جامی (اورنگ ششم لیلی و مجنون)/مسکین پدرش خبر چو ز آن یافت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جامی (اورنگ ششم لیلی و مجنون) از جامی
(مسکین پدرش خبر چو ز آن یافت)
  مسکین پدرش خبر چو ز آن یافت چون باد به سوی او عنان تافت  
  مهر پدری ز دل زدش جوش وز مهر کشیدش اندر آغوش  
  کای جان پدر! چه حال داری؟ رو بهر چه در وبال داری؟  
  امروز شنیده‌ام که جایی دادی دل خود به دلربایی  
  در خطه‌ی این خط مجازی نیکو هنری‌ست عشقبازی،  
  لیکن همه کس به آن سزا نیست هر منظر خوب، دلگشا نیست  
  لیلی که به چشم تو عزیزست، نسبت به تو کمترین کنیزست  
  بردار خدای را دل از وی! پیوند امید بگسل از وی!  
  وین نیز مقررست و معلوم کان حی که به لیلی‌اند موسوم،  
  داریم درین نشیمن جنگ صد تیغ به خون یکدگر رنگ  
  مجنون به پدر درین نصایح گفت: «ای به زبان مهر، ناصح!  
  هر نکته‌ی حکمتی که گفتی هر در نصیحتی که سفتی  
  با تو نه دل عتاب دارم، لیکن همه را جواب دارم  
  گفتی که: شدی ز عشق مفتون وز جذبه‌ی عاشقی دگرگون  
  آری! نزنم نفس ز انکار عشق است مرا درین جهان کار  
  هر کس که نه راه عشق ورزد در مذهب من جوی نیرزد  
  گفتی: لیلی به حسن بالاست لیکن به نسب فروتر از ماست  
  عاشق به نسب چکار دارد؟ کز هر چه نه عشق، عار دارد  
  گفتی که: بکش سر از هوایش! اندیشه تهی کن از وفایش!  
  ترک غم عشق کار من نیست وین کار به اختیار من نیست  
  گفتی که: به کین آن قبیله داریم هزار کید و کینه  
  ما را که ز مهر سینه چاک است از کینه‌ی دیگران چه باک است»  
  بیچاره پدر چو قیس را دید وز وی سخنان عشق بشنید  
  دربست زبان ز گفتن پند بگسست ز بند پند پیوند  
  انداخت ز فرط نیک‌خواهی کارش به عنایت الهی