مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۰۷

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۳۲

۱شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۰۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۰۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- قرائت غایبین و طرح صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: نورالدین امامی - پیراسته - حائری‌زاده - صالح - شوشتری
۳- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۹
۴- تصویب صورت‌مجلس
۵- طرح گزارش کمیسیون‌های نظام و کشور راجع به حکومت نظامی
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه