برگه:Majlis Melli 5.pdf/۴۹۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
قسمت چهارم ـ تصمیمات
۴۷۳
تصمیم راجع بدعوت دولت بتعمیر مقبرهٔ فردوسی

چه میزان از این راه عاید دولت خواهد شد؟

۶ـ تشخیص طرقی که از نقطه نظر اقتصادی تسطیح آنها اهمیت و فوریت داردـ تسطیح و نگاهداری طرق بوسیله دولت بهتر است یا بتوسط شرکتهای تجارتی؟ـ مخارج تسطیح و نگاهداری طرق مهمه ـ نقشه تبدیل وسایل نقلیه فعلی (دواب) به اتومبیل های بارکش.

۷ـ تهیه مقدمات جلب کارگر و مخصوصاً فلاح خارجی بایران و ترتیب نقشه‌ای که با رعایت لزوم جلوگیری از مضار سیاسی و نژادی فلاح و صنعتگر خارجی را بتوطن در ایران تشویق کند».

تصمیم فوق در جلسه هفتم عقرب یکهزار و سیصد و سه شمسی اتخاذ و بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن‌الملک تصمیم جلسهٔ پانزدهم حوت ۱۳۰۳
راجع بدعوت دولت بتعمیر مقبرهٔ حکیم ابوالقاسم فردوسی

مصوب ۱۵ حوت ۱۳۰۳ شمسی

«مجلس شورای ملی دولت را دعوت مینماید که مبلغ کافی برای تعمیر مقبرهٔ حکیم ابوالقاسم فردوسی در بودجه خود منظور و برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید».

تصمیم فوق در جلسهٔ پانزدهم برج حوت یکهزار سیصد و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن‌الملک