مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۰۹

۴شنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۳۰ نشست ۱۸۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس جلسات ۲۲ و ۳۰ امرداد
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: جمال امامی - صدری
۳- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه