برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۲۹۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۲۸۷

بازار شرقی الی سرچشمهٔ آن ممتد و از سرچشمهٔ مزبور الی قله تپه‌های جگیر میرسد، بطوریکه تمام آبهائیکه بطرف دریای خزر جاری است متعلق بروسیه بوده و تمام آبهائی که جریانشان بطرف ایران است تعلق بدولت علیه خواهد گرفت.

چون در اینجا[۱] حدود دولتین بواسطه تیزهٔ کوهها محدود میشود، لهذا مقرر است که دامنه این کوهها که بسمت دریای خزر تمایل دارد متعلق بدولت روس بوده و دامنه آنطرف کوهها اختصاص بایران خواهد داشت از تیزهٔ تپه‌های جگیر خط سرحد کوههائی را که فاصل بین طالش وارشق است متابعت نموده و بقله کمر قوئی میرسد و قللی که فاصل دامنهٔ دو طرف کوه‌های مزبور است در اینجا تحدید حدود مینماید بهمان قسم که در باب مسافت مابین سرچشمه آدینه بازار و قله جگیر ذکر شد.

پس از آن خط سرحد از قلهٔ کمر قوئی تیزهٔ کوه‌هائیکه بلوک زوند را از ارشق جدا مینماید متابعت نموده و بمحلی که حدود بلوک ولکیج است میرسد و ترتیبی که در باب جریان آب ذکر شده است مراعات خواهد شد و از اینقرار بلوک زوند باستثنای قسمتی که در آنطرف قلهٔ کوه‌های مزبور است متعلق بروسیه خواهد بود.

از محلی که حدود بلوک ولکیج است خط سرحد بین الدولتین قلل کره کلوپوتی و قلل سلسله عمده کوههائی که از بلوک ولکیجی میگذرد متابعت نموده و بسرچشمهٔ شمالی رودخانه موسوم به آستارا میرسد و اینجا هم مسئله جریان آب چنانکه در فوق ذکر شده است مرعی میباشد.

از آنجا خط سرحدی مجرای آستارا را الی مصب آن در دریای خزر طی نموده و حدود خاک دولتین را باتمام میرساند.

فصل پنجم – اعلیحضرت شاهنشاه ایران محض اثبات دوستی خالصانه که نسبت باعلیحضرت امپراطور کل روسیه دارند، بموجب همین فصل از طرف خود و از طرف وراث و اخلاف خود واضحاً و علناً تصدیق مینمایند که ممالک و جزایریکه


  1. یعنی از سرچشمه رود آدینه بازار الی قلهٔ تپه‌های جگیر.