پرش به محتوا

دیوان حافظ/شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

از ویکی‌نبشته
۸۸  شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت  ۶۹
  حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر کنایتیست که از روزگار هجران گفت  
  نشان یار سفرکرده از که پرسم باز که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت  
  فغان که آن مه نامهربان مهرگسل بترک صحبت یاران خود چه آسان گفت  
  من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب که دل بدرد تو خو کرد و ترک درمان گفت  
  غم کهن بمی سالخورده دفع کنید که تخم خوشدلی اینست[۱] پیر دهقان گفت  
  گره بباد مزن گر چه بر مراد رود که این سخن بمثل باد با سلیمان گفت  
  بمهلتی که سپهرت دهد ز راه[۲] مرو ترا که گفت که این زال ترک دستان گفت  
  مزن ز چون و چرا دم که بندهٔ مقبل قبول کرد بجان هر سخن که جانان گفت  
  که گفت حافظ از اندیشهٔ تو آمد باز  
  من این نگفته‌ام آنکس که گفت بهتان گفت  
  1. در خ و ق و بسیاری از نسخ قدیمه: اینست و (با واو عاطفه)
  2. چنین است در عموم نسخ متداوله. خ: ز یاد مرو