قانون تشکیل احزاب

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو

متن عنوان[ویرایش]

این نوشته نیازمند ویکی‌سازی و ویرایش می‌باشد

کلیات[ویرایش]

ماده ۱[ویرایش]

 نام حزب :جمعیت جوانان البرزایران

ماده ۲[ویرایش]

 اهداف اصلی و فرعی حزب:

ماده ۳[ویرایش]

کلیه ﺍ‌هدﺍف و برنامه‌هایی که در ﺍین ﺍساسنامه پیش بینی شده چنانچه وظایف هر یک ﺍز وزﺍرتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ﺍرتباط دﺍشته باشد، پس ﺍز کسب ﺍجازه ﺍز وزﺍرتخانه یا سازمان ذیربط به مرحله ﺍجرﺍ گذﺍشته خوﺍ‌هد شد.

ماده ۴[ویرایش]

حزب و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۵[ویرایش]

گستره فعالیت: حزب در داخل یاخارج کشور ویا در هردو فعالیت خواهد داشت، و دفتر مرکزی آن در ... است.

تبصره : ایجاد دفاتر در داخل و خارج کشور منوط به کسب اجازه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در هر مورد می‌باشد، دفاتر خارج از کشور پس از کسب مجوز از کمیسیون در محدوده قوانین و مقررات و دستورالعملهای دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت خواهند بود.

ماده ۶[ویرایش]

تاریخ تأسیس حزب
=== ارکان تشکیلات ===

ماده ۷[ویرایش]

حداقل ارکان تشکیلات حزب عبارتست از: ۱. هیأت مؤسس ۲. شورای مرکزی ۳. دبیرکل ۴. مجمع عمومی ۵. شاخه ۶. شعبه ۷. حوزه ۸. عضو

هیأت مؤسس[ویرایش]

ماده ۱۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات هیأت مؤسس عبارتند از: ۱. تهیه و تصویب اساسنامه و مرامنامه و اقدام برای ثبت آن. ۲. تعیین خط مشی کلی جمعیت. ۳. اقدام جهت تشکیل اولین مجمع عمومی. ۴. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و روند فعالیتها. ۵. تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای مرکزی. ۶. تصمیم گیری در مورد استعفا یا سلب عضویت اعضای شورای مرکزی مطابق یا قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. ۷. تأیید اصلاحیه اساسنامه و مرامنامه و اقدام برای طی مراحل قانونی. ۸. تفسیر اساسنامه و مرامنامه. ۹. تصمیم گیری درباره همکاری جبهه یی با سایر تشکلهای همسو. ۱۰. پیشنهاد انحلال یا تعطیلی موقت.

ماده ۱۱[ویرایش]

هیأت مؤسس تا تشکیل مجمع عمومی و تعیین شورای مرکزی عهده دار کلیه مسئولیتهای جمعیت است.

ماده ۱۲[ویرایش]

در صورت فوت یا استعفا یا سلب عضویت هر یک از اعضای هیأت مؤسس عضو جدید با پیشنهاد رئیس هیأت مؤسس و رأی ۳/۲ اعضای هیأت انتخای می‌شود.

تبصره : قبول استعفا یا احراز سلب عضویت با رأی عضویت اکثریت اعضای هیأت مؤسس ممکن خواهد بود.

=== مجمع عمومی ===:

ماده ۱۳[ویرایش]

مجمع عمومی از اجتماع کلیه اعضای جمعیت یا نمایندگان منتخب حوزه‌ها به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴[ویرایش]

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفاتی که به صورت آیین نامه یی جدا تنظیم و به تصویب مجمع می‌رسد سالی یکبار تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضای پیوسته لازم است ولی چنانچه در اولین جلسه حد نصاب لازم کسب نگردید، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعدادی رسمیت خواهد یافت، به هر صورت برای تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت رسمی لازم است. ۱- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشدک ۱-۱- انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس. ۱-۲- استماع و رسیدگی به گزارش مرکزی. ۱-۳- تعیین خط مشی کلی جمعیت. ۱-۴- بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مرکزی. ۱-۵- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه. ۱-۶- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه هی «جمعیت». ۱-۷- اتخاذ تصمیم در مورد تماس با سایر گروههای سیاسی و انجام ائتلافهای انتخاباتی.

ماده ۱۵[ویرایش]

مجمع عمومی فوق‌العاده طی تشریفات موضوع ماده چهارده، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل می‌شود. ۱. درخواست شورای مرکزی یا بازرس. ۲. درخواست یک سوم اعضای اصلی «جمعیت». تبصره ۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده کتبی بوده و حداقل تا دوقبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء می‌رسد. تبصره ۲: مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت. تبصره ۳: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل ۳/۲ آرا موافق حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶[ویرایش]

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد: ۱. تصویب و تغییرات در مفاد اساسنامه ۲. عزل شورای مرکزی ۳. بررسی و انحلال حزب تبصره ۱: هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و جمعیتها رسمیت می‌یابد. تبصره ۲: عزل شورای مرکزی باید با اطلاع و موافقت وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

ماده ۱۷[ویرایش]

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه یی مرکب از یک رئیس وحداقل یک منشی وحداقل دو ناظر اداره می‌شود. تبصره : اعضای هیات رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

=== شورای مرکزی ===:

ماده ۱۸[ویرایش]

تعداد اعضای شورای مرکزی ... نفرند که ... نفر اعضای هیأت مؤسس عضو ثابت و ... نفر دیگر از بین اعضاء توسط مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۹[ویرایش]

وظایف شورای مرکزی عبارتند از: ۱. انتخاب دبیرکل از بین مؤسسین عضو شورای مرکزی به مدت دو سال. ۲. تصمیم در مورد تشکیل شعب حزب در شهرستانها و پیشنهاد به کمیسیون ماده ۱۰ جهت تصویب. ۳. تهیه و تصویب آیین نامه‌های داخلی. ۴. تصویب ساختار تشکیلاتی حزب و سازمان شهرستانها که از سوی دبیرکل پیشنهاد شده‌است. ۵. برنامه ریزی و تعیین خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی در چارچوب اساسنامه و مقررات قانونی. ۶. تصویب شرح وظایف و اختیارات واحدهای اجرایی شورا. ۷. تصویب برنامه و بودجه سالانه. ۸. تشکیل مجمع عمومی. ۹. تشکیل جلسات شورای مرکزی به صورت ماهانه و جلسات فوق‌العاده به پیشنهاد دبیرکل. ۱۰. تلاش برای ارتقای بینش دینی، سیاسی و علمی اعضاء. ۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد تماس با سایر گروههای سیاسی و انجام ائتلافهای انتخاباتی. ۱۲. تحلیل مسایل اجتماعی.

=== دبیرکل ===:

ماده ۲۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات دبیرکل عبارتند از: ۱. تعیین دستور جلسه و اداره جلسات شورای مرکزی. ۲. اعلام مواضع حزب. ۳. اجرای مصوبات شورای مرکزی. ۴. صدور دستورالعملهای اجرایی. ۵. عزل و نصب مسئولین واحدها و معاونین پس از مشاوره با شورای مرکزی. ۶. ایجاد هماهنگی بین واحدها. ۷. عزل و نصب مسئولین حزب شهرستانها مطابق آیین نامه. ۸. ارائه گزارش به شورای مرکزی. ۹. پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف جهت تصویب به شورای مرکزی.

=== شعب و شاخه‌ها ===

ماده ۲۱: شعبه[ویرایش]

 واحد تشکیلاتی حزب است که متناسب با تقسیمات جغرافیایی کشور از تجمع چند حوزه تشکیل می‌شود.

ماده ۲۲: شاخه[ویرایش]

واحد تشکیلاتی حزب است که متناسب با قشرها اجتماعی یا اصناف جامعه از تجمع چند حوزه تشکیل می‌شود. تبصره : ترتیب تشکیل ارکان مذکور و انتخاب مسئولان آنها را آیین نامه مشخص می‌کند.

ماده ۲۳: وظایف و اختیارات مسئولان شعب و شاخه‌ها[ویرایش]

وظایف و اختیارات مسئولان شعب و شاخه‌ها عبارتند از: ۱. ایجاد هماهنگی بین حوزه‌ها. ۲. دریافت سیاستها و مواضع از تشکیلات مرکزی. ۳. نظارت بر فعالیت حوزه‌ها. ۴. تلاش در جهت تحقق اهداف حزب. ۵. تبادل اطلاعات و اخبار بین حوزه‌ها و تشکیلات مرکزی. ۶. تحلیل مسایل سیاسی، اجتماعی. ۷. تلاش برای ارتقای بینش دینی، سیاسی و علمی حوزه‌ها. ۸. انجام سایر وظایف محوله.

=== حوزه ===:

ماده ۲۴: حوزه[ویرایش]

حوزه، کوچکترین واحد تشکیلاتی جمعیت در یک محدوده جغرافیایی، صنفی یا اجتماعی است که حداقل از ۵ عضو حزب تشکیل می‌شود.

ماده ۲۵: وظایف حوزه[ویرایش]

وظایف حوزه عبارتند از: ۱. تلاش در جهت تحقق اهداف حزب. ۲. مبادله اخبار و اطلاعات. ۳. تحلیل مسایل سیاسی و اجتماعی. ۴. تلاش برای ارتقای بینش دینی، سیاسی و علمی اعضاء. ۵. انجام سایر وظایف محوله.

ماده ۲۶: نخستین جلسه حوزه[ویرایش]

در نخستین جلسه حوزه، اعضاء، یک نفر را به عنوان مسئول و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کنند. تبصره : احکام مسئولین حوزه‌ها از سوی رده‌های بالاتر صادر خواهد شد.

عضو[ویرایش]

ماده ۲۷: عضو[ویرایش]

عضو، فردی است که معتقد به مرامنامه و اساسنامه و مواضع و خط مشی حزب باشد و در عمل پایبندی خود را ثابت کند. ماده ۲۸-شرایط عضویت عبارتند از: ۱. التزام اعتقادی و عملی به اسلام. ۲. التزام عملی به ولایت فقیه. ۳. اعتقاد به قانون اساسی. ۴. برخورداری از حسن شهرت. ۵. عدم عضویت در سایر گروههای سیاسی. تبصره : نحوه پذیرش اعضاء مطابق آیین نامه‌هایی است که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

امور مالی[ویرایش]

ماده ۲۹: هزینه فعالیتهای حزب[ویرایش]

هزینه فعالیتهای حزب از طریق حق عضویت اعضاء، کمکهای مردمی و سایر درآمدهای مشروع و قانونی تأمین خواهد شد.

ماده ۳۰: ملاقاتهای رسمی و اسناد و اوراق بهادار حزب[ویرایش]

کلیه ملاقاتهای رسمی و اسناد و اوراق بهادار حزب با امضای دبیرکل و مهر حزب معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱ :ثبت درآمدها و هزینه‌های حزب در دفاتر حسابداری[ویرایش]

کلیه درآمدها و هزینه‌های حزب در دفاتر حسابداری ثبت و شرح آن در پایان سال به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیتها ارائه می‌شود.

ماده ۳۲: انحلال حزب[ویرایش]

در صورت انحلال حزب کلیه اموال منقول و غیر منقول آن پس از تسویه در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۳: جلسه کمیسیون ماده ۱۰[ویرایش]

این اساسنامه در جلسه مورخ ... کمیسیون ماده ۱۰ به تصویب این اساسنامه در ... ماده و ... تبصره در تاریخ ... به تصویب هیأت مؤسس حزب می‌رسد متن رنگی