مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۵۹

۴شنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۲۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۲۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۳ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- انتخاب رئیس و نواب
۳- ختم جلسه به عنوان تنفس