمادم 
 فقد اهدانی ربی و اتی الجد بحبینهض الحب لطبی و تدارک و ترحم 
 به خدا باز سپیدم که به شاه است امیدمسوی مردار چه گردم نه چو زاغم نه چو خادم 
 نزل العشق بداری معه کاس عقاریهو معراج سواری و علی السطح کسلم 
 چو بسازیم چو عیدم چو بسوزیم چو عودمز تو گریم ز تو خندم ز تو غمگین ز تو شادم 
 بک احیی و اموت بک امسک و افوتبک فی الدهر سکوت بک قلبی یتکلم 
 چو ز تبریز بتابد مه شمس الحق والدینبفروزد ز مه او فلک جهد و جهادم