مرامنامه جنگل

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی بدون فرق‌نژاد و مذهب در اصول زندگانی و حاکمیت اکثریت به واسطهٔ منتخبین ملت. پیشرفت این مقاصد را فرقه «اجتماعیون» به موارد ذیل تعقیب می‌نمایند.

مادهٔ اول

۱-حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد.

۲-قوای مجریه در مقابل منتخبین مسئول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می‌باشد.

۳-کلیه افراد بدون فرق‌نژاد و مذهب از حقوق مدنیه بطور مساوی بهره‌مند خواهند بود.

۴-آزادی تامهٔ افراد انسان در استفادهٔ کامل از قوای طبیعی خود.

۵-القای کلیهٔ شئون و امتیازات.

مادهٔ دوم:حقوق مدنیه

۶-مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض و حریت اقامت و مسافرت.

۷-آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام و تعطیل.

۸-هریک از افراد ملت که به سن ۶۰ سالگی برسد از طرف حکومت حقوق تقاعد خواهد گرفت و در مقابل آن ترویج ادبیات و اصلاح اخلاق جماعت را عهده‌دار خواهد بود.

۹-تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی

ماده سوم:انتخابات

۱۰-انتخابات باید عمومی و متناسب و مساوی و مستقیم باشد.

۱۱-هریک از افراد ۱۸ ساله حق انتخاب کردن و ۲۴ ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا هستند.

مادهٔ چهارم:اقتصاد

۱۲-منابع ثروت از قبیل خالصجات، رودخانه‌ها، مراتع و جنگل‌ها، دریاها، معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزء علاقهٔ عمومی است.

۱۳-مالکیت ارضی با ملاحظهٔ تأمین معیشت عمومی تا حدی تصدیق می‌شود که حاصل آن عاید تولیدکننده شود.

۱۵-تبدیل مالیاتهای غیرمستقیم به مستقیم تدریجا.

ماده پنجم:معارف، روحانیت، اوقاف

۱۶-تعلمات ابتدایی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است.

۱۷-تحصیلات متوسطه و عالیه برای اطفالی که استعداد داشته باشند مجانی و حتمی است.

تبصره:محصلین در انتخاب برخی از فنون آزادند.

۱۸-انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی.

۱۹-دیانت چون از عواطف قلبیه است باید مصون از تعرض باشد.

۲۰-ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصیص عواید آن‌ها به مصارف عمومی و امور خیریه و صحیه و تأسیس کتابخانه‌های عمومی.

مادهٔ ششم:قضاوت

۲۱-قضاوت باید سریع، ساده و مجانی باشد.

۲۲-تبدیل تنبیهات به اصول تکدیری.

۲۳-حبس مقصرین به اعمال شاقه باید به مدرسه و دارالتربیهٔ اخلاقی تبدیل شود.

ماده هفتم:دفاع

۲۴-ورزش و مشق نظامی برای مدارس ابتدایی و متوسطه اجباری است.

۲۵-برای تحصیل فنون نظام، مدارس عالیه تأسیس خواهد شد.

۲۶-در مقابل تهاجمات ضداصول اخلاقی و تجاوزات کشورستانی، دفاع از وظایف عمومی و اجباری است.

مادهٔ هشتم:کار

۲۷-ممنوع بودن کار و مزدوری برای اطفالی که سنشان به ۱۴ نرسیده.

۲۸-برانداختن اصول بیکاری و مفتخواری به‌وسیلهٔ ایجاد مؤسسات و تشکیلاتی که تولید کار و شغل می‌نمایند.

۲۹-ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ الصحهٔ کارگران.

۳۰-تجدید ساعات کار در شبانه‌روز منتهی به هشت ساعت-استراحت عمومی و اجباری در هفته یک روز.

مادهٔ نهم:حفظ الصحه

تأسیس دار العجزه و مریضخانه‌های عمومی و مجانی.

۳۲-رعایت نظافت و حفظ الصحه در مجامع منازل و مطبخ‌ها و کارخانجات و غیره.

۳۳-انتشار قوانین صحی در بین عامه.

۳۴-جلوگیری از امراض مسریه و مسکرات، منع استعمال افیون و سایر مواد مخدره.