مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۳۰

قانون بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۵۳

۴شنبه ۸ آبان ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۹۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۹۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳شنبه ۳۰ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۹۴

فهرست مطالب:

۱- طرح صورت‌مجلس و مذاکره در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه داخلی
۲- بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک‌دوازدهم مهر ماه بودجه کل کشور و ارجاع آن به مجلس سنا
۳- طرح گزارش کمیسیون محاسبات زاجع به بودجه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه