برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/سیاست‌های تولید مواد و رسانه‌های یادگیری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/سیاست‌های تولید مواد و رسانه‌های یادگیری

۱۲- سیاست های تولید مواد و رسانه های یادگیری

در طراحی و تولید مواد و رسانه های یادگیری و در راستای تحقق رویکرد برنامه درسی ملی، سیاست های زیر مورد تأکید می باشد:

1 12 تعیین استانداردهای ملی برای مواد و رسان هها، مراکز و منابع یادگیری و تصویب آن در شورای عالی آموزش وپرورش و نظارت بر حسن اجرای آن توسط وزارت آموزش و پرورش؛ 2 12 بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی با رویکرد حل مسئله در تولید مواد و رسانه های یادگیری؛ 3 12 توسعه سیاست چند تألیفی و زمینه سازی برای مشارکت فعال استان ها، معلمان، مربیان، افراد و تشکل های ذی علاقه و ذ یصلاح با تأکید بر بخش غیر دولتی در تولید، تکمیل و غن یسازی مواد، منابع و مراکز متنوع یادگیری در چارچوب سیاست های آموزش و پرورش؛ 4 12 بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش آموزان در طراحی، ساخت و ارز شیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری؛ 5 12 توسعه و تقویت مراکز و منابع یادگیری داخل و خارج از مدرسه به ویژه جامعه محلی و بهره برداری از آنها؛ 6 12 تولید و توزیع مواد و منابع یادگیری متناسب با توانمندی ها و ظرفی تهای مناطق و مدارس کشور برای تحقق عدالت تربیتی؛ 7 12 تولید محتوای الکترونیکی چندرسانه ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان و استفاده هوشمندانه از آنها؛ 8 12 تأکید بر سیاست برنامه محوری و تولید بسته های آموزشی؛ 9 12 توانمند سازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهر هبرداری از مواد و رسان ههای یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری.