پرش به محتوا

برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۴۱

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۲۴–
قانون مطبوعات

‌مادهٔ ۲۰ – در صورت باطل کردن یا دریدن و کندن اعلانات رسمی دولتی و اعلاناتی که در مواقع انتخاب وکلای ملت نصب میشود مرتکب از یکروز الی سه روز حبس خواهد شد چنانچه مرتکبین از اجزای ادارات دولتی باشند از شش روز الی یکماه حبس خواهند شد.

‌مادهٔ ۲۱ – مالکیت بیوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات بدر و دیوار عمارات خود دارند و هر گاه کسی بدون اجازه در املاک خاصه نصب اعلان کند مالک حق ابطال دارد.

‌مادهٔ ۲۲ – سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابیه هر اعلانی باید تمبر دولتی بخورد و قیمت آن تمبر بر حسب عدهٔ اعلان و قطع ورق آن مختلف میشود موافق قانونیکه در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از ادای حق تمبر باختلاف بالتزام شرعی از ده تومان الی پنجاه تومان مجازات میشود.

‌دستفروش

مادهٔ ۲۳ – هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد باید خودش را بکدخدای محله معرفی کرده پته بگیرد اسم منزل‌محل تولد اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید در روی پته نوشته شود پته مزبور مجانی است.

‌مادهٔ ۲۴ – تقصیر در تحصیل پته اجازهٔ مذکوره در مادهٔ ۲۳ یا دادن تعرفه غلط و اسامی عوضی مرتکب را به پنجقران الی پانزده قران مجاناً ملتزم‌خواهد کرد در صورت تکرار تقصیر محکوم بحبس خواهد شد در یک روز الی سه روز.

‌مادهٔ ۲۵ – دستفروش و دیگر از فروشندگان روزنامجات و لوایح و اعلانات و اوراق ممنوعه چه حاوی عبارات ممنوعه باشد چه مشمول به تصویر و اشکال قبیحهٔ مأخوذ بمسئولیت می‌باشند و نظمیه نظر بحفظ حقوق عمومی حق تعاقب و جلب ایشان را به محکمه دارد.