مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۶۰

۵شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۹ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- مذاکره در ورود در دستور
۳- مذاکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
۴- بیانات آقای کفیل نخست‌وزیری و وزیر امور خارجه درباره امضای قرارداد صبح با ژاپن و خاتمه حالت جنگ با آلمان
۵- بقیه مذاکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس