مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه آخر سال ۱۳۲۹

مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۶۱

شنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۲۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۲۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۶ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- انتخاب منشی‌ها و کارپردازان
۳- افتراغ شعب ششگانه
۴- اخذ رای و تصویب گزارش راجع به اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه بهمن و اسفند ۱۳۲۹
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه