مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت هزینه انتخابات دوره ۱۷ مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۵۷

۲شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۷ آبان ۱۳۳۰ نشست ۱۹۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس جلسات دوم و پنجم آبان
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - فقیه‌زاده - رضوی - دکتر کاسمی
۳- تقاضای آقای مکی دایر به طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در جلسه بعد
۴- توضیحات آقای وزیر بهداری در جواب بیانات آقای رضوی و دکتر کاسمی
۵- تقدیم لایحه اعتبار انتخابات دوره هفدهم به وسیله آقای وزیر دارایی
۶- بقیه مداکره در بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه