پرش به محتوا

برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۳۳۶

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— د —

«گفتار در ...» یا «در این معنی ...» یا «وله ایضا» و امثال آنها. پس چون نه نسخه‌ها درین عناوین متفقند و نه میتوان دانست که شیخ سعدی خود چه عنوانها کرده بوده است، و شاید که اصلاً جز بابها هیچ فصل و جدائی در مطالب معین نکرده است، بنا بر این گذاشتیم که عناوین باب‌های ده گانه را بهمان عبارات که شیخ در دیباچهٔ کتاب نظم فرموده است اختیار کنیم، و در درون بابها هر جا که حقیقةً قصه و داستانی است حکایت عنوان کردیم و هرجا داستان نیست و مطلب تغییر میکند عنوانی اختیار ننموده بوسیله ستاره مطالب را از یکدیگر جدا ساختیم.

در اینجا بمناسبت آگاهی میدهیم که در هیچ یک از نسخه‌های کهنه اسم «بوستان» برای این کتاب دیده نمیشود و همه آنرا «سعدی‌نامه» مینامند چنانکه گوئی شیخ اجل خود اسمی برای این کتاب اختیار ننموده و باینجهت نسخه کنندگان قدیم آنرا «سعدی نامه» نامیده‌اند پس از آن اهل ذوق اسم «بوستان» را بقرینهٔ «گلستان» برای این کتاب اختیار کرده‌اند و چندان بیمناسبت هم نبوده است.

***

اما نسخه‌هائی که برای تهیه و تنظیم این کتاب در اختیار ما بوده بسیار و از آن جمله است:

نسخه متعلق به لرد گرینوی که در موزهٔ انگلستان عکس برداری شده و تاریخ کتابت آن سال ۷۲۰ هجریست و همان است که نسخهٔ