دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بخش اول ـ شرح وظایف دبیرخانه هیئت نظارت، نحوه تشکیل جلسات هیئت نظارت و مراحل صدور مجوز فعالیت‌ها[ویرایش]

ماده۱ـ دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه و وظایف آن[ویرایش]

۱ـ۱ـ به منظور تسهیل در انجام فعالیت‌های هیئت نظارت دانشگاه در زمینه تماس و مکاتبه با تشکل‌های اسلامی و سایر نهادهای ذیربط، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک، دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه با شرح وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

الف) اعلام دستور کار و دعوت از اعضاء برای شرکت در جلسات هیئت نظارت دانشگاه و یا واحد دانشگاهی
ب) تشکیل نظام بایگانی، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات و طبقه‌بندی پرونده‌ها
ج) دریافت درخواست کتبی هیئت مؤسس متقاضی تأسیس تشکیل اسلامی و طرح آن‌ها در جلسات رسمی هیئت نظارت دانشگاه
د) دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی هیئت نظارت دانشگاه
هـ) دریافت شکایات مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌های اسلامی و طرح آن‌ها در جلسات رسمی هیئت نظارت دانشگاه
و) ابلاغ تصمیم هیئت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب و با امضای ریاست دانشگاه در مهلت قانونی تعیین شده به تشکل اسلامی
ز) تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور رئیس هیئت نظارت دانشگاه
ح) تهیه و تنظیم گزارش جلسات هیئت نظارت دانشگاه و ارسال آن با امضای ریاست دانشگاه برای دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی
ط) اطلاع‌رسانی به موقع در مورد آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان و دستورالعمل‌های اجرایی آن به دانشگاهیان و تشکل‌های اسلامی
ن) دعوت و تشکیل جلسات هیئت منصفه رسیدگی به تخلفات دانشجویان
ی) پیگیری اجرای مصوبات هیئت نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعالیت‌های تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
ص) انجام سایر امور محوله

۲ـ۱ـ رئیس دانشگاه یک نفر از کارمندان یا اعضای هیئت علمی دانشگاه را به عنوان مسئول دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه انتخاب و به اعضا معرفی می‌نماید.

ماده۲ـ نحوه تشکیل جلسات هیئت نظارت دانشگاه[ویرایش]

۱ـ۲ـ هیئت نظارت دانشگاه جهت رسیدگی به هنگام به درخواست کتبی تشکل‌ها و یا صدور مجوز فعالیت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انجام دیگر وظایف محوله در فواصل زمانی معین و یا به طور فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد.
تبصره: رئیس دانشگاه یا دو سوم اعضای هیئت نظارت می‌توانند درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده نمایند و رئیس هئیت موظف به دعوت از اعضا برای تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشد. ۲ـ۲ـ جلسات هیئت نظارت با حضور ریاست دانشگاه (رئیس هیئت) و حداقل یک عضو دیگر رسمی است.
۳ـ۲ـ حضور مسئول دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و نماینده تشکل اسلامی (حسب مور) در جلسات بدون حق رأی و با موافقت رئیس دانشگاه بلامانع است.

ماده۳ـ نحوه صدور مجوز فعالیت‌ها[ویرایش]

۱ـ۳ـ کلیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه لازم است در صورت تمایل به انجام هر یک از فعالیت‌های مندرج در بند (۱ـ۲) آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان نسبت به اخذ مجوز از هئیت نظارت دانشگاه طبق مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.
۲ـ۳ـ تشکل‌های اسلامی متقاضی صدور مجوز فعالیت بایستی برگ درخواست مجوز فعالیت (پیوست دستورالعمل اجرایی) را تکمیل و برای ثبت و تشکیل پرونده به دبیرخانه هیئت نظارت تحویل نمایند.
۳ـ۳ـ حداکثر مهلت پاسخگویی و ارائه مجوز توسط هیئت نظارت دانشگاه در مورد فعالیت‌هایی: نظیر: سخنرانی، تشکیل میزگرد، تریبون و نصب تابلو از تاریخ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه هیئت، هفت روز کاری و در مورد تجمع و راهپیمایی چهار روز کاری می‌باشد.
تبصره: تشکل‌های اسلامی که درخواست انجام فعالیت‌های مندرج در بند ۳ـ۳ دستورالعمل را دارند لازم است با توجه به حداکثر مهلت قانونی پاسخگویی از سوی هیئت نظارت دانشگاه تاریخ برنامه خود راغ تنظیم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی اجتناب نمایند.
۴ـ۳ـ هیئت نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانونی تعیین شده در بند (۳ـ۳) نسبت به تشکیل جلسه رسمی، بررسی مدارک، اخذ تصمیم و اعلام کتبی آن اقدام نماید. رئیس هیئت مسئول این امر می‌باشد و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله تأیید تلقی می‌شود.
۵ـ۳ـ در صورت عدم موافقت هیئت نظارت دانشگاه با درخواست کتبی تشکل، ضروریست دلائل عدم موافقت به صورت مکتوب و مستدل در مهلت تعیین شده در بند ۳ـ۳ به تشکل اسلامی ابلاغ شود.
تبصره۱: چنانچه تشکل اسلامی نسبت به رأی هیئت نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد می‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی هیئت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب به دبیرخانه هیئت نظارت ارائه و متعاقباً هیئت نظارت دانشگاه نیز لازم است نظر نهایی خود را ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض کتباً به تشکل اعلام نماید.
تبصره۲: در صورت اعتراض تشکل اسلامی به نظر نهایی هیئت نظارت دانشگاه یا امتناع هیئت نظارت از پاسخگویی، موضوع در صورت درخواست تشکل به هیئت نظارت مرکزی ارجاع و رأی هیئت نظارت مرکزی لازم‌الاجرا است.
تبصره۳: هیئت نظارت مرکزی مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. این تصمیم می‌بایست ظرف یک هفته به صورت مکتوب به هیئت نظارت دانشگاه اعلام شود.
۶ـ۳ـ تشکل‌های اسلامی می‌توانند به صورت مشترک و در قالب برنامه واحد از هیئت نظارت دانشگاه تقاضای مجوز فعالیت کنند. بدیهی است در این گونه موارد برگ درخواست توسط نمایندگان تشکل‌های مزبور تکمیل و امضا می‌شود.
۷ـ۳ـ نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته و تا زمان رعایت مقررات، مجوز اخذشده به قوت خود باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی قابل رسیدگی است.
۸ـ۳ـ مستنداً به تبصره الحاقی به بند ۱ـ۲ آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان (مصوبه جلسه شماره ۵۱۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی): «راه‌اندازی هر نوع پایگاه اطلاع‌رسانی با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می‌گیرد»

بخش دوم ـ نحوه بررسی و صدور مجوز ایجاد تشکل و نظارت بر اجرای انتخابات[ویرایش]

ماده۴ـ اعلام موافقت اصولی[ویرایش]

اعلم موافقت اصولی برای تأسیس تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان می‌بایست بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان و رعایت نکات زیر انجام پذیرد:
۱ـ۴ـ در بررسی صلاحیت اعضای هیئت مؤسس، اعلام کتبی به اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی برای احراز شرایط مندرج در قسمت (الف) بند (۱ـ۳) آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مکفی است به جز در مواردی که هیئت نظارت دانشگاه خلاف این ادعا را بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل قبول احراز نماید.
۲ـ۴ـ احراز حسن شهرت و رعایت اخلاق اسلامی بر عهده اعضای هیئت نظارت می‌باشد و هیئت می‌تواند از طریق مراجع مسئول نیز استعلام نماید.
۳ـ۴ـ اعضای هیئت مؤسس در هنگام ارائه تقاضای خود نباید عضو هیچ تشکل اسلامی دیگری در دورن دانشگاه باشند.
۴ـ۴ـ اعضای هیئت مؤسس نباید طی دو ترم تحصیلی متوالی اخیر و یا سه ترم غیر متوالی قبل از ارائه درخواست تأسیس تشکل مشروط شده باشند.
۵ـ۴ـ هیئت مؤسس متقاضی ایجاد تشکل باید تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعلام موجودیت یا انجام سایر فعالیت‌ها) نماید.
۶ـ۴ـ مدت زمان مجاز برای مکاتبات و انجام مراحل بررسی صلاحیت هیئت مؤسس توسط هیئت نظارت دانشگاه حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست کتبی است و هیئت نظارت موظف است طبق بند (۳ـ۳) آیین نامه ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از اتمام مراحل بررسی، در صورت تأیید صلاحیت هیئت مؤسس، نسبت به صدور موافقت اصولی و در صورت عدم تأیید نسبت به اعلام کتبی دلائل رد صلاحیت به صورت طبقه‌بندی شده با امضای دبیر هیئت نظارت دانشگاه اقدام نماید. اعضای هیئت مؤسس رد صلاحیت شده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ کتبی رأی هیئت نظارت دانشگاه می‌توانند به رأی هیئت نظارت دانشگاه در هیئت نظارت مرکزی اعتراض نمایند.
تبصره: در مواردی که برای بررسی صلاحیت هیئت مؤسس نیاز به مکاتبه با محاکم قضایی باشد، مدت زمان مجاز برای انجام مراحل بررسی تا ۴۵ روز قابل افزایش است.

ماده ۵ـ رئوس اصلی و ساختار اساسنامه[ویرایش]

رعایت موارد زیر در محتوا و ساختار اساسنامه تشکل‌های اسلامی لازم است:
۱ـ۵ـ تصریح نکات مندرج در تبصره بند (۴ـ۳) آیین نامه
۲ـ۵ـ مبتنی بودن تصمیمات و فعالیت‌های تشکل بر آرای اعضا که حد نصاب آرای مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.
تبصره: تنها اعضای تشکل می‌توانند در انتخابات شورای مرکزی آن تشکل شرکت نمایند.
۳ـ۵ـ معرفی ارکان تشکل و تشکیلات زیر مجموعه آنان.
۴ـ۵ـ شرح دقیق وظائف ارکان تشکل.
۵ـ۵ـ چگونگی تشکیل جلسات، حد نصاب رسمیت آن‌ها و اخذ تصمیم.
۶ـ۵ـ شرایط عضویت، نحوه عضوگیری و خروج اعضا از تشکل (اخراج یا استعفا)
تبصره: نامزدهای عضویت در شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی نباید طی دو ترم متوالی و یا ۳ ترم غیر متوالی مشروط شده باشند.
۷ـ۵ـ پایبندی به احکام اسلامی و اعلام کتبی اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند (۱ـ۳) آیین نامه از سوی نامزدهای عضویت در هیئت مرکزی، هسته مرکزی و یا شورای مرکزی تشکل اسلامی.
۸ـ۵ـ نحوه انحلال تشکل
۹ـ۵ـ نحوه رفع اختلاف تشکل در صورت بروز اختلاف بین اعضای شورای مرکزی آن به صورت صریح و روشن. ۱۰ـ۵ـ چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره‌ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور رأی ابطال انتخابات از سوی مراجع صالحه ذیربط
۱۱ـ۵ـ نحوه تداوم فعالیت قانونی تشکل در صورت برگزار نشدن انتخابات شورای مرکزی در موعد مقرر و یا تعویق انتخابات شورای مرکزی.
۱۲ـ۵ـ نحوه تغییر در اساسنامه تشکل اسلامی
۱۳ـ۵ـ اعلام ترازنامه مالی تشکل و نحوه تصویب آن به مجمع عمومی تشکل و مراجع ذی ربط
۱۴ـ۵ـ تصریح به انتفاعی نبودن تشکل، عدم سوء استفاده از امکانات مالی دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشکل.
تبصره: تشکل‌های اسلامی رسمی و فعلی دانشگاه‌ها می‌بایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد آیین نامه و این دستورالعمل اقدام نمایند، در صورت عدم تطبیق اساسنامه و یا رعایت نشدن مفاد دستورالعمل فعالیت تشکل مزبور غیر قانونی است.

ماده۶ـ بررسی اساسنامه[ویرایش]

۱ـ۶ـ هیئت نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشکل‌های اسلامی را به منظور رعایت مفاد آیین نامه و ماده (۵) این دستورالعمل بررسی نموده و در صورت عدم رعایت نکات فوق مراتب را کتباً و با ذکر نکات مورد استناد ظرف مدت یک ماه (مهلت مقرر در بند ۶ـ۳ آیین نامه) به هیئت مؤسس اعلام نماید.
۲ـ۶ـ هر گونه تغییر در اساسنامه مصوب لازم است در هیئت نظارت دانشگاه به تصویب برسد.

ماده ۷ـ نظارت بر انتخابات[ویرایش]

۱ـ۷ـ بر اساس قسمت «د» بند (۲ـ۴) آیین نامه، هیئت نظارت هر دانشگاه وظیفه نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.
۲ـ۷ـ تشکل‌های اسلامی موظفند دو هفته قبل از برگزاری هر گونه انتخابات، تاریخ پیشنهادی خود را به صورت کتبی در زمینه انتخابات برای هماهنگی با مسئولین ذیربط به هیئت نظارت دانشگاه اعلام نمایند.
تبصره: هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام تشکل موافقت خود را با تاریخ تعیین شده کتباً اعلام نماید و در صورت عدم موافقت، دلایل خود را در‌‌ همان مهلت کتباً و با امضای رئیس هیئت نظارت به تشکل ابلاغ کند، در این صورت تشک موظف است زمان دیگری را برای برگزاری انتخابات به هیئت نظارت دانشگاه پیشنهاد نماید.
۳ـ۷ـ هیئت نظارت دانشگاه می‌تواند با صلاحدید، نماینده خود را که حتی المقدور از اعضای هیئت منصفه است برای نظارت بر انتخابات معرفی نماید. در این صورت تشکل نیز با انتخاب و معرفی یک نماینده (به صورت مکتوب) از جانب خود موظف به همکاری با نماینده هیئت نظارت دانشگاه است.
۴ـ۷ـ نماینده هیئت نظارت بر روند اجرای انتخابات، بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت نموده و نحوه برگزاری و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به صورت کتبی و مستند به هیئت نظارت دانشگاه گزارش می‌نماید.
۵ـ۷ـ چنانچه هر یک از تشکل‌های اسلامی بدون اخذ موافقت هیئت نظارت دانشگاه و یا بر خلاف مفاد اساسنامه مصوب اقدام به برگزاری انتخابات نمایند نتایج انتخابات مذکور از سوی هیئت نظارت غیر قابل قبول و باطل اعلام می‌شود.

بخش سوم ـ نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و تخلفات تشکلهای اسلامی[ویرایش]

ماده ۸ـ تعاریف[ویرایش]

۱ـ۸ـ محدوده دانشگاه:
عبارت است از محوطه دانشگاه، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و بیمارستان‌های آموزشی
تبصره: اردوگاه‌ها و سایر اماکن و فضاهای که در زمان برگزاری مراسم، همایش‌ها و گردش‌های علمی، فرهنگی، تفریحی و... برای انجام برنامه‌های هر یک از تشکل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند در حکم محدوده دانشگاه‌ها می‌باشند.
۲ـ۸ـ توقف فعالیت:
به وضعیتی می‌گویند که تشکل عیلرغم در اختیار داشتن مجوز، حق هیچگونه فعالیتی ندارد.
۳ـ۸ـ تعلیق مجوز:
به وضعیتی می‌گویند که مجوز تشکل به علت تخلف باید در هیئت نظارت دانشگاه بررسی شود و تا قبل از اعلام نظر هیئت نظارت، تشکل حق هیچگونه فعالیتی نخواهد داشت.
۴ـ۸ـ لغو مجوز:
به وضعیتی می‌گویند که مجوز تشکل به علت تخلف یا تخلفات با رأی هیئت نظارت دانشگاه ابطال می‌گردد.

ماده۹[ویرایش]

رسیدگی به تخلفات تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مطابق این دستورالعمل در محدوده هر دانشگاه در صلاحیت هیئت نظارت دانشگاه با حضور هیئت منصفه می‌باشد و شکایات به عمل آمده از اعضای تشکل‌ها، از حیث شخصیت حقیقی در هیئت نظارت رسیدگی نبوده و حسب مورد در صلاحیت کمیته انضباطی یا مراجع ذیربط خواهد بود.
تبصره: هیئت نظارت دانشگاه‌ها تنها به شکایاتی که از طریق دبیرخانه هیئت در دستور کار جلسات هیئت نظارت دانشگاه و هیئت منصفه قرار می‌گیرد رسیدگی به عمل می‌آورد و دبیرخانه هیئت موظف است به ترتیب دریافت شکایات و اولویت (با تشخیص رئیس هیئت) آن‌ها را در جلسه هیئت نظارت دانشگاه مطرح کند.

ماده ۱۰[ویرایش]

رسیدگی به تخلفات تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مندرج در مواد ۱۸ به بعد این دستورالعمل با ارائه گزارش تخلف توسط هر یک از اعضای هیئت نظارت دانشگاه یا اعضای شورای فرهنگی و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دبیرخانه هیئت نظارت در دستور کار جلسات هیئت نظارت قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱[ویرایش]

هیئت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌ها دارای ۵ عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که به ترتیب زیر پیشنهاد و احکام آنان از سوی رئیس دانشگاه صادر می‌شود: الف) یک نفر از اعضای شورای دانشگاه به انتخاب آن شورا
ب) یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
ج) دو نفر از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه (یک نفر اصلی و یک نفر عضو علی البدل) به انتخاب آن شورا
د) دو نفر از دانشجویان آشنا به سمایل فرهنگی ـ سیاسی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

ماده ۱۲[ویرایش]

جلسات هیئت حداقل ۴ نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی حداقل ۳ نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر است. تبصره ۱: عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی هیئت منصفهخ حق رأی خواهد داشت.
تبصره۲: دبیر هیئت منصفه در اولین جلسه این هیئت از بین اعضا توسط اعضا انتخاب می‌شود.

ماده۱۳[ویرایش]

رئیس هیئت نظارت موظف است پس از دریافت شکایت، تشکل مورد نظر را با ابلاغ کتبی مطلع نموده و زمان تشکیل جلسه رسیدگی را حداقل یک هفته قبل از رسیدگی شکایت به تشکل، شاکی و اعضای هیئت منصفه کتباً اعلام نماید.

تبصره: چنانچه تشکل به تاریخ تعیین شده برای رسیدگی اعتراض داشته باشد، هیئت نظارت دانشگاه می‌تواند با صلاحدید جلسه را به زمان دیگری موکول نماید، به هر حال تاریخ جلسه رسیدگی نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ روز کاری از زمان دریافت شکایت تعیین شود.

ماده۱۴[ویرایش]

پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیئت منصفه، شکایت و یا گزارش دریافتی قرائت و دفاعیات نماینده تشکل استماع می‌شود. سپس اعضای هیئت نظارت می‌توانند سؤالاتی را به منظور روشن شدن موضوع و امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر توسط هیئت منصفه مطرح نمایند.

تبصره: هیئت نظارت موظف است امکان دفاع برای نماینده تشکل و شاکی را فراهم آورد.

ماده ۱۵[ویرایش]

پس از اعلام ختم رسیدگی توسط هیئت نظارت دانشگاه هیئت منصفه به منظور پاسخ به دو سؤال تشکیل جلسه خواهد دارد: ۱ـ آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟
۲ـ در صرت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفیف است یا خیر؟

ماده۱۶[ویرایش]

هیئت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسیدگی و در ادامه‌‌ همان جلسه نظر خود را پس از شورا اعلام نماید.

ماده۱۷[ویرایش]

هیئت نظارت موظف است پس از اعلام نظر هیئت منصفه، حداکثر ظرف ۳ روز کاری رأی خود را مطابق مفاد آیین نامه و دستورالعمل حاضر و براساس نظر هیئت منصفه صادر نماید.

تبصره: رأی صادره توسط هیئت نظارت در صورتی معتبر و قابل اجرا است که حداقل به امضای دو عضو هیئت نظارت رسیده باشد.

ماده ۱۸[ویرایش]

هیئت نظارت پس از رسیدگی رأی خود را به شرح زیر صادر می‌نماید:
۱ـ۱۸ـ در صورتی که هیئت مؤسس برخلاف تعهد مذکور در بند ۵ ماده ۴ این دستورالعمل اقدام نماید اعضای هیئت مؤس به مدت ۳ تا ۳ ماه از حق تأسیس تشکل محروم خواهند شد. ۲ـ۱۸ـ در صورتی که تشکل بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نماید با تشخیص هیئت نظارت مجوز آن تشکل لغو خواهد شد.
۳ـ۱۸ـ در صورتی که تشکل بدون دریافت مجوز فعالیت از هیئت نظارت مطابق بند (۱ـ۲) آیین نامه اقدام به برگزاری سخنرانی، تجمع، راهپیمایی، تریبون آزاد و یا نصب تابولی آزاد نماید برای بار اول تشکل به مدت یک تا دو ماه از حق انجام آن فعالیت محروم و در صورت تکرار، تشکل به مدت ۳ تا ۴ ماه از انجام فعالیت‌های مندرج در بند ۱ـ۲ آیین نامه محروم و بار سوم به تعلیق مجوز محکوم می‌شود.
۴ـ۱۸ـ در صورتی که تشکل از طریق فعالیت خود در امور جاری دانشگاه ایجاد اخلال نماید به گونه‌ای که موجب توقف امور آموزشی دانشگاه شود به تعلیق مجوز از ۳ تا ۶ ماه محکوم می‌شود.
۵ـ۱۸ـ در صورتی که تشکل آزادی‌های مشروع و مصرح اشخاص در قانون اساسی را نقض نماید یا به ایراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اکاذیب، ترویج و تبلیغ احزاب و گروههای غیر قانونی و معاندت با اصول قانون اساسی اقدام نماید مجازات وی بار اول توقف فعالیت از ۳ تا ۶ ماه و در صورت تکرار تعلیق مجوز خواهد بود.
۶ـ۱۸ـ در صورتی که تشکلی پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعالیت از ضوابط تعیین شده و یا شروط هیئت نظارت عدول نماید، برای بار اول به شورای مرکزی تشکل تذکر کتبی داده می‌شود و در صورت تکرار تخلف، به مدت ۳ تا ۶ ماه از انجام‌‌ همان فعالیت محروم و در مرتبه سوم به تعلیق مجوز محکوم می‌شود.
۷ـ۱۸ـ تعلیق مجوز تنها در صورت تکرار تخلف در طول یک دوره انتخاباتی اعمال شده و پس از طی مدت مزبور و با برگزاری انتخابات جدید تشکل، هیئت نظارت بر حسب روند معمول مطابق آیین نامه و این دستورالعمل عمل می‌نماید.
۸ـ۱۸ـ چنانچه تشکل در طول مدت تعلیق، اقدام به هر گونه فعالیت مندرج در بند ۱ـ۲ آیین نامه نماید، هیئت نظارت نسبت به لغو مجوز تشکل اقدام می‌نماید.
۹ـ۱۸ـ در موارد محکومیت به تعلیق مجوز، هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز و مدت محکومیت اعلام نظر نماید.

ماده۱۹[ویرایش]

رئیس هیئت نظارت ظرف یک هفته رأی صادره در موارد فوق را ابلاغ کتبی می‌نماید و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، طرفین می‌توانند به رأی صادره اعتراض نمایند. در این صورت هیئت نظارت پرونده را ظرف مدت پانزده روز برای رسیدگی به هیئت نظارت مرکزی ارسال می‌نماید. در این صورت اجرای حکم منوط به رأی هیئت نظارت مرکزی خواهد بود.

ماده۲۰[ویرایش]

مرجع تجدید نظر در آرای هیئت نظارت دانشگاه، هیئت نظارت مرکزی است و این هیئت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص رأی صادره از سوی هیئت نظارت دانشگاه اعلام نظر نماید. رأی هیئت نظارت مرکزی قطعی است.

ماده ۲۱ـ رسیدگی به تخلفات انتخاباتی[ویرایش]

۱ـ۲۱ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکل‌ها، هیئت نظارت دانشگاه است.
۲ـ۲۱ـ هیئت نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماینده هیئت نظارت مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و یا ارائه شکایت مکتوب و مستند از سوی یک سوم اعضای تشکل اسلامی، اقدام به بررسی نحوه برگزاری انتخابات و مطابقت آن با این دستورالعمل و اساسنامه تشکل و اعلام رأی در مورد شکایت و یا اعتراضات مذکور می‌نماید.
۳ـ۲۱ـ شکایت درباره نحوه برگزاری انتخابات حداکثر تا پانزده روز پس از اعلام نتایج انتخابات مزبور توسط تشکل قابل طرح و رسیدگی می‌باشد.
۴ـ۲۱ـ رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همانند دیگر تخلفات با حضور هیئت منصفه صورت می‌پذیرد و هیئت نظارت دانشگاه پس از رسیدگی رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌نماید: الف) در صورت جزئی بودن و بی‌تأثیر بودن تخلف در نتایج انتخابات، به تشکل اسلامی تذکر کتبی داده می‌شود.
ب) در صورتی که انتخابات به طور کلی مخدوش تشخیص داده شود، رأی به ابطال انتخابات داده می‌شود.
۵ـ۲۱ـ شاکی یا شاکیان می‌توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام کتبی رأی هیئت نظارت دانشگاه نسبت به رأی صادره از سوی این هیئت به هیئت نظارت مرکزی اعتراض نمایند و هیئت نظارت مرکزی مکلف است ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراست.

تبصره: در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشکل اسلامی به هیئت نظارت مرکزی، در طول مدت رسیدگی مجدد فعالیت‌های تشکل به حالت تعلیق در می‌آید.

۶ـ۲۱ـ در صورت قطعیت ابطال انتخابات، تشکل اسلامی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تارخی اعلام رأی کتبی هیئت نظارت نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نماینده هیئت نظارت دانشگاه اقدام نماید. ۷ـ۲۱ـ در صورتی که تشکل اسلامی بر اساس رأی صادره نسبت به به تجدید انتخابات در مهلت مقرر اقدام نکند کلیه فعالیت‌های تشکل تا زمان برگزاری انتخابات مجدد با حکم هیئت نظارت دانشگاه به حالت تعلیق در می‌آید. ماده۲۲ـ مقررات نهایی ۱ـ۲۲ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۶۳ بند و ۱۸ تبصره و یک پیوست در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۲ در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیئت‌های نظارت مرکزی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی رسید.
۲ـ۲۲ـ این دستورالعمل از تاریخ تصویب آن، جایگزین دستورالعمل اجرایی مصوب مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۰ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقررات مشابه می‌گردد.
۳ـ۲۲ـ این دستورالعمل پانزده روز پس از ابلاغ در کلیه دانشگاههای کشور لازم اجرا است.

منبع[ویرایش]