اهداف توسعه پایدار/۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اهداف توسعه پایدار توسط سازمان ملل
هدف 1

هدف اصلی 1: پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا[ویرایش]

۱-۱- ریشــه کنی فقــر مطلــق – کــه اکنــون بــا مقیــاس درآمــد کمتــر از ۱/۲۵ دلار در روز ســنجیده می شــود - بــرای همــۀ انســان‌ها و در سراســر جهــان تــا ســال ۲۰۳۰

۱-۲- حداقـل، بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان، زنـان و کودکانـی کـه در فقـر زندگـی می کننـد - بـا تأکیـد بـر همـۀ اشـکال فقـر، بنابـر تعاریـف ملّـی آن- تا سـال ۲۰۳۰

۱-۳- ایجـاد نظام هـای حفاظتـی اجتماعـی مناسـب و انجـام اقدامـات اجرایـی مناسـب بـرای تحقّـق آن هــا بــرای همــه؛ بــه ویــژه اقشــار بســیار پاییــنِ جامعــه و تحــت پوشــش قــرار دادن فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳۰

۱-۴- تضمیـن تحقّـق برابـریِ حـق دسترسـی بـه منابـع اقتصـادی و خدمـات پایـه، مالکیـت و کنتـرل مالکیـت از جملـه در مـورد: زمیـن و سـایر اشـکال دارایـی، ارثیـه، منابـع طبیعـی، خدمـات مناسـب جدیــد در حــوزۀ فنــاوری و خدمــات مالــی از جملــه اعطــای وام هــای خــود - اشــتغالی کوتاه مــدّت بــرای همــۀ مــردان و زنــان، بــه ویــژه فقــرا و اقشــار آســیب پذیر تــا ســال ۲۰۳۰

۱-۵- بالابـردن مقاومـت فقـرا و اقشـار آسـیب پذیر و کاهـش آسـیب پذیری و قـرار گرفتـن آن هـا در معــرض حــوادث حــاد اقلیمــی و ســایر تکانه هــا و بلایای زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصــادی تــا سـال ۲۰۳۰

۱-الـف- تضمیـن بسـیج قابـل ملاحظـۀ منابـع از خاسـتگاه‌های مختلـف؛ بـه ویـژه از طریـق ارتقـای همکاری هـای توسـعه‌ای بـا هـدف تأمیـن منابـع کافـی و قابـل پیش بینـی بـرای کشـورهای در حـال توســعه، بــه ویــژه کشــورهای دارایِ پایین تریــن ســطح توســعه یافتگــی، بــرای اجــرای برنامه هــا و سیاســت گذاری، بــه منظــور پایــان دادن بــه همــۀ اشــکال فقــر

۱-ب- تدویــن چارچوب هــای مطمئــن سیاســت گذاری در ســطوح ملّــی، منطقــه‌ای و بین المللــی بـر مبنـای راهبردهـای توسـعۀ جنسـیت- محـور و راهبردهـای متناسـب بـا شـرایط فقـرا بـه منظـور حمایــت از ســرمایه گذاری تسریع شــده در اقدامــات مرتبــط بــا ریشــه کنی فقــر