برگه:Neyrangestaan.pdf/۷۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۷۶
نیرنگستان

هرکس سکسکه بکند باو تهمت میزنند که چیزی دزدیده است تا این ترس باعث بر طرف شدن سکسکهٔ او بشود.

رو بروی کسی نباید خمیازه کشید چون برای آنشخص بدبختی میآورد برای رفع آن باید به پشت کسیکه خمیازه کشیده است بزنند و به بالا نگاه بکند.

اگر کسی خمیازه بکشد حتما دو نفر دیگر هم در همان خانه خمیازه خواهند کشید[۱].

پلک چشم چپ بپرد خوشحالی میآورد.

پلک چشم راست بپرد غم و اندوه میاورد[۲].

اگر مژهٔ چشم روی گونه بیفتد اجل است باید آنرا برداشت.


  بقیه از صفکه ۷۵
  شکر خدارا کرد و گفت: الحمدلله رب العالمین. خاصیت آن اینست که در قبر وقتی نکیر و منکر بالای سر آدم می آیند و سرانسان بسنگ لحد میخورد و عطسه میکند چون عادت دارد الحمدلله رب العالمین راخواهد گفت و مسلمانی او بر نکیر و منکر واضح میشود.
  ««۱۰» اینکه چون از کسی عطسه فراز آید یک ایتها اهووبریو و یک اشم‌وهو بباید خواندن زیرا که در تن ما دروجی است و پتیاره‌ای است که پیوسته با مردم کوشد تا علتی و بیماری بر مردم مستولی کند و در تن ما آتش است که او را چهره خوانند با آن دروج پیوسته کارزار میکند و او را از تن مردم باز میدارد. پس چون آتش بر آن دروج چیره شود و او را هزیمت کند عطسه از بهر آن آید که آن دروج بیرون آید «۲» پس چنان باید که این باژ برخوانند و آن آتش را آفرین کنند که گاه بمانادتا این دروج راشکسته میدارد. چون عطسه از کسی دیگر شنود هم این باز یعنی بباید گفتن و این آفرین مینو بکردن.»

  صد در ص ۷ در هفتم

 1. معروف است که مردی خمیازه کشید زنش هم با او خمیازه کشید چون کس دیگری در آن خانه نبود آنمرد به جستجوی شخص سوم رفت و فاسق زنش را در گنجه پیدا کرد.
 2. جستن پلک بالای چشم راست علامت خوشحالی بعد از تنگی واز چپ نشانهٔ رسیدن غایبی است و (جستن پلک پائین) از راست غم و از چپ رسیدن خبری است که در آرزوی آن باشد و یا از راست بیماری و از چپ خوشدلی عاید گردد.»

  جنات الخلود