مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۳۰

قانون برقراری ده فقره شهریه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۸۰

۳شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - پیراسته - فرهودی - دکتر طبا
۳- بیانات آقای کشاورز صدر به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۴- اخذ رای و تصویب لایحه یک‌دوازدهم بودجه کل کشور بابت آبان ۱۳۳۰
۵- تقدیم تقاضای تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان به وسیله معاون وزارت جنگ
۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به ده فقره شهریه
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه