مصوبات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷ - نخست‌وزیران: میرزا حسن‌خان مستوفی (مستوفی‌الممالک) - مستوفی - مهدی‌قلی ‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) - رییس مجلس: سید محمد تدین - میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک)

مجموعه قوانین ششمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی

فهرست زیر دربرگیرنده تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره ششم قانونگذاری می باشد

فهرست قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره ششم تقنینیه که دارای چهار قسمت می باشد

- قسمت اول - قوانین
- قسمت دوم - عهدنامه‌ها – مقاوله‌نامه‌ها
- قسمت سوم - امتیازات
- قسمت چهارم - کنتراتها
- قسمت پنجم - تصویبات مالی
الف – بودجه‌ها
ب – اعتبارات
ج – شهریه و مستمریات
- قسمت ششم - تصمیمات و مطالب متفرقه

قسمت اول - قوانین[ویرایش]

 • – قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات - مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده ۱۵ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ مهر ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تأسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه صدور مسکوکات نقره خارجی برای مدت شصت روز - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس شورای ملی - مصوب ۸ آذر ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون الغای عوارض راجع به روده - مصوب ۱۵ آذر ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون الغای مالیاتهای صنفی و مالیات سرشماری - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون معافیت زراعت چای از تادیه مالیات - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون معافیت ساروج و گچ و آهک از تادیه مالیات راه - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها در ظرف سه ماه - مصوب ۱۵ دی ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه - مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اصلاح قوانین تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه ساختمان راه‌آهن مابین خرموسی و بندر محمره و بندر جز - مصوب ۴ اسفند ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه - مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون محدودیت وزرا و معاونین و روسای دوایر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه - مصوب ۲۲ تیر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تفویض اختیارات مصرحه در قانون ۴ امرداد (اسد) ۱۳۰۸ راجع به رئیس کل مالیه آقای حاج مهدیقلی‌خان هدایت برای مدت دو ماه - مصوب ۵ امرداد ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تفسیر قسمت آخر ماده ۲۷۹ قانون مجازات عمومی - مصوب ۱۸ امرداد ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تاسیس شعب شورای عالی معارف در مراکز مهمه ایالات و ویالات - مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون ورزش اجباری مدارس جدیده - مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به اجازه‌نامه طبابت - مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به مالیات راه بنزین و نفت - مصوب ۱۳ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تمدید قانون راجع به اختیارات آقای مهدیقلی‌خان هدایت رئیس کل مالیه برای مدت سه ماه - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون مجازات مختلسین اموال دولتی - مصوب ۱۶ آذر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تعیین حقوق رتبه‌های قضایی - مصوب ۲۶ آذر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تقلیل مدت مناقصه لوازم و ساختمان موسسه ذوب‌آهن - مصوب ۳ دی ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تمدید اختیارات آقای مهدیقلی‌خان هدایت رییس کل مالیه برای مدت سه ماه - مصوب ۲۴ دی ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاه‌ها - مصوب ۵ بهمن ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – مواد الحاقیه قانون استخدام اعضای اداری مجلس شورای ملی - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تخصیص عواید راه‌آهن جلفا به تبریز و کشتی‌رانی ارومیه به مرمت و تکمیل مؤسسات مزبور تا مدت پنجاه سال - مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه- مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون مالیات خالصجات انتقالی - مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون مجازات مرتکبین قاچاق - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون استخدام قضات و صاحب‌منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد - مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تمدید مدت اختیارات آقای مهدیقلی‌خان هدایت رییس کل مالیه تا هفتاد روز - مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رای قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون تخفیف اجرت اعلان برای ثبت املاک کمتر از یکهزار تومان - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون امکان تبدیل حبس در امور خلافی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون مجازات ارتشاء درمورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی - مصوب ۲ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود - مصوب ۲ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه - مصوب ۲ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصول تشکیلات عدلیه - مصوب ۲۷ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه تبدیل رتبه‌های اداری به رتبه‌های قضایی درمورد فارغ‌التحصیل‌های مدرسه عالی حقوق یا سیاسی تا مدت شش ماه - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی ایران و شرکت سهامی بانک پهلوی - مصوب ۳۰ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک - مصوب ۶ امرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان - مصوب ۱۰ امرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می‌شوند - مصوب ۱۰ امرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون سجل احوال - مصوب ۲۰ امرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون الغای مالیات اغنام و احشام - مصوب ۲۱ امرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری - مصوب ۲۱ امرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

قسمت دوم - عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها[ویرایش]

 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه تامینیه و بی طرفی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۲۷ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه استقرار مبادله پستی هوایی در دفاتر بادکوبه و پهلوی - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون تصویب عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۸ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان - مصوب ۸ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

قسمت سوم - امتیازات[ویرایش]

 • - قانون اجازه اتوبوسرانی تهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی – مصوب ۲۵ دی ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • - قانون تمدید امتیاز کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان به مدت پانزده سال - مصوب ۷ خرداد ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه واگذاری نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانی امریکایی و کمپانی‌های آلمانی - مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون امتیاز انحصاری حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاه‌های آرتزین در خاک یزد به آقا محمد رشتی در مدت چهار سال - مصوب ۸ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • - قانون اجازه اعطای انحصاری‌ساختن و بکارانداختن خط تراموای بین محمره و عبادان به آقای میرزا حسن‌خان موقر - مصوب ۳۱ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

قسمت چهارم - کنترات‌ها[ویرایش]

 • – قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص معرفة‌الارضی از آلمان و یک نفر متخصص نفت از آمریکا - مصوب ۱۵ آبان ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یک نفر منشی تندنویس و یازده نفر مهندس از آمریکا برای معاونت متخصص راه‌آهن - مصوب ۲۴ آبان ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای موسسه پاستور - مصوب ۲۹ دی ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار موسسه دفع آفات حیوانی و اجازه استخدام متخصص آمریکایی برای موسسه مزبوره - مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام مسیو آندره هس فرانسوی برای معلمی مدرسه حقوق - مصوب ۹ اسفند ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام مسیو اتو موزر تبعه آلمان جهت مدیریت فنی مطبعه مجلس - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام مسیو ویلهلم وبر تبعه آلمان جهت مکانیکی و بکارانداختن ماشین‌های مطبعه مجلس - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون تجدید کنترات مسیو دولا پوژ تبعه فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص تلگراف بی‌سیم تبعه دولت فرانسه - مصوب ۶ تیر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام سی و چهار نفر مهندس متخصص راه‌آهن - مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و سیاسی از فرانسه - مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون استخدام دکتر هانری اشترنک تبعه دولت آلمان برای مدیری مدرسه صنعتی - مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه کنترات مسیو پاپاریان معلم دواسازی - مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه کنترات مسیو مارتین تبعه آلمان برای تأسیس کارخانه آهن ذوب‌کنی - مصوب ۲ آبان ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام متخصص بانک از اتباع مملکت سویس یا آلمان برای مدت سه سال - مصوب ۱۱ آبان ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام مسیو پاپاریان معلم دواسازی برای مدت دو سال و نه ماه - مصوب ۱۴ آبان ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام مسیو هوفمان تبعه آلمان برای نقشه‌برداری نواحی معدنی - مصوب ۱۰ دی ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص مالی از سویس و آلمان - مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یازده نفر مامور بلژیکی جهت اداره کل گمرکات ایران - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یک نفر بلژیکی جهت ریاست کل گمرکات - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون دویست هزار تومان اعتبار برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب‌منصب و مهندس میکانیکچی بحریه از ایتالیا - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون استخدام دو نفر معلم از مملکت آلمان برای مدرسه صنعتی فارس - مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای مدیریت موزه و کتابخانه و عتیقات - مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون تجدید استخدام مادام آندره هس مدیره و معلمه دارالمعلمات - مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یک نفر طبیب متخصص از آلمان یا فرانسه به سمت مشاور فنی اداره صحیه و ریاست مریضخانه جدید تهران - مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون استخدام پروفسور ارنست هرتسفلد تبعه دولت آلمان برای معلمی السنه قدیمه و تاریخ قدیم ایران - مصوب ۳ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام هفت نفر معلم از فرانسه برای تکمیل و اصلاح مدارس عالیه - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام مادموازل پن تبعه دولت فرانسه و متخصصه در امراض نسوان - مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص کاغذسازی از ایتالیا - مصوب ۳ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام دو نفر معلم جهت تعلیم آهنگری و نجاری برای مدرسه صنعتی از آلمانا - مصوب ۳ تیر ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه استخدام هشت نفر معلم از مملکت فرانسه برای مدت سه سال - مصوب ۲۱ امرداد ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

قسمت پنجم - تصویبات مالی[ویرایش]

الف – بودجه‌ها[ویرایش]

 • – قانون تمدید مدت ماده اول قانون اجازه پرداخت بودجه‌های مملکتی برای دو ماهه امرداد و شهریور ۱۳۰۵
 • – قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی بابت مهر و آبان‌ماه ۱۳۰۵
 • – قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۴ بابت مخارج مملکتی در چهارماهه آخر ۱۳۰۵
 • – قانون اجازه پرداخت اضافه بودجه ادارهٔ صحیه کل مملکتی
 • – قانون اجازه پرداخت بودجهٔ مؤسسات جدید معارفی و اعتبار و مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف و مدارس
 • – قانون متمم بودجه سنه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • – قانون بودجه یکساله ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت تتمه اضافه حقوق مصوبه اعضا و اجزای اداری مجلس
 • – قانون اعتبار بودجه سنه ۱۳۰۶ و سایر اعتبارات مربوطه به سنه مالی ۱۳۰۵ وزارت عدلیه
 • – قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفند ۱۳۰۵ بابت مخارج دولت در فروردین‌ماه ۱۳۰۶
 • – قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت داخله
 • – قانون اعتبار پنج میلیون تومان برای مخارج راه‌آهن در سنه ۱۳۰۶
 • – قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت پست و تلگراف
 • – قانون بودجه ۱۳۰۶ موسسه تلگراف بی‌سیم
 • – قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفندماه ۱۳۰۵ برای مخارج دو ماههٔ اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۶
 • – قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۵ برای مخارج مملکتی در دو ماهه تیر و امرداد ۱۳۰۶
 • – قانون اعتبار یکصد و پنجاه و سه هزار تومان برای مخارج فنی و اداری راه‌آهن
 • – قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه
 • – قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب اسفند ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۰۶
 • – قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ کابینه ریاست وزرا
 • – قانون بودجه سنه ۱۳۰۶ اداره ذوب‌آهن
 • – قانون اعتبار بلدیه تهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدیه
 • – قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دو ماهه آبان و آذر ۱۳۰۶
 • – قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۴ شمسی مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت هفتاد هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف بابت بودجه ۱۳۰۶
 • – قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دی‌ماه ۱۳۰۶
 • – قانون اجازه پرداخت بودجه سفارت ایران در لهستان از تاریخ تأسیس
 • – قانون اعتبار دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و اجازه پرداخت بقیه اعتبارات ۱۳۰۶ وزارت عدلیه
 • – قانون چهل و پنج هزار تومان اعتبار اضافی جهت پرداخت حقوق منتظرین خدمت و طرز پرداخت آن
 • – قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم
 • – قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در بهمن‌ماه ۱۳۰۶
 • – قانون بودجه سال ۱۳۰۵ مملکتی و اجازه پرداخت مخارج مملکتی بر طبق تشخیص کمیسیون بودجه در اسفندماه ۱۳۰۶
 • – قانون اجازه منظور داشتن مخارج غیر ثابتهٔ وزارتخانه‌ها بابت بودجه اضافی ۱۳۰۵ جزء اعتبارات ۱۳۰۶
 • – قانون راجع به صدی سه عایدات وصولی انحصار قند و شکر و مالیات راه در سنه ۱۳۰۵
 • – قانون اجازه پرداخت اعتبارات مصوب ۱۳۰۶ در فروردین‌ماه ۱۳۰۷ بابت مخارج مملکتی
 • – قانون بودجه یکسالهٔ یکهزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی
 • – قانون اجازه پرداخت بیست هزار تومان اعتبار بطور علی‌الحساب برای احتیاجات سجل احوال
 • – قانون اجازه پرداخت مبلغ ۴/۲۳۶۳۰۱ قران اضافه مخارج ۱۳۰۶ نظمیه
 • – قانون اجازه پرداخت پنج فقره اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی
 • – قانون اجازه پرداخت شش فقره اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی
 • – قانون سیصد و چهل و شش هزار و دوازده تومان اعتبار برای تشکیلات سجل احوال در سنه ۱۳۰۷
 • – قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۷ درحدود اعتبارات مصوبه اسفند ۱۳۰۶
 • – قانون اجازه خرج سیصد هزار تومان از اعتبار مخارج انتفاعی منظوره در بودجه ۱۳۰۷
 • – قانون اجازه پرداخت اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ صحیه کل مملکتی راجع به مخارج قرنطینه‌های شمالی و جنوبی و جلوگیری از امراض مسریه
 • – قانون اجازه پرداخت بودجه ۱۳۰۷ وزارت جنگ
 • – قانون اجازه منظور داشتن اعتبار خرید خانه‌های سفارتخانه‌های ایران در بودجه سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹
 • – قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی از ساختمان راه‌آهن و مخارج اعزام به اروپا برای فراگرفتن معلومات راجع به راه‌آهن و معادن و ذوب‌آهن
 • – قانون اجازه پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان ماهیانه بابت بودجه بلدیه تهران از فروردین ۱۳۰۷
 • – قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۵ شمسی مجلس شورای ملی
 • – قانون راجع به عایدات و مخارج بندری بندر پهلوی از تاریخ دهم دی تا پنجم بهمن‌ماه ۱۳۰۶
 • – قانون اجازه پرداخت بقیه قیمت علیق اداره حمل و نقل بابت بودجه ۱۳۰۶ وزارت پست و تلگراف
 • – قانون تفسیر تبصره سوم قانون بودجه ۱۳۰۶ راجع به حقوق معلمین

ب- اعتبارات[ویرایش]

 • – قانون اعتبار پرداخت بقیه حقوق سنه ۱۳۰۴ منتظرین خدمت
 • – قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه‌بافی اصفهان
 • – قانون اجازه پرداخت عیدی مستخدمین جزء از محل صرفه‌جویی بودجه پرسنلی وزارتخانه‌ها
 • – قانون اجازه پرداخت حقوق و مخارج صاحب‌منصبان سوئدی در سنه ۱۳۰۴ برای مخارج اضافی ۱۳۰۵ اداره نظمیه
 • – قانون اصلاح ماده دوم قانون اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف
 • – قانون اجازه پرداخت بقیه مطالبات کمپانی شنیدرکرزو فرانسوی به دو قسط متساوی
 • – قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۶ مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی
 • – قانون اجازه پرداخت چهل هزار تومان برای اعزام طبیب و سایر حوایج صحی ولایات
 • – قانون اجازه مصرف هشت هزار تومان برای قنوات قزوین از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵
 • – قانون اعتبار مخارج روضه‌خوانی در مجلس شورای ملی بابت سنه ۱۳۰۶
 • – قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان به صحیه کل مملکتی برای جلوگیری و دفع مرض وبا
 • – قانون اجازه پرداخت سی و شش هزار تومان اضافی به بلدیه اصفهان در ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶
 • – قانون اعتبار ده هزار تومان برای مخارج احصائیه و توزیع تذکره و راهنمایی به اتباع ایرانی مقیم عراق عرب
 • – قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و پنج هزار تومان برای آب تهران و عریض نمودن خیابانها از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵
 • – قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی
 • – قانون اعتبار برای مخارج سیم‌کشیهای نقاط جدید
 • – قانون اجازه احتساب شش هزار تومان علاوه بر اعتبارات ۱۳۰۵ وزارت عدلیه برای تشکیلات ثبت اسناد گیلان و سایر مخارج ضروری آن وزارتخانه
 • – قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای تعمیرات ابنیه و تهیه اثاث جهت عدلیه‌های مرکز و ولایات
 • – قانون اجازه پرداخت سی و دو هزار تومان برای خرید عمارت و اثاثیه جهت سفارت افغانستان
 • – قانون اجازه پرداخت اعتبارات مخصوصه از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵
 • – قانون هشت هزار تومانی اعتبار اضافی جهت حقوق متخصص بانک ملی
 • – قانون بیست هزار تومان اعتبار برای اعاشه اتباع ایران که از بصره به خوزستان آمده‌اند
 • – قانون اجازه مصرف ده هزار تومان برای مخارج طبع و حق‌الزحمه ترجمه قوانین و تهیه و طبع لایحه قانون مدنی
 • – قانون واگذاری (۱۵۱۰۶) ذرع اراضی دولتی واقعه در مقابل اداره گمرک کرمانشاهان به اشخاصی که خانه‌های آنها درنتیجه احداث خیابان جدید خراب شده‌است
 • – قانون یکهزار تومان اضافه مقرری دکتر گراندل مدیر موسسه پاستور
 • – قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان جهت مخارج فوق‌العاده که پیش آمده‌است
 • – قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی
 • – قانون اجازه پرداخت مبلغ بیست هزار تومان به عنوان قرض به کارخانه ریسمان تهران
 • – قانون اجازه پرداخت یکصد هزار تومان برای ساختمان سربازخانه و پست امنیه و اماکن گمرکی در سر حد غرب
 • – قانون اجازه تخصیص دویست هزار تومان به عنوان مساعده برای خرید و حمل غله به نقاطی که محصول آنها دچار آفت شده‌است
 • – قانون اجازه خرید یک دستگاه قایق موتوردار برای تفتیش و حراست سواحل گمرکی بحر خزر
 • – قانون اعتبار دویست هزار تومان برای استخراج معادن ذغال‌سنگ شمشک و ساختن راه شمشک و مخارج و حقوق اداره معادن
 • – قانون اجازه پرداخت هشتصد و هفتاد و پنج قران شهریه به ورثه مرحوم حاج شیخ عبدالنبی
 • – قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و سه تومان و سه قران شهریه به ورثه مرحوم میرزا سیدمحمدخان نصر
 • – قانون اجازه پرداخت پانزده تومان شهریه درباره حسن‌خان پسر مرحوم بهادرالسلطنه
 • – قانون اجازه پرداخت شهریه مستخدمین وزارت پست و تلگراف از ابتدای سنه ۱۳۰۵
 • – قانون اجازه پرداخت شهریه هشتاد و نه نفر آژانهای متقاعد نظمیه
 • – قانون اجازه پرداخت بیست و سه تومان شهریه درباره وراث مرحوم میرزا غفورخان عماددفتر
 • – قانون برقراری ماهی بیست و پنج تومان درباره غلامحسین‌خان به عنوان خرج تحصیل
 • – قانون برقراری پانصد و شصت تومان مستمری در حق علمای ساوجبلاغ عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع
 • – قانون اجازه پرداخت هشتاد تومان شهریه به اولاد مرحوم امیرسیف‌الدین میرزاجهانبانی
 • – قانون برقراری ۸۳ قران شهریه درباره فرخ‌خان پسر مرحوم میرزاکاظم‌خان از ابتدای ۱۳۰۳
 • – قانون برقراری ۱۰ تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشهدی رحمن
 • – قانون اجازه پرداخت ماهی سی تومان شهریه به ورثه دکتر هادی‌خان از ابتدای سنه ۱۳۰۳
 • – قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره ورثه سید اصغر فراش
 • – قانون برقراری ماهی سی تومان اضافه شهریه برای آقای میرزامرتضی فرزند آقاشیخ محمدحسین یزدی

قسمت ششم - تصمیمات و مطالب متفرقه[ویرایش]

 • - تصمیم راجع به اقامه عزاداری در عمارت مجلس - مصوب ۵ شهریور ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم راجع به تجدید نظر در قانون استخدام - مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم راجع به تشکیل کمیسیون حرمین شریفین - مصوب ۱۰ مهر ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم جلسه ۲۵ تیرماه ۱۳۰۶ راجع به تعطیل جلسات مجلس - مصوب ۲۵ تیر ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • - تصمیم راجع به خشکانیدن باطلاق‌های شهریار و خوار - مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
 • -