درگاه:قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد
رده
n/a
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۴۶ قطعنامه‌های ۱ تا ۱۵
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۴۷ قطعنامه‌های ۱۶ تا ۳۷
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۴۸ قطعنامه‌های ۳۸ تا ۶۶
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۴۹ قطعنامه‌های ۶۷ تا ۷۸
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۰ قطعنامه‌های ۷۹ تا ۸۹
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۱ قطعنامه‌های ۹۰ تا ۹۶
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۲ قطعنامه‌های ۹۷ تا ۹۸
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۳ قطعنامه‌های ۹۹ تا ۱۰۳
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۴ قطعنامه‌های ۱۰۴ تا ۱۰۵
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۵ قطعنامه‌های ۱۰۶ تا ۱۱۰
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۶ قطعنامه‌های ۱۱۱ تا ۱۲۱
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۷ قطعنامه‌های ۱۲۲ تا ۱۲۶
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۸ قطعنامه‌های ۱۲۷ تا ۱۳۱
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۵۹ قطعنامه ۱۳۲
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۰ قطعنامه‌های ۱۳۳ تا ۱۶۰
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۱ قطعنامه‌های ۱۶۱ تا ۱۷۰
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۲ قطعنامه‌های ۱۷۱ تا ۱۷۷
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۳ قطعنامه‌های ۱۷۸ تا ۱۸۵
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۴ قطعنامه‌های ۱۸۶ تا ۱۹۹
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۵ قطعنامه‌های ۲۰۰ تا ۲۱۹
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۶ قطعنامه‌های ۲۲۰ تا ۲۳۲
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۷ قطعنامه‌های ۲۳۳ تا ۲۴۴
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۸ قطعنامه‌های ۲۴۵ تا ۲۶۲
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۶۹ قطعنامه‌های ۲۶۳ تا ۲۷۵
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۰ قطعنامه‌های ۲۷۶ تا ۲۹۱
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۱ قطعنامه‌های ۲۹۲ تا ۳۰۷
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۲ قطعنامه‌های ۳۰۸ تا ۳۲۴
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۳ قطعنامه‌های ۳۲۵ تا ۳۴۴
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۴ قطعنامه‌های ۳۴۵ تا ۳۶۶
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۵ قطعنامه‌های ۳۶۷ تا ۳۸۴
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۶ قطعنامه‌های ۳۸۵ تا ۴۰۲
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۷ قطعنامه‌های ۴۰۳ تا ۴۲۲
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۸ قطعنامه‌های ۴۲۳ تا ۴۴۳
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۷۹ قطعنامه‌های ۴۴۴ تا ۴۶۱
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۰ قطعنامه‌های ۴۶۲ تا ۴۸۴
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۱ قطعنامه‌های ۴۸۵ تا ۴۹۹
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۲ قطعنامه‌های ۵۰۰ تا ۵۲۸
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۳ قطعنامه‌های ۵۲۹ تا ۵۴۵
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۴ قطعنامه‌های ۵۴۶ تا ۵۵۹
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۵ قطعنامه‌های ۵۶۰ تا ۵۸۰
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۶ قطعنامه‌های ۵۸۱ تا ۵۹۳
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۷ قطعنامه‌های ۵۹۴ تا ۶۰۶
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۸ قطعنامه‌های ۶۰۷ تا ۶۲۶
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۸۹ قطعنامه‌های ۶۲۷ تا ۶۴۶
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۰ قطعنامه‌های ۶۴۷ تا ۶۸۳
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۱ قطعنامه‌های ۶۸۴ تا ۷۲۵
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۲ قطعنامه‌های ۷۲۶ تا ۷۹۹
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۳ قطعنامه‌های ۸۰۰ تا ۸۹۲
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۴ قطعنامه‌های ۸۹۳ تا ۹۶۹
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۵ قطعنامه‌های ۹۷۰ تا ۱۰۳۵
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۶ قطعنامه‌های ۱۰۳۶ تا ۱۰۹۲
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۷ قطعنامه‌های ۱۰۹۳ تا ۱۱۴۶
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۸ قطعنامه‌های ۱۱۴۷ تا ۱۲۱۹
 • Flag of the United Nations.svg ۱۹۹۹ قطعنامه‌های ۱۲۲۰ تا ۱۲۸۴
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۰ قطعنامه‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۴
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۱ قطعنامه‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۶
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۲ قطعنامه‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۵۴
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۳ قطعنامه‌های ۱۴۵۵ تا ۱۵۲۱
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۴ قطعنامه‌های ۱۵۲۲ تا ۱۵۸۰
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۵ قطعنامه‌های ۱۵۸۱ تا ۱۶۵۱
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۶ قطعنامه‌های ۱۶۵۲ تا ۱۷۳۸
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۷ قطعنامه‌های ۱۷۳۹ تا ۱۷۹۴
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۸ قطعنامه‌های ۱۷۹۵ تا ۱۸۵۹
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۰۹ قطعنامه‌های ۱۸۶۰ تا ۱۹۰۷
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۱۰ قطعنامه‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۶۶
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۱۱ قطعنامه‌های ۱۹۶۷ تا ۲۰۳۲
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۱۲ قطعنامه‌های ۲۰۳۳ تا ۲۰۸۵
 • Flag of the United Nations.svg ۲۰۱۳ قطعنامه‌های ۲۰۸۶ تا کنون