دیوان شمس/در خانه غم بودن از همت دون باشد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(در خانه غم بودن از همت دون باشد)
'


 در خانه غم بودن از همت دون باشدو اندر دل دون همت اسرار تو چون باشد 
 بر هر چه همی‌لرزی می‌دان که همان ارزیزین روی دل عاشق از عرش فزون باشد 
 آن را که شفا دانی درد تو از آن باشدوان را که وفا خوانی آن مکر و فسون باشد 
 آن جای که عشق آمد جان را چه محل باشدهر عقل کجا پرد آن جا که جنون باشد 
 سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجدپرواز چنین مرغی از کون برون باشد 
 بر گرد خسان گردد چون چرخ دل تاریآن دل که چنین گردد او را چه سکون باشد 
 جام می موسی کش شمس الحق تبریزیتا آب شود پیشت هر نیل که خون باشد