اساسنامه سازمان دامداران متحرک

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اساسنامه سازمان دامداران متحرک - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فصل اول - کلیات[ویرایش]

ماده ۱ - به منظور انجام وظایف مقرر در ماده یازده قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال‌وزارت منابع طبیعی، سازمان دامداران متحرک که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

تبصره - دامداری ارتش از شمول مقررات این اساسنامه معاف است.

ماده ۲ - سازمان مؤسسه دولتی تابع وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده ۳ - سازمان در تهران دارای یک دفتر برنامه‌ریزی است مرکز سازمان خارج از تهران و واحدهای اجرایی در مناطق عشایری کشور تشکیل‌می‌گردد.

ماده ۴ - اعتبارات سازمان به طور جداگانه در قانون بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

فصل دوم - وظایف و اختیارات[ویرایش]

ماده ۵ - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف - مطالعه و شناسایی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان.

ب - تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک.

سازمان می‌تواند اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک را با مسئولیت خود به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند.

ج - فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک، با همکاری وزارت کشور.

د - تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های مربوط به صنعتی کردن دامداری عشایری و اصلاح روشهای بهره‌برداری از منابع دامی از طریق ایجادایستگاههای استقرار دام، انتظار دام، پرواربندی و تأمین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارگاههای صنعتی و سردخانه‌ها و کارخانجات تهیه غذای دام وتبدیل فرآورده‌های دامی رأساً یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تأسیس تعاونیها و شرکتهای سهامی دامداری.

ه - احداث و نگاهداری گذرگاه و آبشخوار و پناهگاه و انبارهای ذخیره علوفه دام و تأمین آب رأساً یا با خودیاری عشایر.

و - نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابطی فنی و علمی مرتع‌داری در جهت حفظ مراتع کشور.

ز - کمک به ایجاد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه‌کاری، مرغداری تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن‌این نوع تولیدات از طریق احداث تأسیسات زیربنایی رایگان، خدمات رایگان و اعطای وام.

ح - تهیه و تنظیم و اجرا یا همکاری در اجرای برنامه‌های آموزش دامداران متحرک در مورد تغذیه دام، استفاده صحیح از مراتع دامداری، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی، توسعه صنایع دستی و پیش‌گیری از امراض دامی.

ط - کمک به بازاریابی، حمل و فروش فرآورده‌های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته.

ی - فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنامه‌های مصوب و نظارت بر مصرف آن.

ک - کمک به تشکیل تعاونیهای تولید، توزیع، مصرف در مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

ل - همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد هماهنگی در برنامه‌های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان یافته.

فصل سوم - تشکیلات سازمان[ویرایش]

ماده ۶ - سازمان دارای یک رییس خواهد بود که از طرف وزیر کشاورزی و منابع طبیعی منصوب می‌گردد.

ماده ۷ - تشکیلات اداری سازمان از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مورد اجراگذارده خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره به استناد ماده ۱۱ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال‌وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات روز چهارشنبه‌شانزدهم و روز چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۵۳، به ترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و چهارشنبه هفتم پنجشنبه هشتم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی‌و دارایی و تعاون و امور روستاهای مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی