مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت

مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۸۳

۱شنبه ۱۳ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۶ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اسلامی - اردلان - ارباب
۳- بقیه مذاکره و فوریت اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۵- بقیه مذاکره و تصویب گزارش راجع به اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه