مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم
پادشاه و شهبانو کابینه امیرعباس هویدا را به حضور می‌پذیرند - مجلس بیست و سوم
امیرعباس هویدا و کابینه‌اش مجلس دوره بیست و سوم

دوره قانونگذاری بیست و سوم از شهریور ۱۳۵۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ به نخست‌وزیری آقای امیرعباس هویدا بود. در این دوره ۶۳۱ قانون و دیگر تصمیم‌های قانونی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در ۱۵ جلد چاپ‌خانه مجلس شورای ملی آن را به چاپ رسانید . رییس مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم عبدالله ریاضی - رییس مجلس سنا در دوره قانونگذاری بیست و سوم جعفر شریف‌امامی

- سال ۱۳۵۰[ویرایش]

- سال ۱۳۵۱[ویرایش]

- سال ۱۳۵۲[ویرایش]

- سال ۱۳۵۳[ویرایش]

- سال ۱۳۵۴[ویرایش]