برگه:Owrazan - Jalal Ale Ahmad.pdf/۶۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

بروتن – فروختن. barutan

برکر – دیگ بزرگ. barkar

بزاستن – زاییدن. bezástan

بدوستن – دویدن. bedowestan

بسپجی‌ین – مکیدن. bespejian

بسویی‌ین – ساییدن. bessowian

بشکاجی‌ین – شکافتن، سوراخ کردن. beshkajian

بشوردی‌ین – شستن. beshurdian

بشین – رفتن. beshian

بغله – تنگه. baqala

بلگ – برگ. balg

بم – بام. bom

بمردی‌ین – مردن. bmordian

بن‌جی‌ین – خرد کردن. benjian

پاچال – گودال پای دستگاه نساجی. pácál

پارس – چوبی که سرعت سنگ آسیاب را با آن کم و زیاد میکنند (مانند دندهٔ ماشین) párs

پالفه – جعبهٔ بزرگ کندو مانندی که در پستوها بعنوان انبار حبوبات بکار میرود. pálfa

پردو – توفال سقف. چوبهای یک اندازه که روی تیر میاندازند و روی آن را با خاک و کاهگل میپوشانند. pardu

پسینه – پستوی خانه. passina

۶۲