مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۵۸

شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۹ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۳۰ خرداد و اول تیر ۱۳۳۰
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: کشاورز صدر - دکتر طبا - فرامرزی
۳- قرائت سوال آقای جمال امامی و توضیحات آقای دکتر فاطمی
۴- طرح یک فوریت لایحه راجع به زندانیان
۵- معرفی آقای دکتر سمیعی به معاونت وزارت دادگستری از طرف آقای وزیر دادگستری
۶- بقیه مذاکرخ لایحه زندانیان و تصویب فوریت آن
۷- طرح گزارش کمیسیون راه راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی
۸- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۹- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون راجع به برنامه پنج‌ساله راه‌سازی
۱۰- ختم جلسه به عنوان تنفس