برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۷
جزو ۱
سوره بقره

و بر پا بدارید نماز را و بدهید زکوة را و رکوع کنید با رکوع‌کنندگان (۴۳) آیا امر میکنید مردم را به نیکوکاری و نفس خودتان را فراموش میکنید و حال آنکه شما ها میخوانید کتاب‌الله را آیا پس نمی‌فهمید (۴۴) و طلب یاری کنید از خدا به صبر کردن و به نماز گذاردن و بدرستیکه اینها کار بزرگی است در دین داشتن مگر بر کسانی که از خدا ترس دارند (۴۵) آنکسانی که گمان میکنند که خواهند دید پروردگار خود را و گمان دارند که بسوی خدا بر میگردند (۴۶) ای پسران یعقوب ذکر کنید نعمتهائی که انعام کردم بر شماها و من تفضیل دادم شما را بر تمام اهل عالم (۴۷) و بپرهیزید از روزی که جزا داده نمیشود شخصی عوض شخص دیگر هیچ چیز و قبول نمیشود از آن شخص شفاعت دربارهٔ دیگری و گرفته نمیشود از آن شخص عوض که بخواهد فدا برای گناه خودش بدهد و هیچ نصرت‌کننده و فریادرسی در آن روز ندارید (۴۸) و وقتی نجات دادم شما را از کسان فرعون که میچشانیدند عذابهای بد بشماها میکشتند پسرهای شما را و زنده میگذاشتند زنهای شما را و در بلای بزرگی بودید که میرسید از رب شما (۴۹) و وقتی که شکافتیم از برای شما دریا را پس نجات دادیم شما را و غرق کردیم کسان فرعون را و شماها میدیدید که چگونه گرفتار غرق شدن و هلاک شدن هستند (۵۰) و وقتی وعده دادیم ما موسی را چهل شب پس گرفتید شماها گوساله را در غیاب موسی و شما ظلم کردید (۵۱) پس بخشیدیم ما و گذشتیم از گناه شما بعد از این عملی که کردید شاید شماها شکر کنید (۵۲) و وقتی که دادیم ما بموسی کتاب و فرقان را شاید شماها هدایت شوید (۵۳) و وقتی که گفت موسی از برای قوم خودش ای قوم من بتحقیق شماها ظلم بنفس خودتان کردید بسبب اختیار کردن شما گوساله را پس توبه کنید بسوی خدای خودتان پس بکشید نفسهای امارهٔ خود را این بهتر است از برای شما در پیش خدای شما پس بخشید شما را بدرستیکه آن خداست قبول‌کنندهٔ توبه و مهربانست (۵۴) و وقتی گفتید ایموسی ایمان نمیآوریم ما تو را تا اینکه به‌بینیم خدا را آشکار پس گرفت شما را صاعقه و شما میدیدید (۵۵) پس بر انگیختیم شما را بعد از مردنتان شاید شما شاگرد شوید (۵۶) و سایبان قرار دادیم برای شماها ابر را و فرستادیم بر شما مرغ بریان‌شده و شبیه بر پختن چیزی که تغذیه میکردید بخورید از روزی‌های پاک و پاکیزه که بشما داده‌ایم و ظلم نکردید ما را لیکن نفسهای خودشان را ظلم میکنند (۵۷) و وقتیکه گفتیم ما داخل شوید این قریه را یعنی بیت‌المقدس را پس بخورید