مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۱۳۲۹ نشست ۸۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۸۷

۲شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۸۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۸۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: شوشتری - امینی - بهادری - پیراسته - حاذقی
۳- قرائت اسامی اعضای کمیسیون برنامه منتخب از شعب
۴- اعلام تصویب صورت‌مجلس جلسه قبل
۵- اخذ رای و تصویب ۳ ماده متمم بودجه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی
۶- مذاکره بعد از دستور و ختم جلسه به عنوان تنفس