مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۲۰۰۵

۵شنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۵ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۵

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۴ و ۲۶ آذر
۲- بیانات آقای رئیس دایر به خدمات آیت‌الله کاشانی و لزوم رعایت انتظامات و شئون افراد و مجلس
۳- تقدیم طرح یک دوازدهم بودجه کل کشور از طرف نمایندگان به قید فوریت و تصویب آن
۴- تقدیم یک فقره استیضاح و قرائت آن
۵- معرفی آقایان وزرای فرهنگ و پست و تلگراف و کشاورزی و کفیل وزارت دارایی به وسیله آقای کاظمی وزیر امور خارجه از طرف آقای نخست‌وزیر
۶- توضیحات آقای رئیس راجع به قانون ۲۵ میلیون دلار قرضه از بانک صادرات و واردات
۷- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه