دیوان شمس/آن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(آن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کند)
'


 آن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کندچون پیش او زاری کنی تلخ تو را شیرین کند 
 اول نماید مار کر آخر بود گنج گهرشیرین شهی کاین تلخ را در دم نکوآیین کند 
 دیوی بود حورش کند ماتم بود سورش کندوان کور مادرزاد را دانا و عالم بین کند 
 تاریک را روشن کند وان خار را گلشن کندخار از کفت بیرون کشد وز گل تو را بالین کند 
 بهر خلیل خویشتن آتش دهد افروختنوان آتش نمرود را اشکوفه و نسرین کند 
 روشن کن استارگان چاره گر بیچارگانبر بنده او احسان کند هم بند را تحسین کند 
 جمله گناه مجرمان چون برگ دی ریزان کنددر گوش بدگویان خود عذر گنه تلقین کند 
 گوید بگو یا ذا الوفا اغفر لذنب قد هفاچون بنده آید در دعا او در نهان آمین کند 
 آمین او آنست کو اندر دعا ذوقش دهداو را برون و اندرون شیرین و خوش چون تین کند 
 ذوقست کاندر نیک و بد در دست و پا قوت دهدکاین ذوق زور رستمان جفت تن مسکین کند 
 با ذوق مسکین رستمی بی‌ذوق رستم پرغمیگر ذوق نبود یار جان جان را چه باتمکین کند 
 دل را فرستادم به گه کو تیز داند رفت رهتا سوی تبریز وفا اوصاف شمس الدین کند