مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۳۰

تصمیم قانونی دایر به انتخاب اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای ملی از شعب

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۰۹

۱شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۴۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۴۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر مصدق - حاذقی - امینی
۳- قرائت اسامی اعضای کمیسیون‌ها منتخبه از شعب
۴- انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس
۵- تقدیم یک فقره لایحه به انحلال دیوان کیفر به وسیله آقای وزیر دادگستری
۶- معرفی آقای دکتر سمیعی به معاونت وزارت دادگستری به وسیله آقای وزیر دادگستری
۷- مذاکره و اخذ رای و تصویب یک دوازدهم اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰
۸- مذاکره در گزارش کمیسیون حسابداری مجلس راجع به فروش اراضی مجلس به سنا
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه