اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک ایران - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - در اجرای قانون تأسیس شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۱۳۵۲٫۱۱٫۲۴ و به موجب مقررات این اساسنامه شرکت صنایع‌الکترونیک ایران وابسته به وزارت جنگ (سازمان صنایع نظامی) تأسیس می‌شود.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت در شیراز است و شرکت می‌تواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تأسیس نماید.

ماده ۳ - موضوع شرکت ایجاد و توسعه صنایع الکترونیک و الکترواپتیک و انجام تحقیقات و طراحی در علم و صنعت الکترونیک و الکترواپتیک‌و انجام خدمات و تأسیس شرکتهای صنعتی، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی و انجام هر گونه عملیات‌نگهداری و تولیدی و معاملات بازرگانی است که مربوط به موضوع شرکت می‌باشد.

ماده ۴ - سرمایه شرکت یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌شود و سهام مذکور کلاً متعلق به دولت می‌باشد این‌سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - شورای عالی.

ج - مدیر عامل.

د - حسابرس (بازرس).

ماده ۷ - مجمع عمومی شرکت از وزیر جنگ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیر عامل سازمان صنایع نظامی تشکیل می‌گردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر جنگ خواهد بود.

ماده ۸ - مجمع عمومی سالی دو بار (در خرداد ماه و آبان هر سال) به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای مدیر عامل شرکت تشکیل خواهد شد وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - تصویب خط مشی کلی و برنامه سالانه شرکت.

ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر جنگ درباره انتخاب رئیس و اعضای شورای عالی و مدیر عامل.

ج - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتخاب حسابرس (بازرس).

د - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق حضور اعضای شورای عالی و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).

ه - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی.

و - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد شورای عالی راجع به اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی و خارجی با رعایت قانون تشکیل شرکت و قانون برنامه وبودجه کشور.

ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه مدیر عامل و گزارش حسابرس (بازرس) شرکت.

ح - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان.

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آن طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ی - تصویب تأسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی و تصویب اساسنامه شرکتهایی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت‌صنایع الکترونیک ایران است.

ماده ۹ - مجمع عمومی به طور فوق‌العاده در موارد ضروری به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل‌راجع به افزایش سرمایه و یا به طور کلی پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰ - تصمیمات مجمع عمومی وقتی معتبر و قابل اجراء است که حداقل سه نفر از اعضاء مجمع به آن رأی موافق داده باشند، حضور مدیرعامل و اعضاء شورای عالی در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی بلامانع است.

ماده ۱۱ - شورای عالی از پنج نفر از متخصصان مجرب در امور صنعتی، اقتصادی، بانکی، اداری، مالی و حقوقی که دارای، تحصیلات عالیه وحداقل ده سال تجربه در امور صنعتی و یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی باشند.

تشکیل می‌شود. رئیس و اعضاء شورای عالی بنا به پیشنهاد وزیر جنگ و تأیید مجمع عمومی به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب‌خواهند شد.

انتصاب مجدد اعضای شورای عالی بلا مانع است و تا وقتی که اعضاء جدید شورای عالی شرکت منصوب نشده‌اند اعضای شورای عالی با اختیارات ومسئولیت قبلی وظایف مربوط را انجام خواهند داد.

هرگاه رئیس شورای عالی در جلسه حاضر نباشد اعضای حاضر در جلسه یک نفر را به عنوان رئیس‌برای همان جلسه حاضر انتخاب خواهند کرد.

تبصره - در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء شورای عالی استعفاء دهند یا فوت شوند یا به علل قانونی دیگر بر کنار گردند جانشین آنان برای بقیه‌مدت به ترتیب مندرج در این اساسنامه تعیین خواهند شد.

ماده ۱۲ - وظایف شورای عالی عبارت است از.

الف - بررسی و تأیید خط مشی و برنامه شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود جهت تقدیم به مجمع عمومی.

ب - بررسی و تأیید بودجه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی.

ج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی هر سال که از طرف مدیر عامل تهیه و ارایه می‌شود.

د - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ه - بررسی و تأیید تأسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود و بررسی و تأیید اساسنامه‌شرکت‌هایی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت صنایع الکترونیک ایران باشد برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

و - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادات مدیر عامل در مورد طرحهای صنعتی و مسایل دیگری در حدود مقررات این اساسنامه.

ز - تعیین ضوابط استخدام کارشناسان خارجی و تصویب مفاد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی.

ح - بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و و معاملات و همچنین تشکیلات شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهادمی‌شود برای پیشنهاد و تصویب مجمع عمومی.

ط - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف مجمع عمومی به عهده شورای عالی واگذار شود.

ماده ۱۳ - شورای عالی هر ماه یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق‌العاده تشکیل‌خواهد یافت.

جلسات شورا با حضور حداقل ۴ نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با سه رأی موافق معتبر خواهد بود.

صورتجلسات و مذاکرات شورای عالی توسط دبیر شورا در دفتر مخصوصی ثبت و پس از قرائت و تصویب در شورای عالی به امضاء رئیس جلسه‌خواهد رسید دبیر شورا به پیشنهاد رئیس و تصویب شورای عالی انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۴ - مدیر عامل شرکت به پیشنهاد وزیر جنگ و تأیید مجمع عمومی به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده ۱۵ - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و ترفیع‌آنان به طور کلی برای انجام تمام امور شرکت در حدود بودجه مصوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات زیر نیز می‌باشد:

الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی.

ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و سایر مراجع با حق توکیل غیر تا یک درجه با تصویب شورای عالی.

ج - پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور برای تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی.

د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء با مسئولیت خود به آنان.

ه - تهیه گزارش سالانه و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت و تسلیم به شورای عالی برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی.

و - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار شرکت.

ز - استخدام کارشناسان خارجی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای عالی تصویب می‌شود.

ح - مدیر عامل می‌تواند متخصصین رشته‌های مختلف اداری، مالی، فنی، و اقتصادی را از بین کارمندان دولت (نظامی یا غیر نظامی) به صورت‌مأمور و کارمندان بازنشسته کشوری یا لشکری و سایر متخصصین مورد نیاز را برای مدت مورد احتیاج با رعایت قوانین و مقررات مربوط دعوت به کارنماید و حقوق و حق‌الزحمه آنان را به پردازد.

ماده ۱۶ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضاء مدیر عامل و یکی از کارکنان شرکت که با تصویب شورای عالی‌تعیین می‌شود معتبر خواهد بود. مدیر عامل می‌تواند حق امضاء را در موارد خاص و یا به طور محدود با مسئولیت خود به کارمندان دیگر واگذار نماید.

ماده ۱۷ - حسابرس (بازرس شرکت) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است حسابرس (بازرس) مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان وترازنامه که برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌شود اظهار نظر کند.

حسابرس (بازرس) می‌تواند به اطلاع مدیر عامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هر گونه توضیح و اطلاعی را که به منظور انجام وظیفه خود لازم وصلاح بداند اخذ نماید و مدیر عامل مدارک مورد نیاز را در اختیار حسابرس خواهد گذارد. حسابرس (بازرس) بدون این که در عملیات اجرایی شرکت‌دخالت نماید مسئولیتهایی را که طبق مقررات قانون تجارت به بازرس محول است بر عهده دارد.

ماده ۱۸ - شرکت مکلف است تا مدت پنج سال سود خالص خود را برای افزایش سرمایه شرکت منظور نماید، و از آن به بعد هر سال حداقل ده‌درصد سود ویژه را به حساب اندوخته انتقال دهد.

ماده ۱۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال‌است.

ماده ۲۰ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (بازرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عمومی تقدیم گردد.

یک نسخه از گزارش حسابرس (بازرس) حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مدیر عامل شرکت تسلیم خواهد شد.

ماده ۲۱ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب مدیر عامل شرکت تلقی خواهد شد.

ماده ۲۲ - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را پس از تصویب مجمع عمومی به سازمان صنایع نظامی تسلیم می‌نماید.

ماده ۲۳ - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است مشمول قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران و قانون تجارت می‌باشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره به استناد ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت صنایع الکترونیک ایران پس از تصویر کمیسیونهای اموراستخدام و سازمان‌های اداری - نظام - امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی در جلسات روز چهارشنبه ۸ و یکشنبه ۱۲ وسه‌شنبه ۱۴، و پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۳ به ترتیب در جلسات روز سه‌شنبه نوزدهم و یکشنبه بیست و چهارم و سه‌شنبه بیست و ششم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و جنگ مجلس سنا رسیده‌است.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی