مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به انتخاب اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای ملی از شعب

تصمیم قانونی دایر به تجدید انتخاب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی از شعب

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۰۴

۲شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۳۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۳۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر جلالی - گودرزی - فرهودی
۳- بیانات آقای وزیر دادگستری راجع به تغییر مشاغل قضات
۴- اخطار نظام‌نامه‌ای آقای اسلامی طبق مواد ۷۴ و ۱۳۸ آیین‌نامه
۵- بقیه مذاکره در طرح راجع به انتخاب کمیسیون برنامه
۶- طرح و تصویب طرح سه فوری راجع به تجدید انتخاب کمیسیون برنامه
۷- طرح و خاتمه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های قوانین دارایی و اقتصاد ملی راجع به اصلاح ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه