پرش به محتوا

بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۹۳)

از ویکی‌نبشته

مصدق نمادی از آزادی واستقلال(۱۳۹۳)[۱][ویرایش]

دکترمحمدمصدق نخست وزیرملی ومحبوب ایران، پس از کودتای ننگین وبیگانه ساخته ۲۸مرداد۱۳۳۲به محاکمهکشیده شدوبه زندان افتاد وتا پایان عمر، درحبس خانگی به سربرد وسرانجام درروز۱۴اسفند۱۳۴۵درسن۸۴سالگی چشم از جهان فروبست. اودر سراسر زندگی خود در راه آزادی واستقلال ایران مبارزه کرد ودرطی سال‌ها مبارزه خود ازهیچگونه تلاش وکوششی در راه آرمان‌های آزادیخواهانه واستقلال طلبانه خودباز نه ایستاد وبارها تاحد نثارکردن جان خودپیش رفت. وبه همین جهت دکترمصدق به حق نمادی از آزادی واستقلال ایران شناخته می‌شود. اودرآبان ماه ۱۳۲۸برای نیل به اهداف والای خود سازمان جبهه ملی ایران رابنیان گذاشت وبامبارزه‌ای که برای تحقق انتخابات آزاد آغازکرد، توانست به همراه چندتن ازیارانش به مجلس شانزدهم شورای ملی راه یابد ودرهمان مجلس بود که با تلاشی سخت ونفس گیرموفق شد قانون ملی شدن نفت را به تصویب برساند. اودراردیبهشت۱۳۳۰ وقتی برای اجرای قانون ملی شدن نفت پست نخست وزیری راقبول کرد، برنامه دولت خودرا دردوجمله خلاصه نمود اول اجرای قانون ملی شدن نفت ودوم اصلاح قانون انتخابات. اوباکمال هوشیاری وخردمندی اهداف استقلال طلبانه و آزادیخواهانه خودرادرهمین دوماده برنامه دولت ملی گنجانید. اوبا اجرای قانون ملی شدن نفت می‌خواست بساط استعمار مکار انگلیس را که درتمام شئون کشورما پنجه انداخته بود برچیند واستقلال ازبین رفته ایران رابازسازی کند وبا اصلاح قانون انتخابات درصدد بود که از اعمال نفوذ بیگانگان وایادی داخلی آنها در امرانتخابات جلوگیری نموده و ازطریق انتخابات آزاد حاکمیت ملی مردم ایران را محقق سازد. راستی وصداقت، فداکاری وشجاعت، ادب ونزاکت، پاک دستی وامانت ، پایبندی به قانون وعدالت، اعتقادعمیق به آزادی واستقلال، ساده زیستی ودوری جستن ازخودنمائی وخودمحوری ازمشخصات بارز شخصیت مصدق بودواو با این ویژگی هاوطرزتفکرمکتبی را ابداع کرد که باید از آن به عنوان مکتب مصدق نام برد. آموزه‌های این مکتب باید برای پیروان واقعی این بزرگ مردتاریخ ایران الگوی رفتارها وکردارها باشد.

جبهه ملی ایران چهل وهشتمین سالگرد درگذشت دکترمحمدمصدق را گرامی می‌دارد. وتاسف شدید خودرا از عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به درحصرنگاهداشتن آرامگاه دکترمصدق وجلوگیری ازحضور مردم برسرمزار او در سالروز درگذشت آن مرد بزرگ ابراز می‌نماید. حاکمیت جمهوری اسلامی که همواره درصحنه بین‌المللی، آمریکا را به علت دخالت درکودتای ۲۸مرداد۳۲و برکناری دولت ملی مصدق موردسرزنش قرار داده ومحکوم می‌کند، هیچگاه توضیح نمیدهدکه چرادرداخل کشور از ادای احترام ملت نسبت به این نمادآزادی واستقلال ایران ممانعت به عمل می‌آورد وچرا پیروان ومعتقدان به راه مصدق را زیر سنگین‌ترین فشارها وتهاجمات ومحدودیت هاقرارمیدهد؟

تهران – جبـهه ملی ایران

چهاردهم اسفند ۱۳۹۳

نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به ریاست جمهوری(۱۳۹۳)[۲][ویرایش]

جناب آقای دکترحسن روحانی، ریاست جمهوری

باسلام وادای احترام

صرفنظراز اینکه وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان وراه ندادن به دگراندیشان برای حضور درعرصه انتخابات، ایرادات عمده‌ای رابه جریان انتخابات ریاست جمهوری واردمیکند. بااین حال باید اذعان نمودکه جنابعالی در انتخاباتی که به دلایل فوق الذکربا موازین دموکراسی فاصله داشت درخردادماه ۹۲بارای بالای ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شدید. واضح است که ملت ایران برای رهائی از تنگناها وبا استماع برنامه‌های شما و شنیدن اینکه حقوقدان هستیدونه سرهنگ، واینکه میخواهیدعلاوه برچرخش سانتریفوژها چرخ زندگی مردم هم بچرخد ومیخواهیدبا درپیش گرفتن سیاست خارجی معقول، زنجیرگرفتاری هارا ازدست وپای مردم برچینید به صحنه آمدوازمیان شش نفرکاندیداهای ریاست جمهوری اعلام شده توسط شورای نگهبان باآرائی چشم گیربه شما رای داد. وبه این جهت شمابایددرمقابل مردمی که به جنابعالی رای دادندودربرابرتاریخ مسئول وپاسخگوباشید. واکنون که حدودیکسال ونیم ازتشکیل دولت شمامیگذرد بایدگفت که شما درزمینه سیاست خارجی وروابط بین‌المللی وبرای جلب اطمینان جامعه جهانی نسبت به مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران باهمه دشواری هاگام هائی برداشته ایدکه قبلاقابل تصورنبود. گواینکه درسیاست داخلی که زمینه ساز و مکمل توفیق درسیاست خارجی است، هیچ تغییرمحسوسی حاصل نگردیده، وفشاربرگروه‌های سیاسی و محدودیت روزنامه هاوسرکوب دگراندیشان واعدام‌ها به همان روال قبلی ادامه دارد؛ ولی به هرصورت مذاکرات باکشورهای۵+۱ راتاجائی حساس پیش برده‌اید، که این پیشرفت می‌تواندبه یک توافق قطعی وپایدار و آبرومندانه منتهی شود. ودرنتیجه بارفع تحریم‌ها ازکشور و آزادشدن دارائی‌های ملی ازانسداد و پیداشدن بازارهای جدید مانندبازار فروش گازبه اروپا و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصادملی رمقی گرفته ومفری پیداشود تامردمی که زیربارفسادهای باورنکردنی ومشکلات اقتصادی وگرانی ورکود وتورم وبیکاری ونگرانی از آینده کمرخم کرده اندبتوانندنفس راحتی بکشند. وازسوی دیگرمعلوم نیست که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات سرنوشت این کشور و روزگار این ملت به کجاخواهدکشید. درچنین شرایطی برخی عناصر، با ناآگاهی و یا سوءنیت باروندمذاکرات دولت مخالفت نموده وبا شعارهای واهی وتوخالی نسبت به گفتگوها عنادمیورزند و شگفتا که مخالفت آنان کاملاً بامخالفت دولت اسرائیل وجناح تندرو ومحافظه کار حاکمیت آمریکاهمسو می‌باشد. دراین اوضاع شمانمیتوانید و نباید ازمصالح ملی وتامین منافع مردم ایران کوتاه بیائید و این کشور واین ملت را به دست رویدادها وحوادث ناپیدا بسپارید. هیچ کشوری درجهان دوست ودشمن ابدی ندارد ودر هرزمان، تأمین وحفظ منافع ملی کشورهاست که دوستان ودشمنان آنهارا معین می‌کند. امروزحفظ تمامیت ارضی وتامین صلح وامنیت این مرزوبوم ورفع بحران ومضایق اقتصادی، اصول اولیه منافع ملی ماراتشکیل می‌دهند. مذاکرات رادرجهت حفظ منافع ملی ایران پیش ببریدتا دراین دوراهی سرنوشت سازکه کشوربا آن روبروست بتوانیدبا دستیابی به توافقی منطقی، خدمتی به ملت ایران نموده و ازخودنامی نیک درتاریخ باقی بگذارید. بدیهیست که درپیمودن راه صحیح باید باقاطعیت عمل نموده وازمخالف خوانی‌های افرادمعدود با افکارمحدود نهراسید.

دهم اسفندماه ۱۳۹۳

تهران – جبهه ملی ایران

فردوسی به منزله پدر ملت ایرانست(۱۳۹۳)[۳][ویرایش]

به نام خداوند جان وخرد

فردوسی به منزله پدر ملت ایرانست وهرگونه توهینی به اوتوهین به ملت ایران تلقی می‌شود در رسانه دیداری یعنی تلویزیون ایران صحنه‌ای مشاهده شد که دل هرایرانی شرافتمندی را به درد می‌آورد و سوزی دل گداز درسینهٔ اوبرجای می‌نهاد. این صحنه چیزی نبودکه بتوان دید وفریادی دلخراش سرنداد. چنین توهین ورسوایی وبی ادبی نسبت به یک شاعر بزرگ ملی وجهانی درهیچ جای دنیا حتی واپس مانده‌ترین کشورهاسابقه ندارد. نمایش این صحنه عبارت ازاین بود که درشهرسلماس ازطرف کارکنان شهرداری خواسته‌اند پس ازسی وشش سال که از انقلاب می‌گذرد میدانی به این نام احداث کنند. به این بهانه، که نشان دهنده مخالفت با فردوسی است میدانی راکه مزین به نام این شاعربی مانند جهانی است به نام انقلاب تغییر داده وبه وضع توهین آمیزی مجسمهءآن شاعر نامدار افتخارآفرین را ازجا کنده، بایک کامیون سرگشاده به جای نامعلومی می‌برده‌اند. من تصور نمی‌کنم کسانی که این صحنه ناهنجاررا دیده‌اند حتی باداشتن ذره‌ای عرق ملی، هزاربار لعنت به عاملان این عمل قبیح نفرستاده باشند.

خدمتی راکه فردوسی به زبان وادب پارسی وملیت وحیثیت ایران وایرانی کرده وتاکیدهای اخلاقی دربهره گیری از خرد وشرف انسانی رابه ملت ایران توصیه نموده، به حدیست که از امکان توصیف خارج است. این شاعربی نظیر شرافت ملی وکیان ایران را زنده کرده واین کشور دیرینه سال و گذشته پرافتخارش رابه ایرانیان شناسانده است. وی درشاهنامه جاودانه خود بارها نام ایران وایرانی را به بزرگی وبلندپایگی یادکرده، درحالی که پیش از او نام ایران به استثنا ممکن است دریکی از اشعارمانده باشد. باری به جهات گوناگون دنیای متمدن به عظمت مقام فردوسی پی برده ودر بسیاری از شهرهای بزرگ جهان خیابان هابه نام وی وتندیس اش زینت بخش میدان‌ها گردیده است.

جبهه ملی ایران نهایت تنفر وانزجارخودرا ازین عمل قبیح وضدملی که بروفق مراد تجزیه طلبان صورت پذیرفته اظهارمی دارد واقدام شهرداری سلماس را شدیداً محکوم می‌نماید.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

ششم اسفندماه ۱۳۹۳

پیام تسلیت ادیب برومند به دکتر راسخ افشار(۱۳۹۳)[۴][ویرایش]

هوالباقی

جناب آقای دکتر علی راسخ افشار

ازشنیدن خبر درگذشت برادر گرامی جنابعالی، روانشاد آقای محمود راسخ افشار، کوشنده دیرپای نهضت ملی ایران، بسیارمتاسف شدم. این مصیبت ناگوار را به شما تسلیت گفته وبقای وجودتان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۲۰/۱۱/۱۳۹۳

پیام تسلیت رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران به دکتر راسخ افشار(۱۳۹۳)[۵][ویرایش]

خاندان گرانقدر راسخ افشار

با اندوه وتاسف بسیار درگذشت آقای محمود راسخ افشار را که از زمان نوجوانی وروزهای آغازین نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بزرگ، تاواپسین روزهای زندگی درمسیر این نهضت وآرمان‌های والای آن تلاش نمود، به آن خاندان گرانقدر وبه ویژه به برادر ارجمندشان جناب آقای دکترعلی راسخ افشار، مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران در روزهای پس از انقلاب وهمچنین به همه اعضاء وطرفداران جبهه ملی ایران تسلیت عرض می‌کنم. روانش شاد و راه پرفروغش پر رهروباد.

تهران – رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

دکترحسین موسویان

۱۸/۱۱ /۱۳۹۳

بیانیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران(۱۳۹۳)[۶][ویرایش]

هموطنان عزیز،

همانگونه که آگاهید، اصل جدائی دین ازحکومت یکی ازاصول اعتقادی مهم جبهه ملی ایران است و نیزبخوبی میدانیدکه جبهه ملی ایران براساس اعتقاد به موازین دموکراسی واعلامیه جهانی حقوق بشر به باورهای دینی همه مردم دنیا بادیده احترام می‌نگرد وتوهین به اعتقادات مذهبی هیچ فرد یاملتی درچارچوب فکری جبهه ملی ایران نمی‌گنجد.

باتوجه به نکات فوق به اطلاع می‌رساند که در روزهای آخر آبانماه ۹۳مقاله‌ای موهن نسبت به اعتقادات شیعیان ازطرف یکی ازنویسندگان که درآمریکا سکونت دارنددر برخی ازسایت‌های اینترنتی منتشرشد که پس ازانتشار آن مقاله، حاکمیت جمهوری اسلامی که همواره مترصدکسب بهانه ومستمسکی برای تهاجم به جبهه ملی ایران است، فشارسنگینی راعلیه اعضای جبهه ملی وتهدیدهائی را نسبت به آنان آغازکرد.

آقای ادیب برومندرئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران درجهت پیشگیری از توطئه‌ای که برای خاموش کردنصدای جبهه ملی درشرف تکوین بود، درتاریخ دوم آذر۹۳ اطلاعیه کوتاهی باامضای خودصادرکردندکه درآن بر لزوم احترام گذاشتن اعضای جبهه ملی به همه ادیان الهی به ویژه به دین اسلام تاکیدشده بود ویک روزبعد، دراطلاعیه دوم خود متذکرشدند که شرط عضویت درجبهه ملی برطبق اساسنامه تنها «تابعیت کشور ایران» است؛ ولی باوجودتوضیح کامل وشهامتی که آقای ادیب برومنددرتصحیح شرط عضویت درجبهه ملی ازخودنشان دادند، برخی افراد تنگ نظر درداخل وخارج ازکشورو عده‌ای فرصت طلبان مداخله جوکه عنادشک برانگیزبعضی از آنان باجبهه ملی ایران براحدی پوشیده نیست، مطالبی همراه با اسائه ادب نسبت به آقای ادیب برومند و نسبت به جبهه ملی ایران وبعضی مسئولان آن ابرازکردندکه این یاوه سرائی‌ها ودروغ پردازی‌های آن‌ها جز رسواکردن خودشان، هیچ تأثیری درعزم مبارزین جبهه ملی که با چنگ ودندان برای دفاع از منافع ملی وتمامیت ارضی کشوروحفظ موجودیت این سازمان ودرراستای اهداف آن تلاش میکنندنداشته ونخواهدداشت. وهمچنین نخواهد توانست کمترین خدشه‌ای بر شخصیت والای آقای ادیب برومندواردنماید.

برخی ازاین عناصرمداخله گردرامورتشکیلاتی جبهه ملی ایران گستاخی راتاجائی پیش بردندکه خواهان برکناری آقای ادیب برومند ازمسئولیت خطیر سازمانی خودشدندبدون توجه به اینکه آقای ادیب برومندازطرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب گردیده واین شورای مرکزی است که ایشان رابه عنوان نمادی ازدهه‌ها مبارزه جبهه ملی ایران می‌شناسد وتایید می‌کند وهمین شوراست که این گونه مداخله جوئی هادر کارجبهه ملی ایران واسائه ادب نسبت به رئیس شورای مرکزی آن رابه شدت تقبیح میکندواین تحرکات را درجهت خواسته‌های حاکمیت جمهوری اسلامی وآن هائی که برای آینده ایران مشغول سناریونویسی هستند ارزیابی می‌نماید.

چهاردهم دیماه ۱۳۹۳- تهران – اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکترلقااردلان- بانوفرشیدافشار- فرهادامیرابراهیمی- دکترهرمیداس باوند- دکترجهانشاه برومند – دکترنصرالله جمشیدی- عیسی خان حاتمی – دکترشاهین سپنتا- حسین شاه حسینی- جوادشرفالدین –مهندس حسین عزت زاده – سرلشکربازنشسته ناصرفربد- اصغرفنی پور – دکترمحسن فرشاد- دکترباقرقدیری اصلی – حسن قدیانی – دکترحسین موسویان – هرمزممیزی-پرفسورصادق مسرت – جمشیدمیرعمادی – پریچهرمبشری- منوچهرملک قاسمی-ابراهیم منتصری-مهندس علی محمدی-محمدملک خانی-ضیاءمصباح-ابوالفضل نیماوری – دکترجمشیدوحیدا

باز سازی جبهه ملی ایران در سال۱۳۷۳ (۱۳۹۳)[۷][ویرایش]

به نام خداوند جان وخرد

هم اندیشگان ارجمند

درسال ۱۳۷۳ درحالی که جبهه ملی ایران در تعطیلی محض قرار گرفته و از سوی مقامات کشور سعی می‌شد از جبهه ملی ومصدق و یارانش ذکری به میان نیاید اینجانب که در شصت سال پیش هوادار و همگام سرسخت جبهه ملی اول و از بنیانگذاران جبهه ملی دوم و عضو هیئت رهبری جبهه پس از انقلاب بودم نتوانستم این خاموشی را تاب آورم و با اینکه هیچگاه خواستارمقام و منصبی نبوده و اینگونه پیشنهادها را چه در رژیم پهلوی و چه در دولت موقت پس از انقلاب نپذیرفته بودم، صرفاً به جهت روشن نگه داشتن چراغ رفتاردموکرات منشانه و اصلاح طلبانه وپاگیزگی اخلاقی دکتر محمدمصدق تصمیم گرفتم که جبهه ملی را دروضع بسیار نامناسبی که از نظر محدودیت‌های حکومتی قرار داشت دوباره احیا کنم. بدین منظور پس از تشکیل یک شورای ۱۲ نفره با هما هنگی زنده یادان علی اردلان و دکتر پرویز ورجاوند، در این کار وارد مرحلة اقدام شدم و پس از مدت یک ماه درگیری وکشمکش و احضار و تهدید از طرف دادستانی انقلاب و پافشاری سرسختانه تا حد قبول بزرگترین خطرات، جبهه ملی را با همکاری دوستان تشکیل دادم و بتدریج بر عدة این شورا افزوده شد و جبهه ملی را به راه انداختیم، بدون این که اجازه باشگاه یا دفتر یا نشریه قانونی و حداقل امکانات لازم را داشته باشیم.

اکنون مدت ۲۰سال است که در کنار نویسندگی و شاعری که عمدة افتخارات و نام ونشان این بنده مدیون آنهاست، همراه با یاران جبهه ملی، چراغ جبهه را با وجود پیشگیریهای مأموران امنیتی واُفت و خیزهای گونا گون روشن نگاه داشته‌ایم و چند صداعلامیه درمواردگونه گون با امضاهای فراوان وبیش از۱۸۰نشریه داخلی دائربر انتقادهای سازنده منتشرکرده‌ایم که اگر جمهوری اسلامی به شماراندکی از آنها توجه نشان می‌داد، وضع کنونی کشوراینگونه دچار نابسامانی نمی‌گردید.

هم اندیشگان محترم. اعلامیه اخیر که منتهی به سرو صدا و بدگویی از سوی فرصت طلبان نسبت به این بنده گردید به حکم ضرورت و گذشت از موقعیت شخصی منتشر شد. زیرا اظهارات تند مأموران امنیت به گونه‌ای تهدید آمیز بود که چنان می‌نمود که اقدامات سنگینی برای تکفیرمجدداعضا جبهه ملی و تعطیلی کامل آن در آستانة وقوع است و ناچار باید برای پیشگیری ازآن توطئه، کاری هر چند برخلاف میل و اصول باشد انجام داد و با دفع ضرر آنی راه منافع ملی را در دراز مدت هموار کرد و جبهه را از خطر رهانید. بسیار ساده لوحی می‌خواهد که کسی تصور کند اینجانب پس از عمری خون دل خوردن برای وطن و هفتاد سال متوالی در راه سربلندی و پیشرفت ایران قلم زدن و قدم برداشتن بدون رعایت مصلحتی و دفع ضرر، سخنی به زبان آورده باشم من که خود از تهیه کنندگان اساسنامه جبهه ملی بوده‌ام چگونه ممکن است بدون مصلحتِ دفع غائله‌ای خلاف آن مطلبی عنوان کنم و پا بر روی حیثیت خود گذارم. بدیهی است در هنگام اقتضای مصلحت سیاسی از شئون خود مایه گذاشتن بر هر سیاست مدار وطن‌خواهی فرض است.

دراینجا فرصت طلبان خود را شناساندند که پیش از روشن شدن موضوع نسبت به اینجانب شروع به بدگوئی کردند. درحالیکه برخی از آنها اصولامخالف جبهه ملی هستند ووابستگی آنان به جریانهای سیاسی و خطوط فکری که اساساً درهردو مورد بدون توجه همه‌جانبه به واقعیتهای تاریخی و مسائل روز به دادن شعار و کلّی گویی اکتفا می‌کنند روشن و مشخص است. بهتر آنست که تحلیگران تاریخی و سیاسی درنگ و تعمّق را پیشة خود ساخته و قلم را در مسیر رشد و اعتلاً میهن و مردم ایران به کار گیرند و تحریف تاریخ را وجهه همت خود قرار ندهند. بار دیگر تکرار می‌کنم که هر فردی دارای هر مذهب و مسلک می‌تواند در جبهه ملی وارد و عضویت پیدا کند.

رئیس شورای مرکزی وهیأت رهبری جبهه ملی ایران- ادیب برومند

تهران: تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۳

واکنش به اهانت‌های زشت و ناشایست نسبت به امام حسین(ع) (۱۳۹۳)[۸][ویرایش]

به‌نام خداوند جان و خرد

هم‌اندیشگان گرامی.

پس از انتشار اطلاعیهٔ این‌جانب مورخ ۲/آذر/۹۳، که شتابزده در واکنش به اهانت‌های زشت و ناشایست نسبت به مظهر آزادگی و حق‌پروری، امام حسین (ع)، نوشته و منتشر شده است، متذکر می‌گردد:

همان‌طور که در بند یکم از مادهٔ پنجم اساسنامهٔ جبهه ملی ایران آمده است، شرط عضویت در جبهه ملی «تابعیت کشور ایران» است؛ با این‌حال پایبندی و احترام نسبت به عناصر تشکیل‌دهندهٔ ملیت برای هر فرد ملی‌گرایی، محترم شمردن تشیّع را ایجاب می‌نماید. به‌هرحال همان‌گونه که پیشتر گفته شده، جبهه ملی ایران بر اساس اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر به همهٔ باورهای جهانیان احترام می‌گذارد و به‌ویژه مراتب تکریم و حرمت را نسبت به ادیان الهی به جا می‌آورد؛ و بنابر اصل سوم از اصول عقاید و هدف‌های جبهه ملی ایران «برای حفظ احترام دین مبین اسلام و همچنین فراهم شدن امکان بهره‌گیری از تمامی توان ملی و مردمی جامعه ایران بر اصل جدایی دین از حکومت تأکید می‌کند.»

ضمناً مقصود از مغتنم شمردن جنبش‌های سوگواری، پاسداری از خون آزادگان و شهیدان راه حق و تأمین وحدت ملی بوده است؛ وگرنه بدیهی است که افراط‌گرایی و پیوند زدن عزاداری با خرافات هیچ‌گاه مورد تأیید نبوده و چه‌بسا دون مقام شهیدان حق‌پرست بوده است.

و اما در مورد شاه اسماعیل صفوی، تمامیت بخشیدن مجدد به سرزمین ایران خدمتی بزرگ بوده، ولی تاریخ نمی‌تواند کشتارهای او را برای ترویج تشیّع به دیدهٔ اغماض بنگرد و او را نکوهش نکند.

هم‌اندیشگان و هواداران جبهه ملی ایران همواره باید در نظر داشته باشند که مقالات اهانت‌آمیز از آن دست که به‌وسیلهٔ دکتر مهرآسا انتشار یافته، موجبات فشار مضاعف بر فعالیت‌های جبهه ملی را در درون کشور فراهم می‌آورد و دستاویزی برای پیش‌گیری از برگزاری جلسات جبهه می‌گردد. چنان‌که در روزهای اخیر ممانعت نیروهای امنیتی از تشکیل جلسهٔ شورای مرکزی جبهه را شاهد بوده‌ایم و تهدیدهایی از نیروهای تندرو در فضای مجازی را همراه داشته است.

امید است انتشار این اعلامیه سوء تفاهماتی را که در اذهان بر اثر لغزش قلمی این‌جانب به وجود آمده مرتفع سازد و در ذهن هواداران صمیمی جبهه خدشه‌ای وارد نکرده باشد.

رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

تهران – ۴/آذر/۱۳۹۳

من ایرانی ومسلمانم(۱۳۹۳)[۹][ویرایش]

به نام خداوند جان وخرد

چنان‌که پیش از این هم به آگاهی هم اندیشگان محترم رسانده‌ام، اصولا جبهه ملی نسبت به ادیان الهی وباورهای جهانیان احترام قائل است. وهیچگاه به خود اجازه نمی‌دهد که نسبت به موارد یادشده اهانت نماید. به ویژه درباره دین مبین اسلام وتشیع وامامان این مذهب کمال احترام را ملحوظ می‌دارد زیرا تمامیت ارضی ایران وامدار تشیع است و شاه اسماعیل صفوی با رسمیت دادن این مذهب ایران را یکپارچه کرد واز تسلط امپراتوری عثمانی رهائی داد.

بنابراین تشیع ازارکان مهم ملیت ماست وهرفرد ملی گرایی بایدبه این مذهب عقیده مند باشد وهر جنبشی را درعزای شهیدان بزرگ شیعه که تأیید کننده وحدت ملی نیزهست مغتنم ومحترم شناسد. بااین تذکر هر عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یاد شده پای بند و وفادارباشد تاعضو جبهه ملی شناخته شود وگرنه درتاریخ این جبهه جایگاهی نخواهد داشت. بدیهی است جبهه ملی با هموطنان سنی هم نهایت علاقه واحترام را ملحوظ داشته و خواهد داشت. درپایان این جمله دکترمصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی راکه در مجلس چهاردهم بیان داشت به همه یادآورمیشوم:

«من ایرانی ومسلمانم وبرعلیه هرچه ایرانیت واسلامیت راتهدیدکندتازنده هستم مبارزه می‌کنم».

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

دوم آذر۱۳۹۳

چهره درخشان وفراموش ناشدنی جبهه ملی ایران(۱۳۹۳)[۱۰][ویرایش]

اودر روز ۲۲مهرماه سال۱۳۲۸درسن۳۲سالگی یکی از۲۰نفری بودکه همراه دکترمصدق در اعتراض به روند انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی درتحصن دربار شرکت داشت. اوسپس در اول آبانماه همانسال درجلسه‌ای که درمنزل دکترمصدق تشکیل شدپیشنهاد ایجاد یک تشکل سیاسی باهدف کسب آزادی واستقلال ایران رامطرح کردوحتی نام این تشکل یعنی «جبهه ملی ایران» را اوپیشنهاد نمود. وهم او بود که بنا برنوشته دکترمصدق در آن سازمان تازه تأسیس یافته طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را به عنوان طرح بنیادین برای تحصیل استقلال و آزادی عنوان نمود. او روزنامه‌نگار شجاعی بودکه باقلمی برا و آتشین دردهای مزمن جامعه ایران رافریاد می‌کرد ومطالبات ملت ایران را بی پرده بیان می‌داشت. اودرروز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۳۰در سالگرد روزنامه‌نگار همفکرش، محمدمسعود مشغول سخنرانی بود که جوانی ۱۶ساله از اعضای جمعیت فدائیان اسلام از فاصله نزدیک اورا مورد اصابت گلوله قرارداد ووقتی چند نفر از دوستانش پیکرخونین اورا به بیمارستان میبردنداوچندبار به آنها روکرد وگفت «دیدیدبالاخره انگلیس‌ها مرا کشتند». او پس از کودتای ننگین وبیگانه ساخته ۲۸مرداد۳۲ چند ماه دراختفا به سربرد ودرهمان شرایط هم دست از مبارزه نکشید وبرای نشریات نهضت مقاومت ملی مقاله نوشت. اوسرانجام در روز ۶ اسفندماه ۳۲ با شناخته شدن مخفیگاهش به چنگ دژخیمان کودتاچی گرفتارشد. اودر همان ساعات اولیه بازداشت، درجلو شهربانی ودر زیر نظارت مأموران حکومت نظامی مورد تهاجم سازمان یافته چاقوکشان حرفه‌ای وابسته به حکومت قرارگرفت وبدنش با سیزده ضربه چاقو مجروح گردید. اودرجریان مدافعات ماندگارخودگفت که «ماسه سال حکومت کردیم وحتی یک نفر مخالف خودرا نکشتیم». اوسرانجام درسحرگاه روز۱۹ آبان۱۳۳۳ با برانکار به میدان تیر لشکردو زرهی برده شده وبه جوخه اعدام سپرده شد. او قبل از اجرای حکم تیرباران این جملات را برزبان آورد «مرگ حق است ومن از مرگ ابائی ندارم آنهم چنین مرگ پر افتخاری. من می‌میرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرتی گرفته وبا خون خود ازوطنش دفاع کرده ونگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند».

او فاطمی بود، دکترسیدحسین فاطمی، وزیرامورخارجه دولت ملی مصدق.

تهران – جبهه ملی ایران

۱۹ آبان ۱۳۹۳

اسیدپاشی به دختران، نشانه فروپاشی اخلاقی و امنیتی(۱۳۹۳)[۱۱][ویرایش]

بنام خداوند جان و خرد

وقتی شالوده نظام مدیریتی کشور فرومی‌نشیند، نظام کنترلی جامعه از هم می‌پاشد و ملوک الطوایفی گروه‌های قدرت جای مدیریت یکپارچه را می‌گیرد. گروه‌ها علیه یکدیگر توطئه می‌کنند و دست به اعمال ضد اخلاقی و ضد بشری می‌زنند تا گروه‌های رقیب را ناتوان نشان دهند. در این شرایط، میدان برای دخالت و توطئه بیگانگان فراهم می‌شود. نظام امنیتی جامعه‌ای که یکپارچگی خود را از دست می‌دهد، در کشف فساد و جنایت و عوامل آنها ناتوان می‌شود؛ یا از دخالت پرهیز می‌کند تا با گروه‌های مجری فساد یا خشونت درگیر نشود. هر کدام برای خود جولانگهی امن می‌سازند؛ و مردم در این میان قربانی می‌شوند. دیگر امنیت مردم مطرح نیست، بلکه امنیت گروه‌های قدرت و فساد در رقابت با یکدیگر مطرح است.

رویداد بیرحمانه اسیدپاشی به دختران ما در اصفهان، و خودداری نهادهای امنیتی از فاش کردن آمران و عاملان، نشانگر یک نظام مدیریتی از هم گسیخته است. وقتی نهادهای حفاظتی و امنیتی افتخار می‌کنند که در یک عملیات کماندویی در چند ساعت چند جوان را که در خانه خودشان شادی می‌کردند دستگیر کرده است، سطح فکری و سطح تعهد آنها را به امنیت جامعه نشان می‌دهد، و اینکه چرا از کشف جرمهای اجتماعی، بویژه جنایت‌هایی چون دریدن چهره دختران ما، آنهم با وجود هزاران دوربین مداربسته در خیابانها، عاجز هستند.

رویداد دلخراش و نابخشودنی اسیدپاشی که با تشویق به عملیات فراقانونی نهی از منکر توسط برخی رهبران اجتماعی انجام گرفته، و مشابهت زیادی با قتل‌های زنجیره‌ای «اخلاقی» در کرمان دارد، به ما می‌گوید که جامعه به ژرفای انحطاط اخلاقی و انسانی کشانده شده و میدان برای توطئه‌های بیگانه یا گروه‌های وابسته یا فاسد قدرت طلب داخلی فراهم گشته است. وقتی نیروهای محافل مختلف قدرت، بجای تأمین امنیت جامعه و جلوگیری از بزه و جنایت، امنیت اجتماعی دختران و زنان ما را به جرم حجاب ناکافی در خیابانها سلب می‌کنند و با عملیات کماندویی به «کشف» ماهواره در پشت بامهای خانه‌های مردم می‌پردازند، نشان از این دارد که جامعه ما از مدیریت شایسته‌ای برخوردار نیست و با سرعت به سوی یک فروپاشی هدایت می‌گردد.

ما هشدار می‌دهیم که ناتوانی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از توطئه‌های داخلی و خارجی در ایجاد جنایتهای جهت دار و درگیری‌ها و رویدادهای حساب شده‌ای که برای ایجاد آشوب و نافرمانی‌های خشونت‌آمیز و غیرقابل کنترل اجرا می‌شوند، آینده خود آنها را هم بسیار خطرآمیز خواهد کرد. توفان که برخیزد سر تا پای سلسله مراتب نظام را با خود خواهد برد؛ و ننگ فروپاشی کشور را بر دامان نظام حاکم ابدی خواهدکرد.

جبهه ملی ایران

تهران – ۱۰ آبان ۱۳۹۳

شصت وپنج سال(۱۳۹۳)[۱۲][ویرایش]

در روز هیجدهم مهرماه ۱۳۲۸ اعلامیه کوتاهی با امضای دکترمحمدمصدق دردانشگاه وبازار تهران منتشرگردید که درآن ازمردم دعوت شده بود، برای اعتراض به روند انتخابات دوره شانزدهم مجلس با او همراه شده وبه طرف کاخ شاه راهپیمائی نمایند. درمتن این دعوت چنین می‌خوانیم «….. ما تصمیم گرفته‌ایم که در روز جمعه۲۲ مهردوساعت قبل ازظهر درجلو سردرسنگی اعلیحضرت حاضرشویم. ای مردم درآنجا مارا تنها وبی کس نگذارید….» صبح روز۲۲مهر وقتی مصدق برای حرکت به طرف کاخ مرمراز خانه اش خارج شد، هزاران نفرازمردم تهران درپشت سر اوقرارگرفتندوحرکت آغازشد. درمقابل کاخ ازطرف جمعیت انبوه معترضان به بیست نفراجازه ورودبه داخل محوطه کاخ داده شد ومصدق همراه ۱۹نفردیگربه کاخ مرمرواردشده وتحصن اعتراضی خودراشروع کردند. این ۲۰نفرپس ازچهار روز، درعصرروزسه شنبه ۲۶ مهر باصدوربیانیه‌ای گزارش گونه خطاب به ملت ایران ازتحصن خارج شدند وسپس همان عده در روز اول آبانماه۱۳۲۸ درتجمعی که درمنزل دکترمصدق داشتند نام حرکت وجمعیت خودرا «جبهه ملی» نامیدند ومبارزات برای آزادی انتخابات را مصرانه دنبال کردند. دراثرمبارزات جبهه ملی وپشتیبانی بی‌دریغ مردم،انتخابات مخدوش وفرمایشی تهران باطل اعلام شدودرانتخابات مجددتهران ۸نفر ازکاندیداهای جبهه ملی ودرراس آنها دکترمصدق به مجلس شانزدهم راه یافتندکه همین عده باهمراهی چندتن دیگراز نمایندگان ملی شهرستان هاوباحمایت گسترده ملت ایران توانستندقانون ملی شدن نفت را ابتدا درکمیسیون نفت که به ریاست دکترمصدق تشکیل شده بود وسپس درمجلس شانزدهم به تصویب برسانند وآنگاه دولت ملی مصدق به منظوراجرای قانون ملی شدن نفت تشکیل گردید. طی ۶۵سالی که ازتاسیس جبهه ملی ایران گذشته، این سازمان فراز ونشیب‌های بسیاری را ازسرگذرانده، ولی هیچگاه از دفاع از آزادی واستقلال وعدالت وتلاش برای استقرار حاکمیت ملی ومبارزه بادیکتاتوری باهرنام ودرهرلباسی فروگذار نکرده است. طی این ۶۵سال هزاران نفراز اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران زندان‌ها وشکنجه‌ها وتبعیدها رامتحمل شده وصدها نفر از آنان در راه آرمان‌های ملت ایران به شهادت رسیده‌اند. طی این سال هاهزاران بیانیه ونشریه و روزنامه در جهت اهداف آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران ازطرف جبهه ملی انتشاریافته وصدها تجمع وتظاهرات قانونمند و اثرگذاراز طرف این سازمان صورت گرفته است. واکنون درشرایط بحرانی وناهنجار ویاس آور منطقه خاورمیانه ودرجریان درگیریهای خطیرموجود درکل جهان، جبهه ملی ایران ۶۵سال پس از تأسیس همچنان درجهت استقرارحاکمیت ملی واستقلال وعدالت اجتماعی تلاش می‌کند وبرقراری آزادی را پایه واساس همه پیشرفت هاورفاه مردم واعتلای کشورمیداند.

درود بردکترمحمد مصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی ایران.

با یاد همه شخصیت‌های درگذشته‌ای که درشورای مرکزی جبهه ملی برای آزادی واستقلال ایران همه عمرمبارزه کردند.

دکترحسین فاطمی-الهیارصالح-دکترکریم سنجابی-دکترمهدی آذر-دکترغلامحسین صدیقی-اصغرپارسا – دکتر شمس الدین امیر علائی –

مهندس احمدزیرک زاده –مهندس جهانگیرحق شناس-دکترشاپوربختیار-مهندس کاظم حسیبی-مهندس عبدالحسین خلیلی- باقر کاظمی – داریوش فروهر-مهندس مهدی بازرگان-دکتریدالله سحابی-حسن نزیه-آیت الله سیدمحمودطالقانی-دکترمحمدعلی خنجی-ناصر مجللی –حاج حسن قاسمیه-نصرت‌الله امینی-دکترمسعودحجازی-دکتراسدالله مبشری-جلال غنی زاده-مهندس عباس نراقی-علی اشرف منوچهری –حاج محمدحسن شمشیری-غلامرضا تختی-حسن صدر- حاج محمودمانیان-مهندس احمدرضوی-محمدعلی کشاورزصدر-حبیب‌الله ذوالقدر-حاج علی صدری-ابراهیم کریم آبادی-حاج قاسم لباسچی-ابوالفضل قاسمی-عبدالحسین دانشپور-حسین راضی-حسین صدر-محمودنریمان-حسن میرمحمدصادقی-آیت الله حاج سیدضیاءالدین حاج سیدجوادی-دکتریوسف جلالی-دکترعبدالله معظمی-مرتضی تاجیک- علی اردلان-دکترپرویزورجاوند-مهندس محمدرضانظام الدین موحد-حسن خرمشاهی-مهدی غضنفری-حشمت الله خیاط زاده- هوشنگ کشاورز صدر – دکترایرج وامقی-دکتررضاقاضی مقدم-دکترسیروس یحیی زاده-دکترپرویزدبیری-حسن شهیدی-دکترخسروسعیدی-دکترعلی اکبرنقی پور-غلام رضارحیم-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکترمهدی مویدزاده

تهران – جبهه ملی ایران

اول آبانماه ۱۳۹۳

بیانیه رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران(۱۳۹۳)[۱۳][ویرایش]

به نام خداوند جان و خرد

اساساً رعایت احترام نسبت به ادیان الهی از جهات گوناگون واجب است؛ بویژه رعایت احترام نسبت به دین اسلام و مذهب تشیع که از ارکان مهم سازنده ملیت ایران می‌باشد، بر همه ایرانیان فرض است. به حکم همین احترام، جبهه ملی ایران معتقد به جدایی دین از حکومت است تا تقدس دین از آلودگی‌های سیاست برکنار بماند.

باری به آگاهی تشکل‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور می‌رسانم که چنانچه سازمانی به دین اسلام اهانتی روا دارد در مرکزیت جبهه ملی ایران در تهران محلی ندارد و مورد تأیید نیست.

رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

تهران ۱۰/۶/۱۳۹۳

بیست وهشتم مرداد،روزی سیاه درتاریخ معاصرایران(۱۳۹۳)[۱۴][ویرایش]

شصت ویک سال ازکودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲گذشت. پیش از آن کودتا درایران حکومت ملی دکترمحمدمصدق در جهت تحقق آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی در این سرزمین گام‌های بلندی برداشته بود. او به عنوان رئیس قوه مجریه پایبندی کامل خودرا به حقوق ملت وآزادی‌های قانونی شهروندان مثل آزادی بیان وقلم، آزادی احزاب واجتماعات و آزادی انتخابات رابه روشنی به منصه ظهور رسانید. او دراصل برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت که خودپیشگام ورهبر مبارزات منتهی به تصویب شدن آن قانون بود، مسئولیت نخست وزیری راقبول کرد وبا اجرای قاطعانه این قانون سنگین‌ترین ضربه را به دولت استعماری بریتانیای کبیر وارد نمود ودست‌های پنهان وآشکار استعمار غارت‌گر انگلیس را که در تار وپود این کشور رخنه کرده وپنجه انداخته بود قطع کرد. واستقلال ایران را که قبل از ملی شدن نفت عملاً ازدست رفته بود اعاده نمود. او که درجستجوی برقراری عدالت اجتماعی بود به درستی باورداشت که «عدالت اجتماعی» ضلع سوم مثلثی است که «آزادی» و «استقلال» اضلاع اول ودوم آنند وبدون آزادی واستقلال، عدالت اجتماعی معنی ومفهومی نداشته وامکان بروز ندارد. در آن زمان که ایران از حاکمیت ملی برخوردار بود ومانند الگوئی از آزادی واستقلال مورد توجه کشورهای منطقه وبلکه تمام کشورهای جهان سوم قرار گرفته بود ومیرفت تا به کشوری توسعه یافته ومردمش به ملتی مرفه وسعادتمند مبدل شوند، آن کودتای شوم همه چیز را ویران کرد وآن دست‌آوردها وچشم انداز هارا برباد داد.

دستگاه‌های امنیتی وجاسوسی انگلیس وآمریکا همراه با مزدوران داخلی خود ودر راس آن‌ها دربار پهلوی طرح کودتای خائنانه خودرا به اجرا درآوردند. واقعیت آن است که دربار وهیئت حاکمه از همان ابتدا باتشکیل دولت مصدق موافق نبودند ولذا از آغاز کاردولت ملی کارشکنی وسنگ اندازی در راه دولت را شروع کردند و کوشیدند تا از تداوم کار دولت دکتر مصدق به انحاء مختلف جلوگیری کنند وتحرکات در این جهت هر روز به گونه‌ای دیده می‌شد برجسته‌ترین اقدامات آنان درغائله۲۳تیر۱۳۳۰، سی تیر۱۳۳۱، در واقعه ۹ اسفند۳۱، در ربودن وقتل سرلشکرافشارطوس رئیس شهربانی دولت ملی در اردیبهشت ۳۲و بالاخره در کودتای نافرجام وشکست خورده۲۵مرداد۳۲مشاهده شدولی سرانجام سه روز بعداز آخرین اقدام آنها کودتای ۲۸مرداد۳۲ موفق شد حاکمیت ملی و آزادی واستقلال ایران را نابود نماید. سرهنگ وودهاوس مقام برجسته اینتلجنت سرویس انگلیس طرح کودتا را ریخت. اودر سفر به آمریکا طرح رابا آلن دالس رئیس سازمان سیا وجان فاستردالس وزیرخارجه آمریکا درمیان گذاشت وسپس باتصویب وتایید ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا عملیات اجرای طرح، کلیدخورد. زنرال شوارتسکف دراروپا به ملاقات اشرف پهلوی خواهر شاه شتافت واورا برای توجیه کردن شاه روانه ایران کرد. کرمیت روزولت رئیس منطقه‌ای سازمان سیا درخاورمیانه فرماندهی عملیات کودتا را به عهده گرفت وبا چمدان‌های دلار مخفیانه وارد ایران شد وچندبار با شاه ملاقات کرد. آواز برادران رشیدیان وشاپورریپرتروافراد تیمش که همگی توسط اینتلجنت سرویس معرفی شده بودند، برای ارتباطات واجیرکردن مزدوران داخلی بهره گرفت. کودتا بنیان وشالوده نظامی داشت. چندصدنفر ازافسرانی که توسط دکترمصدق از ارتش اخراج شده بودند همراه لشگرگاردشاهنشاهی. تیپ کرمانشاه، تیپ اصفهان، تیپ رشت و نیروهائی از ژاندارمری وشهربانی درآن دخیل بودند. نظامیانی چون سرلشگرفضل الله زاهدی، سرهنگ نعمتالله نصیری، سرهنگ تیموربختیار، سرهنگ عباس فرزانگان، سرهنگ علیقلی گلپیرا، سرتیپ نادرباتمانقلیچ، سرهنگ محمدامیرخاتمی ازفرماندهان نظامی فعال درکودتا بودندکه همگی پس از کودتا به ترفیع درجه وگرفتن مقامات ومناصب مهم نائل گردیدند. البته نظامیان وطن‌پرستی هم بودندکه تابه آخردرکنارمردم ورهبرنهضت ملی باقی ماندند وپس ازکودتا دچارگرفتاری واخراج وعقوبت شدند. کودتاچیان برای آنکه به کودتا جامه‌ای غیرنظامی پوشانده وآن را حرکت مردم قلمدادکنند، عوامل مزدور دیگری را نیز سازماندهی کرده، به صحنه آوردند. دستجات اراذل واوباش وچاقوکشان حرفه‌ای مانند دارودسته شعبان بی مخ، طیب حاج رضائی، حسین رمضان یخی، قدم خان وامثال این افراد همراه زنان نگونبخت فسادخانه معروف تهران به سرکردگی محمودمسگر، پری آژان قزی وملکه اعتضادی وبرخی روحانیون درباری مانند آیت الله بهبهانی که چمدان‌های دلار درخانه او گشوده وتقسیم گردید. وبعضی عناصربریده از نهضت ملی که از پشت و از درون به نهضت خنجرزدند مانند مظفربقایی وحسین مکی وابوالحسن حائری زاده وآیت الله کاشانی مجموعه‌ای بودند که در خدمت کودتای انگلیسی آمریکایی ۲۸ مرداد که اتحاد جماهیرشوروی هم برآن مهرتاییدگذاشته بودقرارگرفتند. عبرت آموز است که به خاطر داشته باشیم که روس‌ها نه تنها به حزب توده دست نشانده خود اجازه مقابله باکودتا راندادندبلکه یازده تن طلائی را که به ایران بدهکار بودند وبه دولت ملی مصدق علیرغم درخواست‌های مکرر اونمیدادندبلافاصله پس ازکودتا به سرلشگرزاهدی تحویل دادند تاچرخ دولت کودتا بهتربچرخد. کودتاپیروزشد ومحمدرضاشاه توانست تا ۲۵سال پس از آن باسرکوب واختناق و استبداد وتسلیم دربرابر مطامع بیگانگان بر اریکه قدرت باقی بماند؛ ولی درسوی دیگرملت شجاع وسرافراز ایران ازهمان فردای کودتا تاسرنگونی شاه از مبارزه علیه حکومت برخاسته از کودتادست برنداشت. وعلی التحقیق باید گفت که یکی ازعلل مهم وقوع انقلاب بهمن۵۷ عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای۲۸مرداد ۳۲و آن حرکت خائنانه نسبت به این کشور وسرنوشت این ملت بوده است؛ ولی باهزاران دریغ وافسوس باید اذعان داشت که اهداف ملت ایران از انقلاب ضدسلطنتی که برقراری آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی بود هرگز برآورده نگردید. زیرا که حاکمیت برقدرت نشسته پس ازانقلاب راه انحصار طلبی وحذف همه نیروهای دگراندیش وسلب آزادی‌های اساسی ملت وعدم رعایت حقوق بشروروش‌های استبدادی را درپیش گرفت. حاکمیت جمهوری اسلامی با پایمال کردن آزادی‌های اولیه ملت ایران مانند آزادی بیان وقلم وآزادی احزاب واجتماعات وبابرقراری اختناق راه بروز فسادهای مالی گسترده وباورنکردنی وانحطاط اخلاقی جامعه را هموار کرده است. وبا سوء مدیریت در اداره امور کشور وسوءسیاست در مراودات خارجی، ایران را درشرایطی خطیرو دربحران اقتصادی واجتماعی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. تنها راه خروج از این بحران‌های فزاینده، بها دادن به ملت بزرگ ایران ورعایت حقوق بشر وآزادی‌های اساسی این مردم واجازه دخالت آنان در سرنوشت خویش وبازگشت به اهداف اولیه انقلاب است. با این همه ازنظرهر پژوهشگر اجتماعی آگاه وازدید هر کارشناس مسائل سیاسی ژرف نگری تمام ناکامی‌ها وسیه روزی‌های کنونی ملت ایران نیز ریشه در کودتای ۲۸ مرداد وعملکرد ناصحیح رژیم نشات گرفته از آن کودتا دارد. اگر باتوطئه قدرت‌های استعماری جهان وعوامل داخلی آنها به حکومت ملی دکترمصدق در ایران پایان داده نمی‌شد وحاکمیت ملی ومردم سالاری واعتقاد به تخصص وشایستگی همراه با سلامتی وپاکدامنی درایران تداوم می‌یافت ونهادینه می‌گشت ملت ایران درشرایط ناهنجار کنونی نبود وچه بسا منطقه خاورمیانه نیز در این گرداب جنگ وخشونت وخونریزی وکشتار ونا امنی قرار نمی‌گرفت.

تهران – جبهه ملی ایران

۲۸مرداد۱۳۹۳

درگذشت بانو سیمین بهبهانی(۱۳۹۳)[۱۵][ویرایش]

ازشمار دو چشم یک تا کم وزشمار خرد هزاران بیش

با کمال اندوه وتاثر از درگذشت بانو سیمین بهبهانی شاعر عالیقدر وآزادیخواه و میهن دوست و مدافع حقوق بشر اطلاع یافتیم. درگذشت او درشرایطی که ایران به فرزندان فرهیخته واثرگذاری چون او بیشتر از همیشه نیاز دارد موجب تاسف بسیار است.

ما درگذشت این شاعر نامور را به ملت بزرگ ایران به ویژه به بانوان گرانقدر این سرزمین وبه جامعه ادبی واهل هنر وبه خانواده ارجمند ایشان تسلیت میگوئیم.

تهران – جبهه ملی ایران

۲۸/۵/۱۳۹۳

اطلاعیه(اعلام موضع رسمی جبهه ملی تنها توسط سخنگوی رسمی یا روابط عمومی صورت می‌گیرد-(۱۳۹۳))[۱۶][ویرایش]

بدینوسیله به آگاهی اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران وهم چنین به اطلاع رسانه‌های عمومی می‌رساند که مواضع جبهه ملی ایران تنها توسط سخنگوی این سازمان طی مصاحبه با رسانه‌ها ویا به وسیله اعلامیه‌های رسمی که توسط روابط عمومی جبهه ملی انتشار می‌یابد، اظهار می‌گردد. مطالب دیگر که برخی افراد تحت عنوان «هموند جبهه ملی» یا عناوین دیگر مطرح میکننداظهاراتی شخصی است که ربطی به این سازمان ندارد وممکن است مغایر با نظرات واصول اعتقادی جبهه ملی ایران بوده باشد.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۲۱/۵/۱۳۹۳

حملات ددمنشانه اسرائیل به مردم مظلوم فلسطین محکوم است(۱۳۹۳)[۱۷][ویرایش]

هموطنان عزیز،

در دهه دوم قرن بیست ویکم که جامعه بشری به مرزهای حیرت‌انگیز وباورنکردنی از علوم وفنون دسترسی پیدا کرده است وانتظار می‌رود که آدمیان با این همه پیشرفت واعتلای علمی، در زمینه‌های معنوی وانسان دوستی هم کمی ارتقاء یافته باشند، ولی باتاسف بسیار فجایعی جانگداز وغیر انسانی در پهنه گیتی روی می‌دهد که بلاتردید باعث شرمساری وننگ انسان‌های این عصر در نزد آیندگان خواهد گردید. ومتاسفانه بخش بزرگی از این فجایع دور از انسانیت در منطقه ما یعنی در خاورمیانه روی می‌دهد.

ازبیش از سه سال قبل درکشور سوریه، ملتی با دست خالی وبه گونه‌ای کاملاً مسالمت جویانه برای کسب آزادی وحق حاکمیت ملی به خیابان می‌آید و درخواست‌های حق طلبانه خود را اعلام می‌دارد ولی پس از چندماه وبا اوج گرفتن اعتراضات مردمی، حکومت سرکوبگر بشاراسد به کشتار مردم می‌پردازد وصدها هزارتن از آنان راکشته ومیلیون‌ها نفر را آواره کرده وبا بمباران‌های مداوم کشور سوریه را به تلی از خاکستر تبدیل نموده است وبا اینگونه اعمال زمینه‌ای فراهم کرده تا گروه‌های منحط وواپسگرا وتروریست در آنجا متشکل شده ورشد پیدا کنند وحقانیت مبارزات ملت سوریه را مخدوش جلوه دهند.

در روزهای اخیر درکنار سوریه، رژیم بنیادگرا وددمنش اسرائیل برای چندمین بار به مردم مظلوم فلسطین حمله کرده و صدها نفر از آنان از کودک و زن و مرد وپیر وجوان را کشته، خانه وکاشانه آنان را ویران نموده و زندگی را برای آنان به جهنمی طاقت فرسا بدل ساخته است. از آغاز تأسیس فلسطین اشغالی تا کنون ده‌ها بار از سوی اسرائیل به مردم فلسطین حمله‌های مرگبار ودهشت انگیز صورت گرفته وعده زیادی از مردم بی گناه در آنجا کشته شده‌اند. جای شگفتی است که بنیانگزاران اسرائیل با ترفندهای مادی وپشتیبانی دولت‌های غربی سرزمین فلسطین را اشغال کنند و جمع بیشماری را آواره وسرگردان و بی سروسامان نمایند وبر آن عده باقی مانده پیوسته ظلم وستم راجایز بشمارند.

در حملات اخیر اسرائیل چنان درنده خوئی در کشتار مردم بی‌پناه وحتی کودکان شیرخوار دیده شده که هیچ سنگدل قساوت پیشه‌ای هم دیدن آن را تاب نمی‌آورد.

البته تلافی در برابر هر گزندی که به هرکس برسد قابل اعتراض نیست؛ ولی اگر این تلافی با آن گزند نابرابر باشد بسی نکوهیده است. اگر از گروه تندرو حماس به اسرائیل موشک پرانده شده، تهاجم اسرائیل از زمین وهوا وبا تسلیحات بسیار مخرب چگونه توجیه می‌شود. این یک جنگ وحشیانه نابرابر است که مطابق کنوانسیون‌های سازمان ملل ممنوع شناخته شده و خارج از مقررات بین‌المللی و وجدان نوع دوستانه انسانهاست. وجدان بشری از دیدن این جنایات هولناک که یادآورزلزله‌های عظیم است، جریحه دارشده ولعن ونفرین جهانیان دم به دم نثارمرتکبان این فجایع می‌گردد.

جبهه ملی ایران نهایت تنفر وانزجار خودرا ازحملات ددمنشانه اسرائیل ابرازنموده واین فاجعه عظیم وغیر انسانی را محکوم می‌نماید.

جبهه ملی ایران جنگ‌های داخلی شرم آور درکشورهای سوریه وعراق وافغانستان وسایرمناطق خاورمیانه و جهان را که در نتیجه طمع ورزی‌ها ورقابت‌های دولت‌های استعماری و ماجراجویان منطقه‌ای براین کشورها تحمیل می‌شود شدیداً محکوم می‌نماید. وبه این ملت‌های مظلوم هشدار میدهدکه دردام توطئه جنگ افروزان قرار نگیرند وراهی را که به صلح و ثبات وامنیت منتهی می‌گردد بپیمایند.

تهران – جبهه ملی ایران

دوم مردادماه۱۳۹۳

سی ام تیر روز جانفشانی ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی(۱۳۹۳)[۱۸][ویرایش]

درگذشت زمان پاره‌ای از روزها و شب‌ها به مناسبت اتفاقی که می‌افتد وآن رویداد اثری در اثبات یک نتیجه مهم و سرنوشت ساز دربطن تاریخ وذهن مردم آن زمان بجا می‌گذارد، اهمیتی خاص می‌یابد وباگذشت سال‌ها پشت درپشت نام واثر آن رویداد در یادها باقی می‌ماند.

روز سی ام تیرسال ۱۳۳۱ خورشیدی یکی از آن روزهاست که به علت قیامی که رخ داده وعده‌ای از مردمان معتقد و وطنخواه به تیر جنایتکاران جان سپرده‌اند وهمعقیدگانشان بادیدن آن منظره وحشتناک میدان راخالی نکرده، یکی پس ازدیگری کشته شدن رابه چیزی نشمرده به مقاومت خود افزوده‌اند وبا این سرسختی خواست عمومی راتحقق بخشیده‌اند. به این جهت این روز جنبه تاریخی پیداکرده ونسل اندرنسل دراذهان وخاطرات باقی مانده است.

موضوع حادثه ازاین قراراست که همزمان باگشایش دوره هفدهم مجلس شورای ملی، دکترمصدق نخست وزیرمحبوب ملت برای تشکیل کابینه جدیدنزد شاه می‌رود ودرضمن ارائه نام وزیران از شاه درخواست میکندکه تصدی وزارت دفاع ملی را به وی واگذار کند به این علت که دولت با کشوری چون انگلستان در نبرد سیاسی است ودر این موقعیت حساس باید ارتش را دراختیار بگیرد تا بتواند مستقیماً با او تعاون وتعامل داشته باشد. شاه که همواره وزارت دفاع ملی را دراختیارخود داشته این درخواست را نمی‌پذیرد ومصدق هم بی درنگ استعفا می‌دهد. شاه بانظر خواهی از مجلس «احمدقوام»، قوام السلطنه را به نخست وزیری به جای مصدق برمی‌گزیند وشیرازه ملی کردن نفت را گسسته می‌سازد. قوام پس از گرفتن دستخط نخست وزیری اعلامیهٔ خشونت باری صادرمیکند وبااظهاراین که هرکس درکار او اخلال نمایدبه دادگاه انقلابی کشانده می‌شود، دستور می‌دهد اعلامیه اش که انتقادی هم ازدولت قبل دربرداشته با لحن پرخاشگرانه‌ای چندبار ازرادیوپخش گردد. باری برای حمایت ازدکترمصدق ومبارزه بادولت قوام اعلامیه‌ای ازسوی نمایندگان فراکسیون جبهه ملی صادرمی شود وازمردم درخواست می‌گردد که برای بازگرداندن رهبرمحبوب خود دکترمصدق ازبامداد سی ام تیردست به اعتصاب عمومی وتظاهرات بزنند. با انتشاراین اعلامیه صبح روزسی ام تیر سیل جمعیت ازجنوب تهران وبازار به سوی مجلس سرازیر می‌شود. درحالیکه تعدادی تانک وماشین نظامی میدان بهارستان را اشغال کرده بودند. یکباره فریادمرگ برقوام ازخیابان اکباتان تامیدان بهارستان بلندمیشود وآنگاه نظامیان شروع به تیراندازی میکنندوچندتن هدف تیرقرارگفته ودرخون خود می‌غلتند. این موجب تجری دیگران قرار می‌گیرد وبا فریاد یامرگ یامصدق به اعتراضات خود ادامه می‌دهند وباز تیراندازی نظامیان اینان رابه خاک وخون می‌کشد. واین صحنه عبرت‌انگیز تانزدیک ظهرادامه پیدامیکند. سرانجام دوتن ازفراکسیون نهضت ملی نزدشاه رفته، این کشتاربی امان وآن مقاومت‌های سرسختانه رابه اوگوشزد کرده وعزل قوام را ازنخست وزیری درخواست می‌کنند. وشاه ازترس فراگیری اعتراضات وانقلاب درسرتاسر کشوربه فوریت قوام راعزل وفرمان نخست وزیری دکترمصدق راصادرمیکند. این خبربه وسیله مهندس احمدرضوی به جمعیت رسانده می‌شود ونظامیان بی درنگ میدان راترک کرده، اختفااختیارمیکننداز آن پس تا۲۴ ساعت شهرتهران دردست مردم قرارمی گیردکه به خوبی اداره می‌کنند و کارمندان پلیس ونظامیان درمخفی گاه هادرانتظار حوادث بعدی بسرمی برند. دراین قیام ملی درحدودسی نفرجان می‌بازند که درابن بابویه درکنار هم مدفون می‌شوند. از آن تاریخ به بعدهمواره در سالگرد سی ام تیراعضاوهواداران جبهه ملی برای فاتحه خوانی ونثارگل به ابن بابویه میروندومراسم احترام رانسبت به شهیدان سی ام تیرادا می‌کنند.

جانبازی‌های این روزتاریخی به همه نشان داد که اراده ملت بالاتر ازقدرت‌های حکومتی است.

در روز سی ام تیر چندین جوان چون شیر باخون خود نوشتند یا مرگ یا مصدق

تهران – جبهه ملی ایران

۳۰ تیرماه ۱۳۹۳

عراق به کدام سو می‌رود؟(۱۳۹۳)[۱۹][ویرایش]

هموطنان عزیز،

کشور همسایه ما عراق در ورطه هولناکی افتاده است. عراق که پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ از شر یک حکومت جبار و خودکامه نجات یافت ومی باید با بهره‌گیری ازفرصت بدست آمده به سوی یک نظام مردم سالار با مشارکت همه اقوام ومذاهب پیش می‌رفت، متاسفانه در این مسیر درست و عقلانی قرار نگرفت. به ویژه درسال‌های اخیر آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق با در پیش گرفتن فرقه گرایی وگروه گرایی وبی اعتنایی به خواسته‌های سنی‌ها وکردها وسایر اقلیت‌ها وراه ندادن به آنها برای دخالت در امور کشور ورعایت نکردن موازین دموکراسی و حقوق بشر خشم همه را نسبت به حاکمیت عراق برانگیخت وزمینه‌ای گسترده از نارضایتی فراهم ساخت که درنتیجه آن رفتارها اکنون عراق به خاک وخون کشیده شده وعلاوه بر جنگ‌های داخلی، حتی درمعرض ازهم گسیختگی و تجزیه قرار گرفته است؛ که گفته‌اند آنکس که باد می‌کارد طوفان درو می‌کند.

ظاهر قضیه اینست که یک گروه بنیادگرا وخشن دو تاپنج هزار نفری به نام «داعش» از خاک سوریه به عراق وارد شده و به سرعت به بخش وسیعی ازشمال عراق تسلط پیدا کرده و بالاخره یک خلافت اسلامی اعلام کرده است. اما واقعیت اینست که گروه‌های زیادی مانند نظامیان اخراج شده از ارتش رژیم سابق عراق واعضای حزب بعث و عشایر سنی مذهب و گروه نقشبندی و اقلیت‌های ناراضی دیگر در این حرکت با گروه داعش همراه شده‌اند. وحتی نیروهای ارتش تحت امر دولت مرکزی نیز به گونه‌ای سئوال برانگیز، بدون کمترین مقاومتی در مقابل معارضین صحنه را برای پیشرفت آنان خالی کرده ومقدار زیادی سلاح‌های سنگین و سبک را برای آنها به جای گذارده‌اند. در این میان کردهای عراق نیز با استفاده از موقعیت، منطقه نفت خیز کرکوک را اشغال نموده و سودای اعلام استقلال در سر می‌پرورانند.

درچنین شرایطی تنها راه نجات عراق کناره گیری آقای نوری المالکی از قدرت و تشکیل یک دولت فراگیر وحدت ملی باشرکت تمام اقوام و گروه‌های سیاسی و مذهبی و حرکت درجهت حفظ آرامش و یک پارچکی عراق است. هرگونه مداخله نظامی خارجی در عراق به مثابه ریختن بنزین بر روی آتش شعله‌ور جنگ داخلی ومنطقه‌ای است. جبهه ملی ایران حوادث عراق را مشابه سایر رویدادهای منطقه خاورمیانه در راستای رقابت‌ها و مناقشات قدرت‌های جهانی ومنطقه‌ای وکشمکش بین آنها ارزیابی می‌کند وامیدوار است شخصیت‌های ملی ورهبران سیاسی ومذهبی عراق بادرایت وهوشیاری ودوری جستن از تنگ نظری‌های مذهب محورانه وقوم گرایانه یک دولت فراگیر ملی درعراق تشکیل داده وثبات وامنیت ویک پارچگی کشور عراق را حفظ نمایند. ما توطئه برای تجزیه خاک عراق ویا هر کشور دیگر خاور میانه را به شدت محکوم می‌کنیم. ما بر آمادگی کامل دولت ایران برای دفاع مقتدرانه از مرزهای کشور درمقابل هرگونه تعرض احتمالی تأکید می‌کنیم اما دخالت نظامی ایران در درون خاک عراق را با حفظ منافع ملی ایران به هیچوجه منطبق نمی‌دانیم و ورود در منازعات عراق را مانند گام نهادن در باتلاقی می‌دانیم که عواقب آن ناپیداست.

تهران – جبهه ملی ایران

شانزدهم تیرماه ۱۳۹۳

تولدی اثرگذار ومبارک برای ایران وایرانیان(۱۳۹۳) [۲۰][ویرایش]

قبل از شش تا هفت دهه پیش در ایران اثر قابل توجهی از زیرساخت‌های مهم صنعتی واقتصادی وعمرانی دیده نمی‌شد. درتهران به عنوان پایتخت کشور اکثرخیابان هاوکوچه‌ها خاکی، خانه هاسنتی، غالبایک طبقه وبا خشت وگل وتیرچوبی بناگردیده بود. آب شرب مردم ازجوی‌های آب روان درکوچه هاتامین می‌شد وساکنین هرمحله به نوبت آب جوی را درآب انبارها ذخیره کرده وبه تدریج از آن آب غیربهداشتی وآلوده بوسیله تلمبه‌های دستی استفاده می‌کردند وازلوله کشی آب خبری نبود. هنوز در کوچه‌ها وخیابان‌ها درشکه‌ها وگاری‌های اسبی درتردد بودند. درخانه‌ها یخچال وتلویزیون و وسایل گازسوز وسایر وسایل زندگی مدرن وجود خارجی نداشت. بیمارستان‌ها محدود به چندبیمارستان دولتی باحداقل امکانات بود واثری ازبیمارستان‌های مجهز وقابل قبول ازلحاظ معیارهای جهانی دیده نمی‌شد. پوشش مردم وسفره غذائی آنان بسیارساده ومبتدی ودرحداقل بود. بیماری‌های مسری مانند مالاریا، آبله، سل، کچلی، تراخم، سالک، وبا وحصبه بیدادمیکرد. اکثریت مردم سواد خواندن ونوشتن نداشتند. مردم ازچند نوبت قحطی که درهرنوبت از آن هزاران نفرازگرسنگی درخیابانها جان باخته بودندخاطرات تلخی درجانشان نشسته بود. وقتی پایتخت در شرایطی بود که شمه‌ای ازآن ذکرشد می‌توان تصورنمود که درسایرشهرها وروستاها وضع به چه منوالی بوده است.

طی این ۶۰–۷۰سال باهمه سوءمدیریت‌ها وفسادها وحاکمیت‌های خودکامه، ایران به وضعیت کنونی رسیده که همه شاهد آن هستیم واصلاقابل مقایسه با قبل نیست. این تغییرات وتحولات محسوس وآشکار نه باهمت وکوشش ومیهن دوستی رژیم پادشاهی گذشته ونه باکاردانی ودرایت وسلامت جمهوری اسلامی جانشین آن به وقوع پیوسته، بلکه همه این پیشرفت‌ها وتوسعه‌ها به برکت سرازیرشدن دلارهای نفتی به خزانه این کشور وتمکن مالی حاصل ازآن حادث گردیده است. وآن کس که این ثروت ملی را ازچنگال دولت استعمارگرانگلیس بیرون کشید وبا ملی کردن نفت وریختن پول آن درشریان‌های اقتصادی وصنعتی کشور، سبب چنین تحولات عظیم وشگرفی دراین مملکت ودرزندگی این ملت گردید شخصیت ملی وجاودانی تاریخ ایران دکترمحمدمصدق است؛ بنابراین بایدگفت که مصدق آغازگرتحول درحیات سیاسی واجتماعی ملت ایران درعصرجدیداست. مصدق نه تنها بامبارزه‌ای چندین ساله توانست موفق به ملی کردن نفت گردیده واین ثروت ملی رادرخدمت رفاه وسعادت ملت ایران قراردهدوتغییرات اساسی وسرنوشت سازی را درزندگی این ملت سبب گردد، بلکه او درمقام نخست وزیری دولت ملی بانشان دادن الگوئی ازرعایت آزادی قلم وبیان و آزادی احزاب واجتماعات واحترام به قانون وحقوق بشرتوانست نمونه‌ای ازدموکراسی وحاکمیت ملی رادر معرض دید جهانیان قراردهد. اودرتمام طول زندگی برای آزادی واستقلال ایران وعدالت اجتماعی دراین مرزوبوم تلاش کردودراین تلاش بارها تا پای جان ایستاد. اوهرگز به مردم دروغ نگفت. هیچگاه ازاوکمترین خودشیفتگی وخودمحوری دیده نشد. او درتمام زندگی ودرهرمسندومقامی پاک ودرستکارباقی ماندو در حوزه تحت مدیریتش نیز امکان سوءاستفاده ودست اندازی به اموال مردم رابه هیچ‌کس نداد.

روز۲۹ اردیبهشت جاری، صدوسی ودومین سالروز تولددکترمحمدمصدق است.

جبهه ملی ایران سالروزتولدمصدق رابه ملت بزرگ وحق شناس ایران تبریک میگویدوازهمگان می‌خواهد که علیرغم تشبثات حاکمیت جمهوری اسلامی ومضایقی که در راه ادای احترام مردم نسبت به مصدق فراهم می‌نماید، این سالروز مبارک رابا استفاده ازهروسیله ارتباطی ممکن به یکدیگریادآور گردیده وتبریک بگویندو به این وسیله قدرشناسی خودرا نسبت به آن شخصیت والای ملی ابرازنمایند.

۲۷/۲/۱۳۹۳

تهران – جبهه ملی ایران

بیانیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران(در مورد ریچاردنلسون فرای ایران پژوه(۱۳۹۳))[۲۱][ویرایش]

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان گرامی:

لازم به توضیح نیست که یکی از منش‌های ستوده، صفت حقشناسی است وناسپاسی ازخلق درحکم ناسپاسی خداست. ازجمله کسانی که ما وامدار آنها هستیم ایرانشناسانندکه ازیک قرن پیش به ایران آمده وبا خواندن سنگنبشته‌ها ودادن کلید واژه زبانهای گوناگون به دست پژوهشگران ما وباحفاریها وتعیین تاریخ قدمت اشیای استخراجی واقدامات کنجکاوانه دیگر باتحمل مشقات، بسیاری از زوایای تاریخ وتمدن ایران باستان را که برای ما پوشیده بود ازپرده کتمان بدرآورده، مارا با گذشته پرافتخارمان آشنا ساخته‌اند.

اینان عاشق فرهنگ وشناخت تمدنهای کهن بوده‌اند که خود دانشی است درخور تکریم.

ازجمله این ایرانشناسان یکی ریچاردنلسون فرای است که نزدیک هفتادسال با همکاری پروفسورپوپ به شناسایی ومعرفی آثار هنری کهن ومتاخرایران پرداخته وبرای ایجاد کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا وهاروارد سعی بلیغ نموده است. وی همواره مدافع ایران دربارهٔ خلیج فارس وستایشگر اخلاق وروحیات ایرانی بوده وعلامه «دهخدا» لقب ایراندوستی را به او داده که پیوسته به آن افتخارمیکرده است. وصیت او دائر برخاکسپاری جسدش درکنار زاینده رود دلیل دیگری بر ایراندوستی اوست وجدا باید به این وصیت عمل کرد. دولت نباید به هیچ روی نسبت به حرکات وافکار جاهلانه گروهی که بافرهنگ ایرانشناسی آشنایی ندارند ترتیب اثردهد وازاجرای وصیت آن مردخدمتگزار خودداری نماید. زیرا این امر حکایت از ناسپاسی وفقرفرهنگی ایرانی نموده ومایه دلسردی ایرانشناسان دیگر می‌شود.

جبهه ملی ایران مجدانه برای اجرای وصیت ریچاردفرای خواستار اقدام فوری است وآن را گواه سپاسمندی از خدمتگزاران بی ریای ایران می‌شمارد.

تهران- رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۸/۲/۱۳۹۳

بیانیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران(درگیری در زندان اوین۱۳۹۳)[۲۲][ویرایش]

به نام خداوند جان وخرد

هم میهنان ارجمند:

اصولاً زندانی شدن به گونة عادی و بدون ضرب وشتم خود از بدترین مجازات هاست چنان‌که اگردر باغ مصفا وروح انگیزی هم کسی را زندانی کنند پس از مدتی نه چندان طولانی دچار دلتنگی می‌شود ورهایی از آنجا را آرزو می‌کند.

اینک اگر زندان جایی مخوف باشد که زندانی از آغاز ورود به بی حرمتی و فحش و ناسزاگویی متصدیان زندان روبه رو گردد چه اندازه برای او ناگوار وآزاردهنده است و چه بسا پس از آن به انواع شکنجه واقدامات نا جوانمردانهِ دیگر دچار گردد که بسی مایه تأسف است و این قضیه ناراحتی و تأثر کسان و اقوام او را نیزدر بر می‌گیرد. حال از قرار ی که به ثبوت رسیده دریک یا دو بند از زندان اوین درحین بازرسی هفتگی عده‌ای از نگهبانان زندان به جان زندانیان افتاده چندین نفر را که هیچ تقصیری نداشته‌اند چنان مضروب و مجروح کرده‌اند که کارشان به بیمارستان کشیده شده و از میان این عده برخی درحال نقاهت بعد از بیماری بوده‌اند. ازجمله آنان آقای مهندس هوتن دولتی است که ازچندبیماری رنج میبردوبه صورتی جدی نیاز به درمان دارد.

تنی چند از مادران وزنان که به سراغ فرزندان و شوهران خود رفته‌اند آنان را خونین ومالین ودر وضعیت رقت باری مشاهده کرده‌اند و از مشاهده حال آنان دچار بی قراری بسیار گردیده‌اند.

این رفتارهای غیرقانونی ونابهنجار که یادآور خشونتهای زندان بانان قرون وسطی است ودر زندانهای کشور ما اتفاق می‌افتد نه تنها فرسنگها از رعایت حقوق بشر دور است بلکه دردنیای متمدن امروز نسبت به حیوانات هم خشونت از نوع جرائم است و پی آمدهای قانونی دارد.

خبر مضروب کردن زندانیان اوین در رسانه‌ها و فضای مجازی جهان انعکاس ننگباری یافته و از کشور ما درین قسمت آبروریزی شده است.

جبهه ملی ایران تنفرشدید خود را ازین عملیات وحشیانه زندان بانان اوین ابراز می‌دارد و این گونه رفتار قرون وسطایی را که به حیثیت کشور لطمه می‌رساند سخت محکوم و مجازات عاملان این حادثه را از حکومت انتظار می‌کشد.

تهران – سوم اردیبهشت ۱۳۹۳

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

منابع[ویرایش]

بیانیه‌های جبهه ملی ایران - تارنمای رسمی جبهه ملی ایران

این اثر توسط پدیدآور آن، جبهه ملی ایران، به مالکیت عمومی درآمده است. این مربوط به تمام جهان است.
در برخی از کشورها ممکن است به صورت قانونی این امکان‌پذیر نباشد؛ اگر چنین است:
جبهه ملی ایران به هر کسی اجازهٔ استفاده از این اثر برای هر مقصودی، بدون هیچ‌گونه شرایطی، را می‌دهد تا وقتی که این شرایط توسط قانون مستلزم نشده باشند.