برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/ارزشیابی برنامه درسی ملی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/ارزشیابی برنامه درسی ملی

۱۵- ارزشیابی برنامه درسی ملی

ارزشیابی برنام ه درسی ملی به منظور فراهم آوردن اطلاعات توصیفی و قضاوتی برای درک بیشتر، هدایت، تصمی مگیری و پاسخ گویی نسبت به میزان اثربخشی و چگونگی اجرا و تحقق اهداف و نتایج برنامه انجام می شود. این ارزش یابی با رعایت موارد زیر انجام می پذیرد:

۱ ۱5 ارزش یابی برنامه درسی ملی با نظارت شورای عالی آموزش و پرورش و توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می شود، طرح ارزش یابی و نحوه کاربست نتایج آن توسط وزارت آموزش و پرورش و با مشارکت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پیشنهاد و به تأیید شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید. ۲ ۱5 ارز شیابی از برنامه درسی ملی باید به عنوان فرایندی مستمر و پویا در نظر گرفته شود و انواعی از اطلاعات مورد نیاز را با استفاده از روش های کمی و کیفی جمع آوری و در ادوار زمانی 2 تا 3 سال به شورای عالی آموزش و پرورش گزارش نماید؛ ۳ ۱5 تصمی مگیری در خصوص ارز شیابی از فرایند اجرای برنامه درسی ملی برای اصلاح شیو ههای اجرایی و انعکاس یافت هها به سطوح بالاتر تصمی مگیری به صورت تشخیصی، تکوینی و پایانی برعهد ه سطوح مختلف اجرایی در نظام آموزشی است؛ ۴ ۱5 ارز شیابی برنامه درسی ملی متکی بر ملا کها، شاخ صها و نشانگر های روشن و منعکس کنند ه سهم و نقش هر کدام از عناصر مؤثر و میزان تحقق اهداف و سطح دس تیابی به شایستگی های پایه می باشد؛ ۵ ۱5 رعایت حقوق متوازن و متعادل دان شآموزان و مجریان برنامه در سطوح مختلف )مدرسه، منطقه، استان و کشوری( و فراهم آوردن زمین ه ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی و رشد حرف های مجریان در سطوح مختلف؛ ۶ ۱5 میزان ارزشمندی، جامعیت، کارآمدی، اثربخشی و مشکلات اجرایی آن را در سطوح مختلف ملی، استانی، منطقه ای و مدرسه ای، به صورت منصفانه منعکس کرده و امکان بهبود برنامه درسی و تعالی عملکرد نظام آموزشی را فراهم می نماید؛ ۷ ۱5 امکان مشارکت تمامی افراد ذی نفع و ذی ربط در فرآیند ارز شیابی را فراهم می آورد؛ ۸ ۱5 بازنگری و به روز رسانی برنام ه درسی ملی براساس نتایج ارز شیابی ب هعمل آمده حداکثر در فواصل زمانی 5 تا 10 ساله به پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش انجام خواهد شد.