مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر آذر ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۷۸

۱شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۰۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۰۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۳ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۰۶

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقای موقر
۳- گزارش آقای نخست‌وزیر راجع به جریان مسافرت و در مورد شروع انتخابات و تقاضای رای اعتماد و ابراز رای اعتماد به دولت ایشان
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه