برگه:Qabus nama.pdf/۵۵

از ویکی‌نبشته
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
 • باب بیست هشتم اندر دوست گزیدن و رسم آن
 • باب بیست نهم اندر اندیشه کردن از دشمن
 • باب سی ام اندر عقوبت کردن و عفو کردن
 • باب سی و یکم اندر طالب علمی و فقهی و مدرسی
 • باب سی دوم اندر تجارت کردن و شرایط آن
 • باب سی و سیوم اندر ترتیب سیاقت علم طب
 • باب سی چهارم اندر علم نجوم و هندسه
 • باب سی و پنجم اندر رسم شاعری و آیین آن
 • باب سی ششم اندر آداب خنیاگری
 • باب سی هفتم اندر آداب خدمت کردن پادشاهان
 • باب سی هشتم اندر آداب ندیمی کردن
 • باب سی نهم اندر آین کاتب و شرایط کاتبی
 • باب چهلم اندر شرایط وزیری پادشاه
 • باب چهل و یکم اندر رسم سپاهسالاری
 • باب چهل دوم اندر آیین و شرط پادشاهی
 • باب چهل و سیوم اندر آیین و رسم دهقانی و هرپیشه‌گانی
 • باب چهل چهارم اندر آیین جوانمردی