برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۱–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(سوم) اخبار زنهای سربازها از فوت شوهران آنها.

(چهارم) یادآوری بتابین و همچنان بصاحبمنصبان نظامی که مدت مرخصی آنها منقضی شده و دعوت آنها بموجب قوانین نظامی بمراجعت بمحل خدمت.

‌مادهٔ ۲۲۵ – کلیهٔ ادارهٔ ضبطیه بلوکی و اشخاصیکه تابع آن هستند باید ناظر اجرای قوانین باشند ولی بهیچوجه حق ندارند اجرای قانونی را بخواهند که اعلام نشده و یا قراردادی را بموقع اجرا بگذارند که قبل از وقت به اطلاع اهالی نرسیده.

‌مادهٔ ۲۲۶ – نه فقط اهالی بلوکات مکلفند که احکام قانونی ادارهٔ ضبطیه را اطاعت نمایند بلکه اشخاصی هم که از شهرهای دیگر آمده در آن بلوکات‌متوقفند تابع احکام ادارهٔ ضبطیه که راجع باجرای قوانین موضوعه و دستورالعملها است میباشند.

‌مادهٔ ۲۲۷ – عمال ضبطیه مکلفند که بشکایات رسیدگی نمایند و رفع تعدی و بی‌نظمی را بکنند و نه فقط بشکایات مظلومین رسیدگی مینمایند بلکه بکلیهٔ شکایات که حاوی اطلاعات بوده و اوضاع و احوال امور اتفاقیه را روشن میکند باید برسند ولو اینکه این نوع شکایات که بادارهٔ ضبطیه میشود موافق ترتیب مقرره نباشد هر گاه اقدامات عمال ضبطیه مثمر ثمری نشد و شخصی که باعث تعدی و بی‌نظمی شده علناً اقدامات ستمی و‌جبری نماید عمال ضبطیه حق دارند آن شخص را توقیف نمایند.

‌تبصره – قواعد راجعه باستعمال اسلحه در موارد لازمه بتوسط مأمورین نظمیه و قراسوران علیحده مرتب و منضم باین ماده است.

‌مادهٔ ۲۲۸ – هیچکس از عمال ضبطیه حق ندارد که سیاست و مجازات جنایتی بکسی بدهد این حق مختص بهحاکم عدلیه است بر وفق قوانین‌شرعیه.

‌مادهٔ ۲۲۹ – هر چند حدود اختیارات ادارهٔ ضبطیه بلوک همان حدود بلوکات