مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت

قانون مربوط به اجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در پاره‌ای از نقاط خوزستان

قانون فروش پنج قطعه زمین خریداری مجلس شورای ملی به مجلس سنا

مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۸۴

۳شنبه ۱۵ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۵

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - ابریشم‌کار - کهبد و توضیحات آقای رئیس
۳- طرح و تصویب تقاضای دولت راجع به تمدید دو ماه حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان
۴- اخذ رای و تصویب اجازه فروش زمین به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب فوریت لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن
۶- تصویب فوریت و طرح گزارش راجع به دو میلیارد قرضه ملی
۷- تقدیم لایحه تجدید استخدام پروفسور بالتازار رئیس بنگاه پاستور به وسیله آقای وزیر بهداری
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه