مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۳۳

شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۷ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات آقای رئیس دائر به حفظ اصول مشروطیت و آزادی
۳- اخذ رای و تصویب دو فوریت لایحه راجع به حمایت کارگران مسلول
۴- تصویب سه فوریت و مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به نطق قبل از دستور
۵- تقدیم نقاضای دو ماه تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان به وسیله آقای وزیر جنگ
۶- بقیه مذاکره و تصویب طرح پیشنهادی راجع به نطق قبل از دستور
۷- ختم جلسه به عنوان تنفس